Prohlídka města

Prohlídka města

Stadtbesichtigung

Turistické informace

Touristeninfo
Kde můžeme získat nějaké informace o městě?
Wo können wir einige Informationen über die Stadt bekommen?
voː ˈkœnən viːɐ ˈainɪgə ɪnfɔrmaˈtsioːnən ˈyːbɐ diː ʃtat bəˈkɔmən?
Kde mohu sehnat mapu města?
Wo kann ich einen Stadtplan bekommen?
voː kan ɪç ˈainən ˈʃtatplaːn bəˈkɔmən?
Kolik stojí tato mapka?
Wie viel kostet dieser Stadtplan?
viː fiːl ˈkɔstət ˈdiːzɐ ˈʃtatplaːn?
Máte také průvodce v angličtině/němčině/francouzštině/češtině?
Haben Sie auch einen englischen/deutschen/französischen/tschechischen Reiseführer?
ˈhaːbn ziː aux ˈainən ˈεŋlɪʃn/ˈdɔytʃn/franˈtsøːzɪʃn/ˈtʃεçɪʃn ˈraizəfyːrɐ?
Rádi bychom si prohlédli město.
Wir möchten die Stadt besichtigen.
viːɐ ˈmœçtn diː ʃtat bəˈzɪçtɪgn
Můžete nás provést po městě?
Können Sie uns durch die Stadt führen?
ˈkœnən ziː ʊns dʊrç diː ʃtat ˈfyːrən?
Co bychom měli určitě vidět?
Was sollten wir unbedingt sehen?
vas ˈzɔltn viːɐ ˈʊnbədɪŋt ˈzeːən?
Jaké místní památky nám doporučujete?
Welche örtlichen Sehenswürdigkeiten können Sie uns (zur Besichtigung) empfehlen?
ˈvεlçə ˈœrtlɪçn ˈzeːənsvʏrdɪçkaitn ˈkœnən ziː ʊns (tsuːɐ bəˈzɪçtɪgʊŋ) εmˈpfeːlən?
Je tady nějaké místo s výhledem na město?
Gibt es hier einen Aussichtspunkt auf die Stadt?
gipt εs hiːɐ ˈainən ˈauszɪçtspʊŋkt auf diː ʃtat?
Tam už jsme byli.
Wir waren schon da.
viːɐ ˈvaːrən ʃoːn daː
Chtěli bychom se podívat na nějaké kostely/památníky.
Wir möchten einige Kirchen/Denkmäler besichtigen.
viːɐ ˈmœçtn ˈainɪgə ˈkɪrçn/ˈdεŋkmεːlɐ bəˈzɪçtɪgn
Rádi bychom si objednali prohlídku s průvodcem.
Wir möchten eine Führung buchen.
viːɐ ˈmœçtn ˈainə ˈfyːrʊŋ ˈbuːxn
Jak dlouho prohlídka trvá?
Wie lange dauert die Besichtigung?
viː ˈlaŋə ˈdauɐt diː bəˈzɪçtɪgʊŋ?
Máme na prohlídku jen půl dne.
Wir haben nur einen halben Tag für die Besichtigung.
viːɐ ˈhaːbn nuːɐ ˈainən ˈhalbn taːk fyːɐ diː bəˈzɪçtɪgʊŋ
Kdy byl ten kostel postaven?
Wann wurde die Kirche gebaut?
van ˈvʊrdə diː ˈkɪrçə gəˈbaut?
Je tady poblíž nějaký park?
Gibt es in der Nähe einen Park?
gipt εs ɪn deːɐ ˈnεːə ˈainən park?
Můžeme se podívat do městského muzea?
Können wir das Stadtmuseum besuchen?
ˈkœnən viːɐ das ˈʃtatmuzeːʊm bəˈzuːxn?
Slyšel jsem, že je tady poblíž zajímavý starý most.
Ich habe gehört, dass es in der Nähe eine interessante alte Brücke gibt.
ɪç ˈhaːbə gəˈhøːɐtˌ das εs ɪn deːɐ ˈnεːə ˈainə ɪntərεˈsantə ˈaltə ˈbrʏkə gipt
Co je tamto za budovu/památník?
Was für ein Gebäude/Denkmal ist das da?
vas fyːɐ ain gəˈbɔydə/ˈdεŋkmaːl ɪst das daː?
Od kterého je to architekta?
Wer war der Architekt?
veːɐ vaːɐ deːɐ arçiˈtεkt?
Můžeme se podívat dovnitř?
Können wir hineingehen?
ˈkœnən viːɐ hɪnˈaingeːən?
Můžu tady fotit?
Darf man hier fotografieren?
darf man hiːɐ fotograˈfiːrən?
Můžeme se tady chvíli zdržet a podívat se kolem?
Können wir uns hier kurz aufhalten und umsehen?
ˈkœnən viːɐ ʊns hiːɐ kʊrts ˈaufhaltn ʊnt ˈʊmzeːən?
Neuděláme si přestávku na oběd/svačinu?
Machen wir eine Mittagspause/Erfrischungspause?
ˈmaxn viːɐ ˈainə ˈmɪtaːkspauzə/εɐˈfrɪʃʊŋspauzə?
Je možné jít nahoru na (tu) věž?
Kann man den Turm besteigen?
kan man deːn tʊrm bəˈʃtaign?
Platí se tady vstupné?
Kostet es Eintritt?
ˈkɔstət εs ˈaintrɪt?
Kde dostanu vstupenky?
Wo bekomme ich Eintrittskarten?
voː bəˈkɔmə ɪç ˈaintrɪtskartn?
Kolik stojí dětská/poloviční vstupenka?
Wie viel kostet eine Kinderkarte/ermäßigte Karte?
viː fiːl ˈkɔstət ˈainə ˈkɪndɐkartə/εɐˈmεːsɪçtə ˈkartə?
Poskytujete slevy pro studenty/seniory?
Gibt es eine Studentenermäßigung/Seniorenermäßigung?
gipt εs ˈainə ʃtuˈdεntnεɐmεːsɪgʊŋ/zeˈnioːrən|εɐmεːsɪgʊŋ?
Máte skupinové slevy?
Gibt es Gruppenermäßigungen?
gipt εs ˈgrʊpn|εɐmεːsɪgʊŋən?
Je nás pět/šest/deset.
Wir sind fünf/sechs/zehn.
viːɐ zɪnt fʏnf/zεks/tseːn
Potřebuji se dostat k...
Ich brauche zu... zu kommen.
ɪç ˈbrauxə tsuː... tsuː ˈkɔmən
Jak se dostanu k...?
Wie komme ich zu...?
viː ˈkɔmə ɪç tsuː?
Mohu tady někde koupit pohledy/suvenýry?
Kann ich hier irgendwo Ansichtskarten/Souvenirs kaufen?
kan ɪç hiːɐ ˈɪrgntvoː ˈanzɪçtskartn/zuvəˈniːɐs ˈkaufn?
Prodáváte známky?
Verkaufen Sie Briefmarken?
fεɐˈkaufn ziː ˈbriːfmarkn?
Jakou známku potřebuji do České republiky?
Welche Briefmarke brauche ich nach Tschechien?
ˈvεlçə ˈbriːfmarkə ˈbrauxə ɪç naːx ˈtʃεçiən?
Kde je tu nejbližší poštovní schránka?
Wo ist der nächste Briefkasten?
voː ɪst deːɐ ˈnεːçstə ˈbriːfkastn?
Jsou tady někde veřejné záchodky?
Gibt es hier eine öffentliche Toilette?
gipt εs hiːɐ ˈainə ˈœfntlɪçə toaˈlεtə?

Pamětihodnosti

Sehenswürdigkeiten
turistické zajímavosti
e Sehenswürdigkeiten
ˈzeːənsvʏrdɪçkaitn
prohlídka s průvodcem
e Führung
ˈfyːrʊŋ
muzeum
s Museum
muˈzeːʊm
přírodovědné muzeum
naturwissenschaftliches Museum
naˈtuːɐvɪsnʃaftlɪçəs muˈzeːʊm
galerie
e Galerie
galəˈriː
obrazárna
e Gemäldegalerie
gəˈmεːldəgaləriː
radnice
s Rathaus
ˈraːthaus
věž
r Turm
tʊrm
kostel
e Kirche
ˈkɪrçə
kaple
e Kapelle
kaˈpεlə
klášter
s Kloster
ˈkloːstɐ
opatství
e Abtei
apˈtai
hrobka
e Gruft
grʊft
hřbitov
r Friedhof
ˈfriːthoːf
pohřebiště
e Begräbnisstätte
bəˈgrεːpnɪsʃtεtə
náměstí
r Platz
plats
bleší trh
r Flohmarkt
ˈfloːmarkt
kašna
r Brunnen
ˈbrʊnən
památník
s Denkmal
ˈdεŋkmaːl
socha
e Statue
ˈʃtaːtuə
knihovna
e Bibliothek
biblioˈteːk
koncertní sál
r Konzertsaal
kɔnˈtsεrtzaːl
most
e Brücke
ˈbrʏkə
přístav
r Hafen
ˈhaːfn
výstaviště
s Messegelände
ˈmεˈsəgəlεndə
výstava
e Ausstellung
ˈausʃtεlʊŋ
hrad
e Burg
bʊrk
zámek
s Schloss
ʃlɔs
zřícenina
e Ruine
ruˈiːnə
letohrádek
s Lustschloss
ˈlʊstʃlɔs
palác
r Palast
paˈlast
vila
e Villa
ˈvɪla
zahrada
r Garten
ˈgartn

Okružní jízda

Stadtrundfahrt
Kde si můžeme objednat okružní jízdu?
Wo können wir eine Stadtrundfahrt buchen?
voː ˈkœnən viːɐ ˈainə ˈʃtatrʊntfaːɐt ˈbuːxn?
Chtěli bychom prohlídku s průvodcem.
Wir möchten eine geführte Tour.
viːɐ ˈmœçtn ˈainə gəˈfyːɐtə tuːɐ
Kolik stojí lístek?
Wie viel kostet die Karte?
viː fiːl ˈkɔstət diː ˈkartə?
Jak dlouho ta vyhlídková jízda trvá?
Wie lange dauert eine Rundfahrt?
viː ˈlaŋə ˈdauɐt ˈainə ˈrʊntfaːɐt?
Co je v prohlídce zahrnuto?
Was beinhaltet die Besichtigung?
vas bəˈinhaltət diː bəˈzɪçtɪgʊŋ?
V kolik hodin se vyjíždí/vyráží?
Um wie viel Uhr fahren wir ab?
ʊm viː fiːl uːɐ ˈfaːrən viːɐ ap?
denně v 11 hodin
täglich um 11 Uhr
ˈtεːklɪç ʊm εlf uːɐ
v každou celou hodinu
jede volle Stunde
ˈjeːdə ˈfɔlə ˈʃtʊndə