Porozumění

Porozumění

Compréhension
Prosím? (nerozuměl jsem)
Pardon ?
paʀdɔ̃ ?
Promiňte. Nerozumím.
Excusez-moi. Je ne comprends pas.
εkskyzemwa ʒə nə kɔ̃pʀɑ̃ pɑ
Nerozuměl jsem vám dobře.
Je n'ai pas bien compris.
ʒə ne pɑ bjε̃ kɔ̃pʀi
Můžete to zopakovat?
Pouvez-vous le répéter ?
puvevu lə ʀepete ?
Co jste říkal?
Pardon(, vous avez dit) ?
paʀdɔ̃(ˌ vuzave di) ?
To jste mi špatně rozuměl.
Vous m'avez mal compris.
vu mave mal kɔ̃pʀi
To musí být nějaké nedorozumění.
Il doit y avoir un malentendu.
il dwa i avwaʀ œ̃ malɑ̃tɑ̃dy
To se určitě vysvětlí.
Il doit y avoir une explication (à ça).
il dwa i avwaʀ yn εksplikasjɔ̃ (a sa)
Můžete mi to vysvětlit?
Vous pouvez me l'expliquer ?
vu puve mə lεksplike ?
Mluvíte anglicky/německy/francouzsky/španělsky/italsky/rusky?
Parlez-vous anglais/allemand/français/espagnol/italien/russe ?
paʀlevu ɑ̃glε/almɑ̃/fʀɑ̃sε/εspaɲɔl/italjε̃/ʀys ?
Nemluvím francouzsky.
Je ne parle pas français.
ʒə nə paʀl pɑ fʀɑ̃sε
Nemluvím příliš dobře francouzsky.
Je ne parle pas très bien français.
ʒə nə paʀl pɑ tʀε bjε̃ fʀɑ̃sε
Umím jen trochu německy.
Je ne parle qu'un peu allemand.
ʒə nə paʀl kœ̃ pø almɑ̃
Mluvte prosím pomaleji.
Pouvez-vous parler plus lentement, s'il vous plaît ?
puvevu paʀle ply lɑ̃tmɑ̃ˌ sil vu plε ?
Nevím, jak se to řekne francouzsky.
Je ne sais pas comment le dire en français.
ʒə nə sε pɑ kɔmɑ̃ lə diʀ ɑ̃ fʀɑ̃sε
Co to znamená?
Qu'est-ce que ça veut dire ?
kεs kə sa vø diʀ ?
Můžete to nějak blíže popsat?
Vous pouvez me le décrire plus en détail ?
vu puve mə lə dekʀiʀ plyzɑ̃ detaj ?
Můžete mi to napsat?
Pouvez-vous l'écrire ?
puvevu lekʀiʀ ?
Můžete mi to nakreslit?
Pouvez-vous me faire un dessin ?
puvevu mə fεʀ œ̃ desε̃ ?
Jak se to řekne francouzsky?
Ça se dit comment en français ?
sa sə di kɔmɑ̃ ɑ̃ fʀɑ̃sε ?
Jak se vyslovuje tohle slovo?
On prononce comment ce mot ?
ɔ̃ pʀɔnɔ̃s kɔmɑ̃ sə mo ?
Rozumíte mi?
Vous me comprenez ?
vu mə kɔ̃pʀəne ?
Rozumím., Chápu.
Je comprends.
ʒə kɔ̃pʀɑ̃
Pochopil jste to?
Vous avez compris ?
vuzave kɔ̃pʀi ?
Už je to jasné?
C'est clair ?
se klεʀ ?
Aha!, Už chápu.
Je vois.
ʒə vwa
Promiňte, stále vám nerozumím.
Excusez-moi, je ne comprends toujours pas.
εkskyzemwaˌ ʒə nə kɔ̃pʀɑ̃ tuʒuʀ pɑ
Mohl byste mě opravit, když udělám chybu?
Pourriez-vous me corriger, si je fais une erreur ?
puʀjevu mə kɔʀiʒeˌ si ʒə fε yn eʀœʀ ?