Cestujeme letadlem

Cestujeme letadlem

Reisen mit dem Flugzeug

Na letišti

Auf dem Flughafen
Jak se dostanu na letiště?
Wie komme ich zum Flughafen?
viː ˈkɔmə ɪç tsʊm ˈfluːkhaːfn?
Jak dlouho to trvá na letiště (taxíkem)?
Wie lange dauert die Fahrt zum Flughafen (mit einem Taxi)?
viː ˈlaŋə ˈdauɐt diː faːɐt tsʊm ˈfluːkhaːfn (mɪt ˈainəm ˈtaksi)?
Jak dlouho před odletem mám být na letišti?
Wie lange vor dem Abflug soll ich am Flughafen sein?
viː ˈlaŋə foːɐ deːm ˈapfluːk zɔl ɪç am ˈfluːkhaːfn zain?
Dostavte se na letiště dvě hodiny před odletem.
Seien Sie zwei Stunden vor dem Abflug am Flughafen.
zaiən ziː tsvai ˈʃtʊndn foːɐ deːm ˈapfluːk am ˈfluːkhaːfn
Kde si mohu nechat zabalit zavazadla (do fólie)?
Wo kann ich mein Gepäck (in die Folie) einwickeln lassen?
voː kan ɪç main gəˈpεk (ɪn diː ˈfoːliə) ˈainvɪkln ˈlasn?
Kam se mám dostavit k odbavení?
Wo ist der Check-in-Schalter?
voː ɪst deːɐ ˈtʃεk|ɪnʃaltɐ?
Mohu si tohle vzít na palubu?
Darf ich es mit an Bord nehmen?
darf ɪç εs mɪt an bɔrt ˈneːmən?
Jaká je maximální váha zavazadel na osobu?
Ist das zulässige Gepäckgewicht pro Person begrenzt?
ɪst das ˈtsuːlεsɪgə gəˈpεkgəvɪçt proː pεrˈzoːn bəˈgrεntst?
Kolik se platí za zavazadla nad váhu?
Wie viel kostet das Übergepäck?
viː fiːl ˈkɔstət das ˈyːbɐgəpεk?
Mohu už jít na palubu?
Kann ich schon an Bord gehen?
kan ɪç ʃoːn an bɔrt ˈgeːən?
Ztratil jsem palubní lístek.
Ich habe meine Bordkarte verloren.
ɪç ˈhaːbə ˈmainə ˈbɔrtkartə fεɐˈloːrən
Kde si mohu vyzvednout zavazadla?
Wo kann ich mein Gepäck abholen?
voː kan ɪç main gəˈpεk ˈaphoːlən?
letový řád
r Flugplan
ˈfluːkplaːn
let
r Flug
fluːk
přílety
e Ankünfte
ˈankʏnftə
odlety
e Abflüge
ˈapflyːgə
podle plánu
geplant
gəˈplaːnt
zrušen
storniert
ʃtɔrˈniːɐt
kvůli špatnému počasí
wegen Schlechtwetter
ˈveːgn ˈʃlεçtvεtɐ
zpoždění
e Verspätung
fεɐˈʃpεːtʊŋ
předpokládané zpoždění
voraussichtliche Verspätung
foˈrauszɪçtlɪçə fεɐˈʃpεːtʊŋ
odbavení zavazadel
e Gepäckabfertigung
gəˈpεkapfεrtɪgʊŋ
odletová hala
e Abfertigungshalle
ˈapfεrtɪgʊŋshalə
výdej zavazadel
e Gepäckausgabe
gəˈpεkausgaːbə
tranzitní prostor
r Transitraum
ˈtranziːtraum
odbavovací přepážka
r Abfertigungsschalter
ˈapfεrtɪgʊŋsʃaltɐ
přistávací plocha
e Landebahn
ˈlandəbaːn
příruční zavazadlo
s Handgepäck
ˈhantgəpεk
letenka
s Flugticket
ˈfluːktɪkət
palubní lístek
e Bordkarte
ˈbɔrtkartə
letuška
e Stewardess
ˈstjuːɐdεs
nouzové přistání
e Notlandung
ˈnoːtlandʊŋ
bezpečnostní pás
r Sicherheitsgurt
ˈzɪçɐhaitsgʊrt

Rezervace letenky

Buchung eines Flugtickets
Rád bych si rezervoval letenku do...
Ich möchte ein Flugticket nach... buchen.
ɪç ˈmœçtə ain ˈfluːktɪkət naːx... ˈbuːxn
Kolik stojí letenka v turistické/první třídě?
Wie viel kostet ein Flugticket der Touristenklasse/ersten Klasse?
viː fiːl ˈkɔstət ain ˈfluːktɪkət deːɐ tuˈrɪstnklasə/ˈeːɐstn ˈklasə?
Máte ještě volno na dnešek?
Gibt es noch freie Plätze für heute?
gipt εs nɔx ˈfraiə ˈplεtsə fyːɐ ˈhɔytə?
Je to přímý let?
Ist das ein Direktflug?
ɪst das ain diˈrεktfluːk?
Je to let s mezipřistáním?
Ist dieser Flug mit Zwischenlandung?
ɪst ˈdiːzɐ fluːk mɪt ˈtsvɪʃnlandʊŋ?
V kolik hodin odlétá mé letadlo?
Um wie viel Uhr fliegt mein Flugzeug ab?
ʊm viː fiːl uːɐ fliːkt main ˈfluːktsɔyk ap?
Let má (hodinu) zpoždění.
Die Maschine hat (eine Stunde) Verspätung.
diː maˈʃiːnə hat (ˈainə ˈʃtʊndə) fεɐˈʃpεːtʊŋ
Váš let byl zrušen.
Ihr Flug wurde storniert.
iːɐ fluːk ˈvʊrdə ʃtɔrˈniːɐt
Kdy letí další letadlo do...?
Wann fliegt das nächste Flugzeug nach...?
van fliːkt das ˈnεːçstə ˈfluːktsɔyk naːx?
Mohu stornovat letenku/rezervaci?
Kann ich das Flugticket/die Buchung stornieren?
kan ɪç das ˈfluːktɪkət/diː ˈbuːxʊŋ ʃtɔrˈniːrən?
Kolik je stornovací poplatek?
Wie viel beträgt die Stornogebühr?
viː fiːl bəˈtrεːkt diː ˈʃtɔrnogəbyːɐ?
Mohu použít letenku na další let?
Kann ich das Flugticket für den nächsten Flug benutzen?
kan ɪç das ˈfluːktɪkət fyːɐ deːn ˈnεːçstn fluːk bəˈnʊtsn?

V letadle

Im Flugzeug
V kolik hodin přistaneme?
Wann werden wir landen?
van ˈveːɐdn viːɐ ˈlandn?
Kdy bude první mezipřistání?
Wann ist die erste Zwischenlandung?
van ɪst diː ˈeːɐstə ˈtsvɪʃnlandʊŋ?
Nejde mi otevřít/zavřít přihrádka na zavazadla.
Ich kann das Gepäckfach nicht öffnen/schließen.
ɪç kan das gəˈpεkfax nɪçt ˈœfnən/ˈʃliːsn
Nejde mi zapnout bezpečnostní pás.
Ich kann den Sicherheitsgurt nicht zumachen.
ɪç kan deːn ˈzɪçɐhaitsgʊrt nɪçt ˈtsuːmaxn
Můžete mi pomoci sklopit opěradlo?
Können Sie mir helfen, den Sitz herunterzuklappen?
ˈkœnən ziː miːɐ ˈhεlfnˌ deːn zɪts hεrˈʊntɐtsuklapn?
Mohl byste si prosím narovnat sedadlo?
Können Sie bitte Ihren Sitz zurückklappen?
ˈkœnən ziː ˈbɪtə ˈiːrən zɪts tsuˈrʏkklapn?
Rád bych si otevřel (sklápěcí) stolek.
Ich möchte meinen Klapptisch herunterklappen.
ɪç ˈmœçtə ˈmainən ˈklaptɪʃ hεrˈʊntɐklapn
Nefunguje mi světlo na čtení.
Mein Leselicht funktioniert nicht.
main ˈleːzəlɪçt fʊŋktsioˈniːɐt nɪçt
Je mi špatně od žaludku.
Mir ist übel.
miːɐ ɪst ˈyːbl
Mohu dostat něco proti nevolnosti?
Kann ich etwas gegen Luftkrankheit bekommen?
kan ɪç ˈεtvas ˈgeːgn ˈlʊftkraŋkhait bəˈkɔmən?
Musím na záchod.
Ich muss zur Toilette.
ɪç mʊs tsuːɐ toaˈlεtə
Kde je pytlík (na zvracení)?
Wo ist die Spucktüte?
voː ɪst diː ˈʃpʊktyːtə?
Mohu tady kouřit?
Darf man hier rauchen?
darf man hiːɐ ˈrauxn?
Mohl bych dostat deku?
Kann ich eine Decke bekommen?
kan ɪç ˈainə ˈdεkə bəˈkɔmən?
Co si budete přát k pití?
Was wollen Sie trinken?
vas ˈvɔlən ziː ˈtrɪŋkn?
Je pití v ceně (letenky)?
Sind Getränke im Flugpreis inbegriffen?
zɪnt gəˈtrεŋkə ɪm ˈfluːkprais ˈɪnbəgrɪfn?
Mohu dostat ještě jednu?
Kann ich noch eine bekommen?
kan ɪç nɔx ˈainə bəˈkɔmən?
Můžete mi to dát bez ledu?
Kann ich es ohne Eis bekommen?
kan ɪç εs ˈoːnə ais bəˈkɔmən?

Ztracená zavazadla

Verlorenes Gepäck
Kde mohu oznámit ztrátu zavazadel?
Wo kann ich den Verlust meines Gepäcks melden?
voː kan ɪç deːn fεɐˈlʊst ˈmainəs gəˈpεks ˈmεldn?
Zdá se, že jste mi ztratili zavazadla.
Ich glaube, Sie haben mein Gepäck verloren.
ɪç ˈglaubəˌ ziː ˈhaːbn main gəˈpεk fεɐˈloːrən
Přiletěl jsem letem č. ... z...
Ich bin mit dem Flug Nr. ... aus... gekommen.
ɪç bɪn mɪt deːm fluːk ˈnʊmɐ ... aus... gəˈkɔmən
U výdeje zavazadel jsem svá zavazadla nenašel.
An der Gepäckausgabe habe ich mein Gepäck nicht gefunden.
an deːɐ gəˈpεkausgaːbə ˈhaːbə ɪç main gəˈpεk nɪçt gəˈfʊndn
Měl jsem dvě/tři zavazadla.
Ich hatte zwei/drei Gepäckstücke.
ɪç ˈhatə tsvai/drai gəˈpεkʃtʏkə
Dorazilo jenom jedno.
Nur ein Gepäckstück ist angekommen.
nuːɐ ain gəˈpεkʃtʏk ɪst ˈangəkɔmən
Byly to dva modré/černé kufry.
Ich hatte zwei blaue/schwarze Koffer.
ɪç ˈhatə tsvai ˈblauə/ˈʃvartsə ˈkɔfɐ
Mám na nich jmenovky.
Sie wurden mit Namensschildern versehen.
ziː ˈvʊrdn mɪt ˈnaːmənsʃɪldɐn fεɐˈzeːən
Ta zavazadla nutně potřebuji.
Ich brauche das Gepäck dringend.
ɪç ˈbrauxə das gəˈpεk ˈdrɪŋənt
Můžete mi prosím zjistit, kde jsou?
Können Sie herausfinden, wo es ist?
ˈkœnən ziː hεˈrausfɪndnˌ voː εs ɪst?
Dejte mi prosím vědět na toto číslo.
Benachrichtigen Sie mich bitte unter dieser Nummer.
bəˈnaːxrɪçtɪgn ziː mɪç ˈbɪtə ˈʊntɐ ˈdiːzɐ ˈnʊmɐ
Dneska bych si je mohl ještě přijet vyzvednout.
Heute könnte ich es noch abholen.
ˈhɔytə ˈkœntə ɪç εs nɔx ˈaphoːlən
Zítra už musím být jinde.
Morgen muss ich schon woanders sein.
ˈmɔrgn mʊs ɪç ʃoːn voˈ|andɐs zain
Bylo by možné poslat je potom za mnou do...?
Wäre es möglich, es mir später nach... nachzuschicken?
ˈvεːrə εs ˈmøːklɪçˌ εs miːɐ ˈʃpεːtɐ naːx... ˈnaːxtsuːʃɪkn?
Jak dlouho asi potrvá, než je najdete?
Wie lange kann das Suchen dauern?
viː ˈlaŋə kan das ˈzuːxn ˈdauɐn?
Kdy mohu očekávat, že je dostanu zpátky?
Wann kann ich die Rückgabe erwarten?
van kan ɪç diː ˈrʏkgaːbə εɐˈvartn?
Kde mohu nárokovat náhradu za ztracená zavazadla?
Wo kann ich Ersatz für verlorenes Gepäck beanspruchen?
voː kan ɪç εɐˈzats fyːɐ fεɐˈloːrənəs gəˈpεk bəˈ|anʃprʊxn?