Formulář, osobní údaje

Formulář, osobní údaje

Remplir un formulaire
Vyplňte tento formulář.
Remplissez ce formulaire.
ʀɑ̃plise sə fɔʀmylεʀ
Pište hůlkovým písmem.
Écrivez en lettres capitales.
ekʀive ɑ̃ lεtʀ kapital
Co patří sem?
Qu'est-ce qu'il faut mettre ici ?
kεs kil fo mεtʀ isi ?
Musím vyplnit všechna políčka?
Je dois remplir toutes les cases ?
ʒə dwa ʀɑ̃pliʀ tut le kɑz ?
Nepíše mi pero.
Mon stylo ne marche pas.
mɔ̃ stilo nə maʀʃ pɑ
Můžete mi půjčit pero?
Vous pouvez me prêter un stylo ?
vu puve mə pʀete œ̃ stilo ?
Napsal jsem to špatně.
J'ai fait une erreur.
ʒe fε yn eʀœʀ
Mohu to přeškrtnout?
Je peux le rayer ?
ʒə pø lə ʀeje ?
Mohu dostat nový formulář?
Je peux avoir un nouveau formulaire ?
ʒə pø avwaʀ œ̃ nuvo fɔʀmylεʀ ?
Kde to mám podepsat?
Où est-ce que je signe ?
u εs kə ʒə siɲ ?
Prénom et nom
Jméno a příjmení
Nom de jeune fille
Jméno za svobodna
Date de naissance
Datum narození
Âge
Věk
Lieu de naissance
Místo narození
Sexe
Pohlaví
Homme
Muž
Femme
Žena
Domicile
Bydliště
Adresse
Adresa
Adresse provisoire/permanente
Přechodná/Stálá adresa
Rue
Ulice
Numéro de maison
Číslo popisné
Code postal
Poštovní směrovací číslo
Situation de famille
Stav (rodinný)
Célibataire
Svobodný, Svobodná
Marié, Mariée
Ženatý, Vdaná
Veuf, Veuve
Vdovec, Vdova
Divorcé, Divorcée
Rozvedený, Rozvedená
Concubin, Concubine
Druh, Družka
Personnes dépendantes
Závislé osoby
Nationalité
(Státní) občanství, Státní příslušnost, Národnost
Passeport No.
Číslo pasu
Carte d'identité No.
Číslo průkazu totožnosti
Permis de conduire No.
Číslo řidičského průkazu
Lieu de délivrance
Místo vydání
Autorité
Vydáno kým
Date de délivrance
Den vystavení
Date d'expiration...
Platnost do...
Signature
Podpis
Rayer les mentions inutiles.
Nehodící se škrtněte.
Cadre réservé à l'administration.
Zde nevyplňujte.