Rodinní příslušníci

Rodinní příslušníci

Membres de la famille
Máte děti?
Vous avez des enfants ?
vuzave dezɑ̃fɑ̃ ?
Nemáme děti.
On n'a pas d'enfants.
ɔ̃ na pɑ dɑ̃fɑ̃
Máme tři děti.
Nous avons trois enfants.
nuzavɔ̃ tʀwɑzɑ̃fɑ̃
Kolik je tvé dceři/tvému synovi (let)?
Quel âge a ta fille/ton fils ?
kεl ɑʒ a ta fij/tɔ̃ fis ?
Nejstarší se jmenuje Petr.
L'aîné s'appelle Pierre.
lene sapεl pjεʀ
Nejmladší jsou tři (roky).
La cadette a trois ans.
la kadεt a tʀwɑzɑ̃
Máte velkou rodinu?
Votre famille est nombreuse ?
vɔtʀ famij ε nɔ̃bʀøz ?
Máš nějaké sourozence?
Tu as des frères et (des) sœurs ?
ty ɑ de fʀεʀ e (de) sœʀ ?
Jsem jedináček.
Je suis le fils/la fille unique.
ʒə sɥi lə fis/la fij ynik
Mám mladší sestru a staršího bratra.
J'ai une sœur cadette et un frère aîné.
ʒe yn sœʀ kadεt e œ̃ fʀεʀ ene
Oba jsou stejně staří.
Ils ont le même âge.
ilzɔ̃ lə mεm ɑʒ
Jsem o pět let mladší/starší než moje sestra.
Ma sœur est mon aînée/ma cadette de cinq ans.
ma sœʀ ε mɔ̃ ene/ma kadεt də sε̃k ɑ̃
Vypadá starší/mladší.
Il/Elle fait plus âgé(e)/plus jeune.
il/εl fε plyzɑʒe/ply ʒœn
Jste příbuzní?
Vous êtes de la même famille ?
vuzεt də la mεm famij ?
Je to můj blízký/vzdálený příbuzný.
C'est mon proche parent/parent éloigné.
se mɔ̃ pʀɔʃ paʀɑ̃/paʀɑ̃ elwaɲe
Máte nějaké příbuzné v zahraničí?
Vous avez des proches à l'étranger ?
vuzave de pʀɔʃ a letʀɑ̃ʒe ?
Nemám (skoro) žádné příbuzné.
Je n'ai (presque) aucun proche.
ʒə ne (pʀεsk) okœ̃ pʀɔʃ
Žijí ještě vaši rodiče?
Vos parents vivent encore ?
vo paʀɑ̃ viv ɑ̃kɔʀ ?
Příliš se s rodiči nestýkám.
Je ne vois pas mes parents très souvent.
ʒə nə vwa pɑ me paʀɑ̃ tʀε suvɑ̃
příbuzenstvo
famille
famij
příbuzný/příbuzná
parent/parente, famille
paʀɑ̃/paʀɑ̃tˌ famij
rodiče
parents
paʀɑ̃
otec
père
pεʀ
matka
mère
mεʀ
dítě
enfant
ɑ̃fɑ̃
jedináček
enfant unique, fils/fille unique
ɑ̃fɑ̃ ynikˌ fis/fij ynik
dvojčata
jumeaux/jumelles
ʒymo/ʒymεl
syn
fils
fis
dcera
fille
fij
sourozenci
frères et sœurs
fʀεʀ e sœʀ
bratr
frère
fʀεʀ
sestra
sœur
sœʀ
prarodiče
grands-parents
gʀɑ̃paʀɑ̃
dědeček
grand-père
gʀɑ̃pεʀ
babička
grand-mère
gʀɑ̃mεʀ
praděd(eček)
arrière-grand-père
aʀjεʀgʀɑ̃pεʀ
prababička
arrière-grand-mère
aʀjεʀgʀɑ̃mεʀ
vnouče
petit-fils/petite-fille
p(ə)tifis/p(ə)titfij
vnuk
petit-fils
p(ə)tifis
vnučka
petite-fille
p(ə)titfij
strýc, strýček
oncle
ɔ̃kl
teta
tante
tɑ̃t
synovec
neveu
n(ə)vø
neteř
nièce
njεs
bratranec
cousin
kuzε̃
sestřenice
cousine
kuzin
tchán
beau-père
bopεʀ
tchyně
belle-mère
bεlmεʀ
zeť
gendre, beau-fils
ʒɑ̃dʀˌ bofis
snacha
belle-fille
bεlfij
švagr
beau-frère
bofʀεʀ
švagrová
belle-sœur
bεlsœʀ
kmotr
parrain
paʀε̃
kmotra
marraine
maʀεn
kmotřenec
filleul
fijœl
kmotřenka
filleule
fijœl
přítel
ami, copain, petit ami
amiˌ kɔpε̃ˌ p(ə)titami
přítelkyně
copine, petite amie
kɔpinˌ p(ə)tit ami
partner, druh
partenaire, compagnon
paʀtənεʀˌ kɔ̃paɲɔ̃
partnerka, družka
partenaire, compagne
paʀtənεʀˌ kɔ̃paɲ
manželství
mariage
maʀjaʒ
manžel
mari, époux
maʀiˌ epu
manželka
femme, épouse
famˌ epuz
bývalý manžel
ex-mari
eksmaʀi
bývalá manželka
ex-femme
eksfam
nevlastní otec
beau-père
bopεʀ
nevlastní matka
belle-mère
bεlmεʀ
nevlastní syn
beau-fils
bofis
nevlastní dcera
belle-fille
bεlfij
nemanželské dítě
enfant illégitime/naturel
ɑ̃fɑ̃ illeʒitim/natyʀεl
milenec
amant
amɑ̃
milenka
maîtresse
mεtʀεs
snoubenec
fiancé
fjɑ̃se
snoubenka
fiancée
fjɑ̃se