Porozumění

Porozumění

Verständigung
Prosím? (nerozuměl jsem)
Wie bitte?
viː ˈbɪtə?
Promiňte. Nerozumím.
Verzeihung. Ich verstehe nicht.
fεɐˈtsaiʊŋ ɪç fεɐˈʃteːə nɪçt
Nerozuměl jsem vám dobře.
Ich habe Sie nicht richtig verstanden.
ɪç ˈhaːbə ziː nɪçt ˈrɪçtɪç fεɐˈʃtandn
Můžete to zopakovat?
Können Sie es wiederholen?
ˈkœnən ziː εs viːdɐˈhoːlən?
Co jste říkal?
Was haben Sie gesagt?
vas ˈhaːbn ziː gəˈzaːkt?
To jste mi špatně rozuměl.
Da haben Sie mich falsch verstanden.
daː ˈhaːbn ziː mɪç falʃ fεɐˈʃtandn
To musí být nějaké nedorozumění.
Das muss ein Missverständnis sein.
das mʊs ain ˈmɪsfεɐʃtεntnɪs zain
To se určitě vysvětlí.
Das wird sich sicher klären.
das vɪrt zɪç ˈzɪçɐ ˈklεːrən
Můžete mi to vysvětlit?
Können Sie es mir erklären?
ˈkœnən ziː εs miːɐ εɐˈklεːrən?
Mluvíte anglicky/německy/francouzsky/španělsky/italsky/rusky?
Sprechen Sie Englisch/Deutsch/Französisch/Spanisch/Italienisch/Russisch?
ˈʃprεçn ziː ˈεŋlɪʃ/dɔytʃ/franˈtsøːzɪʃ/ˈʃpaːnɪʃ/itaˈlieːnɪʃ/ˈrʊsɪʃ?
Nemluvím německy.
Ich spreche kein Deutsch.
ɪç ˈʃprεçə kain dɔytʃ
Nemluvím příliš dobře německy.
Mein Deutsch ist nicht besonders gut.
main dɔytʃ ɪst nɪçt bəˈzɔndɐs guːt
Umím jen trochu německy.
Ich kann nur ein bisschen Deutsch.
ɪç kan nuːɐ ain ˈbɪsçən dɔytʃ
Mluvte prosím pomaleji.
Sprechen Sie bitte langsamer.
ˈʃprεçn ziː ˈbɪtə ˈlaŋzaːmɐ
Nevím, jak se to řekne německy.
Ich weiß nicht, wie man es auf Deutsch sagt.
ɪç vais nɪçtˌ viː man εs auf dɔytʃ ˈzaːkt
Co to znamená?
Was bedeutet es?
vas beˈdɔytət εs?
Můžete to nějak blíže popsat?
Können Sie es irgendwie näher beschreiben?
ˈkœnən ziː εs ˈɪrgntviː ˈnεːɐ bəˈʃraibn?
Můžete mi to napsat?
Können Sie es mir bitte aufschreiben?
ˈkœnən ziː εs miːɐ ˈbɪtə ˈaufʃraibn?
Můžete mi to nakreslit?
Können Sie es mir bitte aufzeichnen?
ˈkœnən ziː εs miːɐ ˈbɪtə ˈauftsaiçnən?
Jak se to řekne německy?
Wie sagt man es auf Deutsch?
viː ˈzaːkt man εs auf dɔytʃ?
Jak se vyslovuje tohle slovo?
Wie spricht man dieses Wort aus?
viː ʃprɪçt man ˈdiːzəs vɔrt aus?
Rozumíte mi?
Verstehen Sie mich?
fεɐˈʃteːən ziː mɪç?
Rozumím., Chápu.
Ich verstehe.
ɪç fεɐˈʃteːə
Pochopil jste to?
Haben Sie es verstanden?
ˈhaːbn ziː εs fεɐˈʃtandn?
Už je to jasné?
Ist das jetzt klar?
ɪst das jεtst klaːɐ?
Aha!, Už chápu.
Ich verstehe schon.
ɪç fεɐˈʃteːə ʃoːn
Promiňte, stále vám nerozumím.
Entschuldigen Sie, ich verstehe Sie immer noch nicht.
εntˈʃʊldɪgn ziːˌ ɪç fεɐˈʃteːə ziː ˈɪmɐ nɔx nɪçt
Mohl byste mě opravit, když udělám chybu?
Können Sie meine Fehler korrigieren?
ˈkœnən ziː ˈmainə ˈfeːlɐ kɔriˈgiːrən?