Práce

Práce

Travail
Kde pracujete?
Où travaillez-vous ?
u tʀavajevu ?
Čím jste?, Jaké je vaše povolání?
Quelle est votre profession ?
kεl ε vɔtʀ pʀɔfesjɔ̃ ?
Jsem dělník.
Je suis ouvrier.
ʒə sɥizuvʀije
Pracuji jako řidič.
Je travaille comme chauffeur.
ʒə tʀavaj kɔm ʃofœʀ
Pracovala jsem jako sekretářka.
J'ai travaillé comme secrétaire.
ʒe tʀavaje kɔm s(ə)kʀetεʀ
Jak dlouho už tam pracujete?
Depuis combien de temps vous travaillez là-bas ?
dəpɥi kɔ̃bjε̃ də tɑ̃ vu tʀavaje labɑ ?
Už tady pracuji přes pět let.
Ça fait plus de cinq ans que je travaille ici.
sa fε ply də sε̃k ɑ̃ kə ʒə tʀavaj isi
Pracuji na částečný/poloviční/plný úvazek.
Je travaille à temps partiel/mi-temps/plein temps.
ʒə tʀavaj a tɑ̃ paʀsjεl/mitɑ̃/plε̃ tɑ̃
Do práce dojíždím každý den 30 kilometrů.
Chaque jour je fais 30 kilomètres pour aller au travail.
ʃak ʒuʀ ʒə fε tʀɑ̃t kilɔmεtʀ puʀ ale o tʀavaj
Často pracuji přesčas.
Je fais souvent des heures supplémentaires.
ʒə fε suvɑ̃ dezœʀ syplemɑ̃tεʀ
Mám teď dvě zaměstnání.
Actuellement j'ai deux emplois.
aktyεlmɑ̃ ʒe døzɑ̃plwa
Momentálně jsem nezaměstnaný.
Je suis actuellement au chômage.
ʒə sɥi aktyεlmɑ̃ o ʃomaʒ
Jsem (už) v důchodu.
J'ai (déjà) pris ma retraite.
ʒe (deʒa) pʀi ma ʀ(ə)tʀεt

Pracovní poměr

Emploi, Salariat
Našel jsem si novou práci.
J'ai trouvé un nouveau travail.
ʒe tʀuve œ̃ nuvo tʀavaj
Podepsal jsem pracovní smlouvu s...
J'ai signé un contrat de travail avec...
ʒe siɲe œ̃ kɔ̃tʀa də tʀavaj avεk
Pracuji na plný/částečný úvazek.
Je travaille à temps plein/partiel.
ʒə tʀavaj a tɑ̃ plε̃/paʀsjεl
Jsem ve zkušební lhůtě.
Je suis en période d'essai.
ʒə sɥi ɑ̃ peʀjɔd desε
Byl jsem povýšen na místo...
J'ai été promu (au poste de)...
ʒe ete pʀɔmy (o pɔst də)
Dostal jsem přidáno.
J'ai été augmenté.
ʒe ete ɔgmɑ̃te
Rozhodl jsem se odejít ze zaměstnání.
J'ai décidé de quitter mon travail.
ʒe deside də kite mɔ̃ tʀavaj
Podal jsem (v práci) výpověď.
J'ai donné ma démission., J'ai quitté mon travail.
ʒe dɔne ma demisjɔ̃ˌ ʒe kite mɔ̃ tʀavaj
Rozvázal jsem pracovní poměr z důvodu...
J'ai résilié le contrat de travail pour...
ʒe ʀezilje lə kɔ̃tʀa də tʀavaj puʀ
Propustili mě., Byl jsem propuštěn.
J'ai été licencié.
ʒe ete lisɑ̃sje
Přišel jsem o práci.
J'ai perdu mon travail.
ʒe pεʀdy mɔ̃ tʀavaj
Byl s ním rozvázán/ukončen pracovní poměr.
Son contrat de travail a été rompu/résilié.
sɔ̃ kɔ̃tʀa də tʀavaj a ete ʀɔ̃py/ʀezilje
zaměstnání
emploi
ɑ̃plwa
zaměstnat koho
embaucher, employer qqn
ɑ̃boʃeˌ ɑ̃plwaje
pracovní smlouva
contrat de travail
kɔ̃tʀa də tʀavaj
pracovní smlouva na dobu určitou/neurčitou
contrat à durée déterminée/indéterminée, CDD/CDI
kɔ̃tʀa a dyʀe detεʀmine/ε̃detεʀmineˌ sedede/sedei
výpověď
congé, démission
kɔ̃ʒeˌ demisjɔ̃
výpovědní lhůta
délai de préavis
delε də pʀeavi
výpověď dohodou
accord de résiliation
akɔʀ də ʀeziljasjɔ̃
výpověď ze strany zaměstnavatele
congé de la part de l'employeur
kɔ̃ʒe də la paʀ də lɑ̃plwajœʀ
výpověď ze strany zaměstnance
congé de la part de l'employé
kɔ̃ʒe də la paʀ də lɑ̃plwaje
okamžitá výpověď (z práce)
licenciement immédiat
lisɑ̃simɑ̃ imedja
mzda
salaire, paye
salεʀˌ pεj
hodinová mzda
salaire horaire
salεʀ ɔʀεʀ
měsíční plat
salaire mensuel
salεʀ mɑ̃sɥεl
platové podmínky
conditions salariales
kɔ̃disjɔ̃ salaʀjal
hrubý příjem
revenu brut
ʀ(ə)vəny bʀyt
čistý příjem
revenu net
ʀ(ə)vəny nεt
zaměstnanecké výhody
avantages accordés aux employés
avɑ̃taʒ akɔʀde ozɑ̃plwaje
mimoplatové/sociální výhody
avantages annexes/sociaux
avɑ̃taʒ anεks/sɔsjo
výplatní páska
bulletin de salaire
byltε̃ də salεʀ
výplatní šek
chèque de paie
ʃεk də pε
zvýšení platu
augmentation du salaire
ɔgmɑ̃tasjɔ̃ dy salεʀ
(výkonnostní) prémie
prime au mérite
pʀim o meʀit
srážka z platu
déduction/retenue sur le salaire
dedyksjɔ̃/ʀ(ə)təny syʀ lə salεʀ

V práci

Au travail
Od kolika (hodin) pracuješ?
À quelle heure tu commences à travailler ?
a kεl œʀ ty kɔmɑ̃s a tʀavaje ?
Pracuji od osmi do pěti.
Je travaille de huit à cinq heures.
ʒə tʀavaj də ˈɥit a sε̃k œʀ
Často pracuji přes 50 hodin týdně.
Souvent, je fais plus de 50 heures de travail par semaine.
suvɑ̃ˌ ʒə fε plys də sε̃kɑ̃t œʀ də tʀavaj paʀ s(ə)mεn
Máme pružnou pracovní dobu.
On a des horaires flexibles.
ɔ̃na dezɔʀεʀ flεksibl
Pracujete na směny?
Vous travaillez par relais ?
vu tʀavaje paʀ ʀ(ə)lε ?
Mám noční.
Je suis de nuit.
ʒə sɥi də nɥi
Proplácí se (tady) přesčasy?
Les suppléments de travail sont payés (ici) ?
le syplemɑ̃ də tʀavaj sɔ̃ peje (isi) ?
Kdy je přestávka na oběd?
C'est quand la pause déjeuner ?
se kɑ̃ la poz deʒœne ?
Na kolik dní dovolené mám nárok?
J'ai droit à combien de jours de congé ?
ʒe dʀwa a kɔ̃bjε̃ də ʒuʀ də kɔ̃ʒe ?
Vezmu si dovolenou.
Je vais prendre mon congé.
ʒə vε pʀɑ̃dʀ mɔ̃ kɔ̃ʒe
Momentálně je na dovolené.
Il est en vacances en ce moment.
il εtɑ̃ vakɑ̃s ɑ̃ sə mɔmɑ̃
Vezmu si den volno.
Je prendrai un jour de congé.
ʒə pʀɑ̃dʀe œ̃ ʒuʀ də kɔ̃ʒe
Dostal jsem na den volno.
J'ai eu un jour de congé.
ʒe y œ̃ ʒuʀ də kɔ̃ʒe
Mohl bych si vzít neplacené volno?
Je pourrais prendre un congé non payé ?
ʒə puʀε pʀɑ̃dʀ œ̃ kɔ̃ʒe nɔ̃ peje ?
Chtěl bych si vzít náhradní volno.
Je voudrais prendre un congé compensateur.
ʒə vudʀε pʀɑ̃dʀ œ̃ kɔ̃ʒe kɔ̃pɑ̃satœʀ
Jedu na služební cestu do Německa.
Je vais en voyage d'affaires en Allemagne.
ʒə vε ɑ̃ vwajaʒ dafεʀ ɑ̃naləmaɲ
Dostal jsem k dispozici služební auto.
J'ai une voiture de fonction à ma disposition.
ʒe yn vwatyʀ də fɔ̃ksjɔ̃ a ma dispozisjɔ̃
Doktor mi dal na týden neschopenku.
Le médecin m'a prescrit un arrêt de travail d'une semaine.
lə med(ə)sε̃ ma pʀεskʀi œ̃naʀε də tʀavaj dyn s(ə)mεn
Jsem na nemocenské.
Je suis en congé maladie.
ʒə sɥi ɑ̃ kɔ̃ʒe maladi
Nastoupil jsem na nemocenskou.
J'ai pris un congé de maladie.
ʒe pʀi œ̃ kɔ̃ʒe də maladi
Jsem v pracovní neschopnosti.
Je suis en arrêt de travail.
ʒə sɥi ɑ̃naʀε də tʀavaj
Dnes potřebuji odejít dříve.
Il faut que je parte plus tôt aujourd'hui.
il fo kə ʒə paʀt ply to oʒuʀdɥi
Zítra (si) to napracuji.
Je récupérerai demain.
ʒə ʀekypeʀəʀe d(ə)mε̃
Padla!, Jde se domů!
La journée est finie !, On rentre à la maison !
la ʒuʀne ε fini !ˌ ɔ̃ ʀɑ̃tʀ a la mεzɔ̃ !
směna
équipe
ekip
ranní směna
équipe du matin
ekip dy matε̃
odpolední směna
équipe de l'après-midi
ekip də lapʀεmidi
noční směna
équipe de nuit
ekip də nɥi
práce přesčas
heures supplémentaires
œʀ syplemɑ̃tεʀ
příplatek za přesčasy
rémunération des heures supplémentaires
ʀemyneʀasjɔ̃ dezœʀ syplemɑ̃tεʀ
pracovní absence
absence au lieu de travail
apsɑ̃s o ljø də tʀavaj
neschopenka
avis d'arrêt de travail, feuille de maladie
avi daʀε də tʀavajˌ fœj də maladi
nemocenské dávky
prestations maladie
pʀεstasjɔ̃ maladi
nemocenská (volno)
indemnité journalière de maladie
ε̃dεmnite ʒuʀnaljεʀ də maladi
dovolená
congé, vacances
kɔ̃ʒeˌ vakɑ̃s
zdravotní dovolená
arrêt (de travail pour) maladie
aʀε (də tʀavaj puʀ) maladi
stravenky
tickets/chèques restaurant, tickets repas
tikε/ʃεk ʀεstɔʀɑ̃ˌ tikε ʀ(ə)pɑ
služební auto
voiture de fonction/service
vwatyʀ də fɔ̃ksjɔ̃/sεʀvis
služební mobil
portable de fonction
pɔʀtabl də fɔ̃ksjɔ̃
práce na plný úvazek
travail à plein temps
tʀavaj a plε̃ tɑ̃
práce na částečný/poloviční úvazek
travail à temps partiel/mi-temps
tʀavaj a tɑ̃ paʀsjεl/mitɑ̃
pracovní den
journée de travail, jour ouvrable
ʒuʀne də tʀavajˌ ʒuʀ uvʀabl
pracovní doba
durée/temps/heures de travail
dyʀe/tɑ̃/œʀ də tʀavaj
chodit do práce
aller au travail
ale o tʀavaj

Brigáda

Petit boulot
Hledám (si) brigádu na prázdniny.
Je cherche un boulot pour les vacances.
ʒə ʃεʀʃ œ̃ bulo puʀ le vakɑ̃s
Mám brigádu při studiu.
J'ai un petit boulot d'étudiant.
ʒe œ̃ p(ə)ti bulo detydjɑ̃
Jsem tu na (letní) brigádě.
Je suis venu pour un boulot d'étudiant.
ʒə sɥi v(ə)ny puʀ œ̃ bulo detydjɑ̃
Našel jsem si brigádu v zahraničí.
J'ai trouvé un petit boulot à l'étranger.
ʒe tʀuve œ̃ p(ə)ti bulo a letʀɑ̃ʒe
Mohl bych pracovat na půl úvazku/celý úvazek.
Je pourrais travailler à mi-temps/à plein temps.
ʒə puʀε tʀavaje a mitɑ̃/a plε̃ tɑ̃
Mám čas odpoledne a o víkendech.
Je suis libre les après-midi et les week-ends.
ʒə sɥi libʀ lezapʀεmidi e le wikɑ̃d
Kolik se tím dá vydělat?
Combien ça va faire/donner ?
kɔ̃bjε̃ sa va fεʀ/dɔne ?
Co přesně by ta práce obnášela?
En quoi consisterait le travail exactement ?
ɑ̃ kwa kɔ̃sist(ə)ʀε lə tʀavaj εgzaktəmɑ̃ ?
Vyžadujete nějakou kvalifikaci?
Vous demandez une qualification particulière ?
vu d(ə)mɑ̃de yn kalifikasjɔ̃ paʀtikyljεʀ ?
Myslím, že bych to zvládl.
Je pense que je serais capable de le faire.
ʒə pɑ̃s kə ʒə s(ə)ʀε kapabl də lə fεʀ
Kdy bych mohl nastoupit?
Je pourrais commencer à travailler quand ?
ʒə puʀε kɔmɑ̃se a tʀavaje kɑ̃ ?
Mohl by mi někdo ukázat, co přesně mám dělat?
Quelqu'un pourrait me montrer quoi faire exactement ?
kεlkœ̃ puʀε mə mɔ̃tʀe kwa fεʀ εgzaktəmɑ̃ ?
Vydělal jsem si nějaké peníze na brigádě.
J'ai gagné des sous en faisant un petit boulot.
ʒe gaɲe de su ɑ̃ fəzɑ̃ œ̃ p(ə)ti bulo
práce/brigáda při studiu
travail/petit boulot d'étudiant
tʀavaj/p(ə)ti bulo detydjɑ̃
letní brigáda
travail d'été
tʀavaj dete
brigádník
travailleur temporaire
tʀavajœʀ tɑ̃pɔʀεʀ
pomocná síla
auxiliaire
ɔksiljεʀ
najít si brigádu
trouver un petit boulot
tʀuve œ̃ p(ə)ti bulo
mít brigádu
avoir un petit boulot
avwaʀ œ̃ p(ə)ti bulo