U počítače

U počítače

Am Computer
Potřebuji na chvíli počítač.
Ich brauche einen Computer für eine Weile.
ɪç ˈbrauxə ˈainən kɔmˈpjuːtɐ fyːɐ ˈainə ˈvailə
Jak to mám pustit?
Wie schalte ich es an?
viː ˈʃaltə ɪç εs an?
Nejde mi to pustit.
Ich kann es nicht starten.
ɪç kan εs nɪçt ˈʃtartn
Tento počítač není zasíťovaný.
Dieser Computer ist nicht vernetzt.
ˈdiːzɐ kɔmˈpjuːtɐ ɪst nɪçt fεɐˈnεtst
Nejdřív se musíte přihlásit/nalogovat jako...
Zuerst müssen Sie sich als... einloggen.
tsuˈ|eːɐst ˈmʏsn ziː zɪç als... ˈainlɔgn
Jaké je tady (přístupové) heslo?
Wie lautet das Passwort?
viː ˈlautət das ˈpasvɔrt?
Jak se dostanu do e-mailu?
Wie kann ich auf meine Mailbox zugreifen?
viː kan ɪç auf ˈmainə ˈmεilbɔks ˈtsuːgraifn?
Může mi někdo založit uživatelský účet?
Kann jemand für mich ein Benutzerkonto eröffnen?
kan ˈjeːmant fyːɐ mɪç ain bəˈnʊtsɐkɔnto εɐˈ|œfnən?
Kde najdu ten soubor/adresář?
Wo finde ich die Datei/das Verzeichnis?
voː ˈfɪndə ɪç diː daˈtai/das fεɐˈtsaiçnɪs?
V jaké aplikaci mám ten soubor otevřít?
In welcher Applikation kann ich die Datei öffnen?
ɪn ˈvεlçɐ aplikaˈtsioːn kan ɪç diː daˈtai ˈœfnən?
Nemůžu tu aplikaci rozběhnout.
Ich kann die Applikation nicht starten.
ɪç kan diː aplikaˈtsioːn nɪçt ˈʃtartn
Jaký mám použít internetový prohlížeč?
Welchen Browser sollte ich benutzen?
ˈvεlçn ˈbraʊzɐ ˈzɔltə ɪç bəˈnʊtsn?
Nemůžu se dostat na internet.
Ich habe keinen Zugang zum Internet.
ɪç ˈhaːbə ˈkainən ˈtsuːgaŋ tsʊm ˈɪntɐnεt
Kam mám ten soubor uložit?
Wo soll ich die Datei abspeichern?
voː zɔl ɪç diː daˈtai ˈapʃpaiçɐn?
Do souboru mi nejde zapisovat.
Ich kann die Datei nicht editieren.
ɪç kan diː daˈtai nɪçt ediˈtiːrən
Jak vložím text do bloku?
Wie kann ich den Text markieren?
viː kan ɪç deːn tεkst marˈkiːrən?
Musíš použít vyjmout a vložit.
Du musst Ausschneiden und Einfügen benutzen.
duː mʊst ˈausʃnaidn ʊnt ˈainfyːgn bəˈnʊtsn
Můžu si vytvořit zástupce na ploše?
Kann ich einen Shortcut bilden?
kan ɪç ˈainən ʃɔːtˈkʌt ˈbɪldn?
Jak tady napíšu apostrof?
Wie macht man hier einen Apostroph?
viː maxt man hiːɐ ˈainən apoˈstroːf?
Mám něco s počítačem.
Mit meinem Computer stimmt was nicht.
mɪt ˈmainəm kɔmˈpjuːtɐ ʃtɪmt vas nɪçt
Nefunguje mi klávesnice/myš/monitor.
Meine Tastatur/Meine Maus/Mein Monitor funktioniert nicht.
ˈmainə tastaˈtuːɐ/ˈmainə maus/main ˈmoːnitoːɐ fʊŋktsioˈniːɐt nɪçt
Potřebuji novou podložku pod myš.
Ich brauche ein neues Mauspad.
ɪç ˈbrauxə ain ˈnɔyəs ˈmauspεt
Nejde mi otevřít CD mechanika.
Ich kann das CD-Laufwerk nicht öffnen.
ɪç kan das tseːˈdeːˈlaufvεrk nɪçt ˈœfnən
Počítač se pořád zasekává/kouše.
Mein Computer bleibt ständig hängen.
main kɔmˈpjuːtɐ blaipt ˈʃtεndɪç ˈhεŋən
Ta aplikace (mi) nejde zavřít/ukončit.
Ich kann die Applikation nicht beenden.
ɪç kan diː aplikaˈtsioːn nɪçt bəˈ|εndn
Potřebuji ten soubor vypálit na CD.
Ich muss die Datei auf eine CD brennen.
ɪç mʊs diː daˈtai auf ˈainə tseːˈdeː ˈbrεnən
Můžeš mi to vytisknout?
Kannst du es für mich ausdrucken?
kanst duː εs fyːɐ mɪç ˈausdrʊkn?
Není zapnutá tiskárna.
Der Drucker ist nicht an.
deːɐ ˈdrʊkɐ ɪst nɪçt an
V tiskárně došel papír.
Dem Drucker ist das Papier ausgegangen.
deːm ˈdrʊkɐ ɪst das paˈpiːɐ ˈausgəgaŋən
Mám ten počítač vypnout?
Soll ich den Computer ausmachen?
zɔl ɪç deːn kɔmˈpjuːtɐ ˈausmaxn?
Nech počítač běžet.
Lass den Computer an.
las deːn kɔmˈpjuːtɐ an

Veřejný internet

Öffentlicher Internetzugang
Potřebuji si něco najít na internetu.
Ich muss etwas im Internet suchen.
ɪç mʊs ˈεtvas ɪm ˈɪntɐnεt ˈzuːxn
Máte tady připojení/přístup na internet?
Gibt es hier einen Internetanschluss?
gipt εs hiːɐ ˈainən ˈɪntɐnεt|anʃlʊs?
Je tu někde internetová kavárna?
Gibt es in der Nähe ein Internetcafé?
gipt εs ɪn deːɐ ˈnεːə ain ˈɪntɐnεtkafeː?
Je v knihovně veřejný internet?
Gibt es in der Bibliothek einen Internetzugang?
gipt εs ɪn deːɐ biblioˈteːk ˈainən ˈɪntɐnεttsuːgaŋ?
Jak mají otevřeno?
Wann haben Sie geöffnet?
van ˈhaːbn ziː gəˈ|œfnət?
Kolik stojí 10 minut/hodina?
Wie viel kosten 10 Minuten/kostet eine Stunde?
viː fiːl ˈkɔstn tseːn miˈnuːtn/ˈkɔstət ˈainə ˈʃtʊndə?
Ke kterému počítači si můžu sednout?
Welchen Computer kann ich benutzen?
ˈvεlçn kɔmˈpjuːtɐ kan ɪç bəˈnʊtsn?
Používá někdo tento počítač?
Benutzt jemand diesen Computer?
bəˈnʊtst ˈjeːmant ˈdiːzn kɔmˈpjuːtɐ?
Můžete mi, prosím, pomoci?
Können Sie mir bitte helfen?
ˈkœnən ziː miːɐ ˈbɪtə ˈhεlfn?
Mám nějaké problémy s klávesnicí/myší.
Ich habe Probleme mit der Tastatur/Maus.
ɪç ˈhaːbə proˈbleːmə mɪt deːɐ tastaˈtuːɐ/maus
Nejde mi odeslat e-mail.
Ich kann die E-Mail nicht versenden.
ɪç kan diː ˈiːmεil nɪçt fεɐˈzεndn
Připojení je hrozně pomalé.
Der Internetanschluss ist schrecklich langsam.
deːɐ ˈɪntɐnεt|anʃlʊs ɪst ˈʃrεklɪç ˈlaŋzaːm
Můžu si tu něco stáhnout na flash disk?
Kann ich hier etwas auf meinen Flash-Stick speichern?
kan ɪç hiːɐ ˈεtvas auf ˈmainən ˈflεʃstɪk ˈʃpaiçɐn?
Je tu nějaká tiskárna?
Gibt es hier einen Drucker?
gipt εs hiːɐ ˈainən ˈdrʊkɐ?
Kolik účtujete za stránku?
Wie viel berechnen Sie pro Seite?
viː fiːl bəˈrεçnən ziː proː ˈzaitə?
Prodáváte tu datové nosiče?
Verkaufen Sie Datenträger?
fεɐˈkaufn ziː ˈdaːtntrεːgɐ?
Chtěl bych zaplatit.
Ich möchte zahlen.
ɪç ˈmœçtə ˈtsaːlən

Elektronická pošta

E-Post
Máte přístup na internet?
Haben Sie einen Internetzugang?
ˈhaːbn ziː ˈainən ˈɪntɐnεttsuːgaŋ?
Můžete mi to poslat e-mailem?
Können Sie es mir per E-Mail schicken?
ˈkœnən ziː εs miːɐ pεr ˈiːmεil ˈʃɪkn?
Dám vám vědět e-mailem.
Ich informiere Sie per E-Mail.
ɪç ɪnfɔrˈmiːrə ziː pεr ˈiːmεil
Jakou máte e-mailovou adresu?
Wie ist Ihre E-Mail-Adresse?
viː ɪst ˈiːrə ˈiːmεil|adrεsə?
Dostali jste můj e-mail ohledně...?
Haben Sie meine E-Mail wegen... bekommen?
ˈhaːbn ziː ˈmainə ˈiːmεil ˈveːgn... bəˈkɔmən?
Žádný e-mail mi od vás nedošel.
Ich habe keine E-Mail von Ihnen bekommen.
ɪç ˈhaːbə ˈkainə ˈiːmεil fɔn ˈiːnən bəˈkɔmən
Kdy jste ten e-mail posílal?
Wann haben Sie die E-Mail geschickt?
van ˈhaːbn ziː diː ˈiːmεil gəˈʃɪkt?
Potvrďte prosím přijetí zprávy.
Bitte, bestätigen Sie den Empfang der Nachricht.
ˈbɪtəˌ bəˈʃtεːtɪgn ziː deːn εmˈpfaŋ deːɐ ˈnaːxrɪçt
Zatím mi na e-mail neodpověděl.
Er hat auf meine E-Mail noch nicht reagiert.
eːɐ hat auf ˈmainə ˈiːmεil nɔx nɪçt reaˈgiːɐt
Poslal jsem to v příloze.
Ich habe es im Anhang gesendet.
ɪç ˈhaːbə εs ɪm ˈanhaŋ gəˈzεndət
V příloze najdete...
... ist im Anhang zu finden.
... ɪst ɪm ˈanhaŋ tsuː ˈfɪndn
U vašeho e-mailu žádná příloha nebyla.
In Ihrer E-Mail gab es keinen Anhang.
ɪn ˈiːrɐ ˈiːmεil gaːp εs ˈkainən ˈanhaŋ
Zapomněl jsem soubor přiložit.
Ich habe vergessen, die Datei anzuhängen.
ɪç ˈhaːbə fεɐˈgεsnˌ diː daˈtai ˈantsuhεŋən
Příloha mi nejde otevřít.
Ich kann den Anhang nicht öffnen.
ɪç kan deːn ˈanhaŋ nɪçt ˈœfnən
E-mail mi nejde odeslat.
Ich kann die E-Mail nicht versenden.
ɪç kan diː ˈiːmεil nɪçt fεɐˈzεndn
E-mail se mi vrátil (jako nedoručitelný).
Die E-Mail ist (als unzustellbar) zurückgekommen.
diː ˈiːmεil ɪst (als ˈʊntsuːʃtεlbaːɐ) tsuˈrʏkgəkɔmən
Měl jsem plnou (e-mailovou) schránku.
Meine Mailbox war voll.
ˈmainə ˈmεilbɔks vaːɐ fɔl
Můžete to prosím poslat znovu?
Können Sie es mir bitte noch einmal schicken?
ˈkœnən ziː εs miːɐ ˈbɪtə nɔx ˈainmaːl ˈʃɪkn?
Máte ještě nějakou jinou e-mailovou adresu?
Haben Sie noch eine andere E-Mail-Adresse?
ˈhaːbn ziː nɔx ˈainə ˈandərə ˈiːmεil|adrεsə?
Dejte mi vědět, zda vám můj e-mail došel.
Geben Sie mir bitte Bescheid, ob Sie meine E-Mail erhalten haben.
ˈgeːbn ziː miːɐ ˈbɪtə bəˈʃaitˌ ɔp ziː ˈmainə ˈiːmεil εɐˈhaltn ˈhaːbn
Můžete mu prosím můj e-mail přeposlat?
Können Sie ihm bitte meine E-Mail weiterschicken?
ˈkœnən ziː iːm ˈbɪtə ˈmainə ˈiːmεil ˈvaitɐʃɪkn?
Předem děkuji za odpověď.
Danke im Voraus für Ihre Antwort.
ˈdaŋkə ɪm foˈraus fyːɐ ˈiːrə ˈantvɔrt
Děkuji za odpověď.
Danke für die Antwort.
ˈdaŋkə fyːɐ diː ˈantvɔrt