Hodiny a minuty

Hodiny a minuty

Stunden und Minuten
Kolik je hodin?
Wie spät ist es?
viː ʃpεːt ɪst εs?
Je pět hodin.
Es ist fünf Uhr.
εs ɪst fʏnf uːɐ
Jsou tři pryč.
Es ist kurz nach drei.
εs ɪst kʊrts naːx drai
Jsou skoro dvě.
Es ist fast zwei.
εs ɪst fast tsvai
Je půl sedmé.
Es ist halb sieben.
εs ɪst halp ˈziːbn
Je tři čtvrtě na šest.
Es ist Viertel vor sechs.
εs ɪst ˈfɪrtl foːɐ zεks
Je čtvrt na deset.
Es ist Viertel nach neun.
εs ɪst ˈfɪrtl naːx nɔyn
Je za pět sedm.
Es ist fünf vor sieben.
εs ɪst fʏnf foːɐ ˈziːbn
Je šest deset.
Es ist zehn nach sechs.
εs ɪst tseːn naːx zεks
V kolik hodin?
Um wie viel Uhr?
ʊm viː fiːl uːɐ?
Ve tři hodiny odpoledne.
Um drei Uhr nachmittags.
ʊm drai uːɐ ˈnaːxmɪtaːks
O půl sedmé.
Um halb sieben.
ʊm halp ˈziːbn
Jak dlouho poletíme/pojedeme?
Wie lange fliegen/fahren wir?
viː ˈlaŋə ˈfliːgn/ˈfaːrən viːɐ?
Zastavily se mi hodinky.
Meine Uhr ist stehen geblieben.
ˈmainə uːɐ ɪst ˈʃteːən gəˈbliːbn
Máte hodinky?
Haben Sie eine Uhr?
ˈhaːbn ziː ˈainə uːɐ?
Jdou ty hodiny přesně?
Geht die Uhr genau?
geːt diː uːɐ gəˈnau?
Podle mých hodinek máme ještě pět minut.
Nach meiner Uhr haben wir noch fünf Minuten.
naːx ˈmainɐ uːɐ ˈhaːbn viːɐ nɔx fʏnf miˈnuːtn
vteřina
e Sekunde
zeˈkʊndə
minuta
e Minute
miˈnuːtə
hodina
e Stunde
ˈʃtʊndə
čtvrthodina
e Viertelstunde
fɪrtlˈʃtʊndə
půlhodina
e halbe Stunde
ˈhalbə ˈʃtʊndə
tři čtvrtě hodiny
e Dreiviertelstunde
ˈdraifɪrtlʃtʊndə