Prohlídka města

Prohlídka města

Visite de la ville

Turistické informace

Informations touristiques
Kde můžeme získat nějaké informace o městě?
Où est-ce qu'on peut avoir des informations sur la ville ?
u εs kɔ̃ pø avwaʀ dezε̃fɔʀmasjɔ̃ syʀ la vil ?
Kde mohu sehnat mapu města?
Où est-ce que je peux trouver un plan de la ville ?
u εs kə ʒə pø tʀuve œ̃ plɑ̃ də la vil ?
Kolik stojí tato mapka?
C'est combien, le plan ?
se kɔ̃bjε̃ˌ lə plɑ̃ ?
Máte také průvodce v angličtině/němčině/francouzštině/češtině?
Vous avez aussi un guide en anglais/en allemand/en français/en tchèque ?
vuzave osi œ̃ gid ɑ̃nɑ̃glε/ɑ̃nalmɑ̃/ɑ̃ fʀɑ̃sε/ɑ̃ tʃεk ?
Rádi bychom si prohlédli město.
On aimerait visiter la ville.
ɔ̃nεm(ə)ʀε vizite la vil
Můžete nás provést po městě?
Vous pouvez nous promener dans la ville ?
vu puve nu pʀɔm(ə)ne dɑ̃ la vil ?
Co bychom měli určitě vidět?
Il y a quelque chose à ne pas manquer ?
il̃j̃a kεlk(ə) ʃoz a nə pɑ mɑ̃ke ?
Jaké místní památky nám doporučujete?
Vous recommandez quels monuments locaux ?
vu ʀ(ə)kɔmɑ̃de kεl mɔnymɑ̃ lɔko ?
Je tady nějaké místo s výhledem na město?
Il y a un endroit avec une belle vue sur la ville ?
il̃j̃a œ̃ ɑ̃dʀwa avεk yn bεl vy syʀ la vil ?
Tam už jsme byli.
On y est déjà allé.
ɔ̃ni ε deʒa ale
Chtěli bychom se podívat na nějaké kostely/památníky.
On aimerait voir des églises/des monuments commémoratifs.
ɔ̃nεm(ə)ʀε vwaʀ dezegliz/de mɔnymɑ̃ kɔmemɔʀatif
Rádi bychom si objednali prohlídku s průvodcem.
On aimerait réserver une visite guidée.
ɔ̃nεm(ə)ʀε ʀezεʀve yn vizit gide
Jak dlouho prohlídka trvá?
Combien de temps dure la visite ?
kɔ̃bjε̃ də tɑ̃ dyʀ la vizit ?
Máme na prohlídku jen půl dne.
On n'a qu'une demi-journée pour la visite.
ɔ̃ na kyn d(ə)miʒuʀne puʀ la vizit
Kdy byl ten kostel postaven?
Quand est-ce que cette église a été bâtie ?
kɑ̃ εs kə sεt egliz a ete bɑti ?
Je tady poblíž nějaký park?
Il y a un parc près d'ici ?
il̃j̃a œ̃ paʀk pʀε disi ?
Můžeme se podívat do městského muzea?
On pourrait visiter le musée de la ville ?
ɔ̃ puʀε vizite lə myze də la vil ?
Slyšel jsem, že je tady poblíž zajímavý starý most.
J'ai entendu dire qu'il y avait un vieux pont intéressant près d'ici.
ʒe ɑ̃tɑ̃dy diʀ kil i avε œ̃ vjø pɔ̃ ε̃teʀesɑ̃ pʀε disi
Co je tamto za budovu/památník?
C'est quoi ce bâtiment/monument ?
se kwa sə bɑtimɑ̃/mɔnymɑ̃ ?
Od kterého je to architekta?
Qui en est l'architecte ?
ki ɑ̃nε laʀʃitεkt ?
Můžeme se podívat dovnitř?
On peut aller (voir) à l'intérieur ?
ɔ̃ pø ale (vwaʀ) a lε̃teʀjœʀ ?
Můžu tady fotit?
Je peux prendre des photos ici ?
ʒə pø pʀɑ̃dʀ de fɔto isi ?
Můžeme se tady chvíli zdržet a podívat se kolem?
On peut rester un moment et jeter un coup d'œil autour ?
ɔ̃ pø ʀεste œ̃ mɔmɑ̃ e ʒ(ə)te œ̃ ku dœj otuʀ ?
Neuděláme si přestávku na oběd/svačinu?
Si on faisait une pause déjeuner/casse-croûte ?
si ɔ̃ fəzε yn poz deʒœne/kɑskʀut ?
Je možné jít nahoru na (tu) věž?
On peut monter dans la tour ?
ɔ̃ pø mɔ̃te dɑ̃ la tuʀ ?
Platí se tady vstupné?
L'entrée est payante ?
lɑ̃tʀe ε pεjɑ̃t ?
Kde dostanu vstupenky?
Où est-ce qu'on achète les billets ?
u εs kɔ̃naʃεt le bijε ?
Kolik stojí dětská/poloviční vstupenka?
C'est combien le tarif enfants/le demi-tarif ?
se kɔ̃bjε̃ lə taʀif ɑ̃fɑ̃/lə d(ə)mitaʀif ?
Poskytujete slevy pro studenty/seniory?
Vous faites un tarif étudiant/sénior ?
vu fεt œ̃ taʀif etydjɑ̃/senjɔʀ ?
Máte skupinové slevy?
Faites-vous des réductions pour les groupes ?
fεtvu de ʀedyksjɔ̃ puʀ le gʀup ?
Je nás pět/šest/deset.
Nous sommes cinq/six/dix.
nu sɔm sε̃k/sis/dis
Potřebuji se dostat k...
Il me faut aller à...
il mə fo ale a
Jak se dostanu k...?
Comment on peut arriver à... ?
kɔmɑ̃ ɔ̃ pø aʀive a... ?
Mohu tady někde koupit pohledy/suvenýry?
On peut acheter des cartes postales/souvenirs par ici ?
ɔ̃ pø aʃ(ə)te de kaʀt pɔstal/suv(ə)niʀ paʀ isi ?
Prodáváte známky?
Avez-vous des timbres ?
avevu de tε̃bʀ ?
Jakou známku potřebuji do České republiky?
Il me faut quel timbre pour la République tchèque ?
il mə fo kεl tε̃bʀ puʀ la ʀepyblik tʃεk ?
Kde je tu nejbližší poštovní schránka?
Où est la boîte postale la plus proche ?
u ε la bwat pɔstal la ply pʀɔʃ ?
Jsou tady někde veřejné záchodky?
Il y a des toilettes publiques par ici ?
il̃j̃a de twalεt pyblik paʀ isi ?

Pamětihodnosti

Monuments
turistické zajímavosti
curiosités touristiques
kyʀjozite tuʀistik
prohlídka s průvodcem
visite guidée
vizit gide
muzeum
musée
myze
přírodovědné muzeum
musée des sciences (naturelles), muséum
myze de sjɑ̃s (natyʀεl)ˌ myzeɔm
galerie
galerie
galʀi
obrazárna
galerie de peinture
galʀi də pε̃tyʀ
radnice
hôtel de ville, mairie
ɔtεl də vilˌ meʀi
věž
tour
tuʀ
kostel
église
egliz
kaple
chapelle
ʃapεl
klášter
monastère, couvent
mɔnastεʀˌ kuvɑ̃
opatství
abbaye
abei
hrobka
tombeau, caveau
tɔ̃boˌ kavo
hřbitov
cimetière
simtjεʀ
pohřebiště
nécropole, cimetière
nekʀɔpɔlˌ simtjεʀ
náměstí
place
plas
bleší trh
marché aux puces
maʀʃe o pys
kašna
fontaine
fɔ̃tεn
památník
monument commémoratif, mémorial
mɔnymɑ̃ kɔmemɔʀatifˌ memɔʀjal
socha
statue, sculpture
statyˌ skyltyʀ
knihovna
bibliothèque
biblijɔtεk
koncertní sál
salle de concert
sal də kɔ̃sεʀ
most
pont
pɔ̃
přístav
port
pɔʀ
výstaviště
parc des expositions
paʀk dezεkspozisjɔ̃
výstava
exposition
εkspozisjɔ̃
hrad
château fort
ʃɑto fɔʀ
zámek
château
ʃɑto
zřícenina
ruine
ʀɥin
letohrádek
maison de plaisance, résidence d'été
mεzɔ̃ də plεzɑ̃sˌ ʀezidɑ̃s dete
palác
palais
palε
vila
villa
villa
zahrada
jardin
ʒaʀdε̃

Okružní jízda

Circuit
Kde si můžeme objednat okružní jízdu?
Où est-ce qu'on peut réserver un circuit ?
u εs kɔ̃ pø ʀezεʀve œ̃ siʀkɥi ?
Chtěli bychom prohlídku s průvodcem.
On voudrait une visite guidée.
ɔ̃ vudʀε yn vizit gide
Kolik stojí lístek?
Quel est le prix du billet ?
kεl ε lə pʀi dy bijε ?
Jak dlouho ta vyhlídková jízda trvá?
Combien de temps prend un circuit ?
kɔ̃bjε̃ də tɑ̃ pʀɑ̃ œ̃ siʀkɥi ?
Co je v prohlídce zahrnuto?
Qu'est-ce qui est compris dans la visite ?
kεs ki ε kɔ̃pʀi dɑ̃ la vizit ?
V kolik hodin se vyjíždí/vyráží?
Quel est l'heure du départ ?
kεl ε lœʀ dy depaʀ ?
denně v 11 hodin
tous les jours à 11 heures
tule ʒuʀ a ˈɔ̃z œʀ
v každou celou hodinu
départ chaque heure
depaʀ ʃak œʀ