Veřejné nápisy

Veřejné nápisy

Öffentliche Aufschriften
Abfahrt
Odjezdy
Abfertigung
Odbavení, Registrace
Abflug
Odlety
Abflugterminal
Odletová hala
Abschleppzone
Zákaz parkování, nebezpečí odtažení
Achtung!
Pozor!
Achtung Radar
Měřený úsek (radar měřící rychlost)
Achtung, nasser Boden
Pozor, vlhká podlaha
Airconditioning
Klimatizace
Angeln verboten
Zákaz chytání ryb
Ankunft
Příjezdy, Přílety
Ankunftsterminal
Příletová hala
Annoncen, Anzeigen
Inzerce, Inzeráty
Apotheke
Lékárna
Aufgepasst!
Pozor!
Aufzug
Výtah
Ausfahrt
Výjezd
Ausfahrt gesperrt
Sjezd z dálnice uzavřen
Ausgang
Východ
Auskunft
Informace
Außer Betrieb
Mimo provoz, Nefunguje
Ausverkauf
Výprodej
Ausverkauft
Vyprodáno
Autobahn
Dálnice
Autoverleih
Půjčovna aut
Badeverbot
Zákaz koupání
Bahnhof
Vlakové nádraží
Bahnsteig Nr. ...
Nástupiště č. ...
Bank
Banka
Baustelle
Stavba, Staveniště
Belegt
Obsazeno (v motelu ap.)
Besetzt
Obsazeno
Besucherzentrum
Návštěvnické centrum
Betreten verboten
Zákaz vstupu (na pozemek)
Betreten wird strafrechtlich verfolgt
Porušení zákazu (vstupu) se trestá
Bewachter Parkplatz
Hlídané parkoviště
Bierstube
Pivnice
Bitte anschnallen
Připoutejte se
Bitte klopfen
Klepejte
Bitte Knopf drücken
Stiskněte (tlačítko)
Bitte Tür schließen
Zavírejte dveře
Boardingzeit
Čas nástupu do letadla
Brandgefahr
Nebezpečí požáru
Brandung
Příbojové vlny
Bremshügel
Zpomalovací práh, Retardér
Bremsschwelle
Zpomalovací práh
Busbahnhof
Autobusové nádraží
Bushaltestelle
Zastávka autobusu
Damen
Dámy, Ženy (dámské záchody)
Dienststunden
Úřední hodiny, Ordinační doba
Drücken
Od sebe, Tam, Tlačit
Ein/Aus
Zapnuto/Vypnuto
Einbahnverkehr
Jednosměrný provoz
Einfahrt
Vjezd
Einfahrt frei halten
Vjezd, neparkovat
Einfahrt verboten
Zákaz vjezdu
Eingang
Vchod
Eingeschränktes Haltverbot
Zákaz stání
Einkaufszentrum
Nákupní centrum
Einstieg
Nastupování (na palubu), Nalodění
Eintritt
Vstup
Eintritt frei
Vstup zdarma
Eintritt(sgeld)
Vstupné
Eintrittskarten
Vstupenky
Endbahnhof
Konečná (stanice)
Endstation
Konečná (stanice)
Ermäßigung
Sleva
Erste Hilfe
První pomoc
Fahr vorsichtig
Jeďte opatrně
Fahrkarten
Jízdenky
Fahrkartenschalter
Prodej jízdenek
Fahrplan
Jízdní řád
Feuer verboten
Zákaz rozdělávání ohně
Feuergefahr
Nebezpečí požáru
Fluchtweg
Úniková cesta
Flug Nr. ...
Let č. ...
Flughafen
Letiště
Flughafenhalle
Letištní hala
Flugplan
Letový řád
Fotografieren verboten
Zákaz fotografování
Frei
Volný, Volno
Frisch gestrichen
Čerstvě natřeno
Friseur
Kadeřnictví
Friseur(salon)
Holič(ství)
Fundbüro, Fundstelle
Ztráty a nálezy
Fußgängerübergang
Přechod pro chodce
Fußgängerzone
Pěší zóna
Garderobe
Šatna
Gaststätte
Hostinec
Gebührenpflichtige Autobahn
Placená dálnice
Gefahr
Nebezpečí
Gefährliche Strömungen
Nebezpečný proud
Gehen
Přecházejte (na přechodu)
Gehweg gesperrt
Chodník uzavřen
Geöffnet
Otevřeno
Gepäckaufbewahrung
Úschovna zavazadel
Gepäckaufgabe
Příjem zavazadel
Gepäckausgabe
Výdej zavazadel
Geschlossen
Zavřeno
Geschwindigkeitsbeschränkung
Omezení rychlosti
Gift
Jed
Glatte Fahrbahn
Kluzká vozovka
Gleis Nr. ...
Kolej č. ...
Halt
Stát, Zastavte
Halteverbot
Zákaz zastavení
Heiß
Horká (voda)
Herren
Páni (pánské záchody)
Hochspannung
Vysoké napětí
Imbiss
Občerstvení
Jeder Diebstahl wird zur Anzeige gebracht
Krádeže se trestají podle zákona
Kalt
Studená (voda)
Karte einlegen
Vložte kartu
Karten
Lístky
Kasse
Pokladna (v kině ap.)
Kein Abfall
Neodhazujte odpadky
Kein Trinkwasser
Užitková voda
Kein Zutritt
Vstup zakázán
Klettern verboten
Zákaz lezení
Klimaanlage
Klimatizace
Krankenhaus
Nemocnice
Kreisverkehr
Kruhový objezd
Kühl lagern
Uchovávejte v chladu
Lebensgefahr
Životu nebezpečné
Lift
Výtah
Links/Rechts abbiegen verboten
Zákaz odbočení vlevo/vpravo
Links/Rechts einordnen
Zařaďte se do levého/pravého pruhu
Links/Rechts fahren
Držte se vlevo/vpravo
Maniküre
Manikúra
Markt
Trh, Tržiště
Maut
Mýto, Mýtné, Dálniční poplatek
Mautstelle
Terminál pro výběr mýtného
Mindestens haltbar bis...
Minimální trvanlivost do...
Missbrauch wird bestraft
Zneužití se trestá
Motor aus(schalten)
Vypněte motor
Müll
Odpadky
Müll abladen verboten
Zákaz skládky
Münze einwerfen
Vhoďte minci
Nicht berühren
Nedotýkat se
Nicht betreten
Nevstupovat
Nicht hinauslehnen
Nevyklánějte se z oken
Nicht öffnen
Neotvírat
Nicht stören
Nerušit
Nicht überqueren
Nepřecházejte
Nichtraucher
Nekuřáci
Notaufnahme
Pohotovost (lékařská)
Notausgang
Nouzový východ
Notbremse
Záchranná brzda
Notfalldienst
Rychlá lékařská pomoc
Nur für Fußgänger
Jen pro pěší
Offenes Feuer verboten
Zákaz manipulace s otevřeným ohněm
Öffentliches WC
Veřejné záchodky
Öffnungszeit
Otevírací doba
Parken frei
Parkování zdarma
Parken mit Parkschein
Placené parkování
Parken und Reisen
Záchytné parkoviště
Parken verboten
Zákaz parkování, Neparkovat
Parkplatz
Parkoviště
Passkontrolle
Pasová kontrola
Pediküre
Pedikúra
Polizei
Policejní stanice, Policie
Post
Pošta
Privat(grundstück)
Soukromý majetek/pozemek
Radweg
Cyklistická stezka
Rastplatz
Odpočívadlo (u silnice)
Rauchen verboten
Nekuřte
Raucher
Kuřáci
Rauchverbot
Zákaz kouření
Reisebüro
Cestovní kancelář
Reserviert
Rezervováno
Restaurant
Restaurace
Ruhe bewahren!
Ticho!
Ruhetag
Zavírací den
Sackgasse
Slepá ulice
Sauber halten
Udržujte čistotu
Schalter
Přepážka
Schließfächer
Bezpečnostní schránky (na nádraží)
Sonderangebot
Mimořádná nabídka (sleva ap.)
Spielecke
Dětský koutek
Springen verboten
Zákaz skákání do vody
Stadtautobahn
Městský okruh
Starke Brandung
Vysoký příboj
Stau
Kolona
Stichstraße
Slepá ulice
Storniert
Zrušeno (let ap.)
Strand
Pláž
Straße gesperrt
Ulice uzavřena
Straßenarbeiten
Práce na silnici
Straßenbauarbeiten
Silnice se opravuje
Surfen verboten
Zákaz surfování
Taxi(stand)
Stanoviště taxi
Telefon
Telefon
Tempo verlangsamen
Zpomalte
Tiere verboten
Zvířata nejsou povolena
Toiletten
Toalety
Totalausverkauf
Totální výprodej
Touristeninformation
Turistické informace
Transitverkehr
Tranzitní doprava
Treppe
Schodiště
Trinkwasser
Pitná voda
U-Bahn
Metro, Podzemní dráha
Überführung
Nadjezd
Überholen verboten
Zákaz předjíždění
Überholverbot
Zákaz předjíždění
Übernachtung mit Frühstück
Nocleh se snídaní
Überschreiten verboten
Zákaz přecházení
Umleitung
Objížďka
Unbefestigter Seitenstreifen
Nezpevněná krajnice
Unterführung
Podjezd, Podchod
Verfallsdatum
Datum spotřeby
Verspätung
Zpoždění (letu ap.)
Vor Taschendieben wird gewarnt
Pozor na kapsáře
Vorfahrt gewähren
Dej přednost v jízdě
Vorsicht!
Pozor!
Vorsicht Glatteis
Pozor náledí
Vorsicht Stufe
Pozor, schod
Vorsicht, bissiger Hund!
Pozor, zlý pes
Vorsicht, Kopf einziehen
Pozor na hlavu
Warnung!
Upozornění!
Wartehalle
Čekárna (na nádraží ap.)
Wartezimmer
Čekárna
Waschraum
Záchodky s umývárnou
Wechselstube
Směnárna
Wegen schlechten Wetters...
Pro nepřízeň počasí...
Wenden verboten
Zákaz otáčení
Wickelraum
Přebalovací koutek
Ziehen
K sobě, Sem, Táhnout
Zimmer frei
Volné pokoje
Zimmer zu Vermieten
Pokoj k pronájmu
Zoll
Celnice
Zu den Zügen
K vlakům (na nástupiště)
Zugang zum Strand
Přístup na pláž
Zulässige Höchstgeschwindigkeit
Maximální povolená rychlost
Zum Mitnehmen
Prodej přes ulici
Zum Verkauf
Na prodej
Zur Vermietung
K pronájmu
Zutritt auf eigene Gefahr
Vstup na vlastní nebezpečí
Zutritt für Unbefugte verboten
Nepovolaným vstup zakázán
Zutritt verboten
Nevstupovat
Zuwiderhandlungen werden verfolgt
Porušení zákazu se trestá