Měsíce a roky

Měsíce a roky

Monate und Jahre
rok
s Jahr
jaːɐ
kalendářní rok
s Kalenderjahr
kaˈlεndɐjaːɐ
školní rok
s Schuljahr
ˈʃuːljaːɐ
přestupný rok
s Schaltjahr
ˈʃaltjaːɐ
letos
dieses Jahr
ˈdiːzəs jaːɐ
loni
voriges Jahr
ˈfoːrɪgəs jaːɐ
předloni
vorletztes Jahr
ˈfoːɐlεtstəs jaːɐ
před rokem
vor einem Jahr
foːɐ ˈainəm jaːɐ
příští rok
nächstes Jahr
ˈnεːçstəs jaːɐ
za dva roky
in zwei Jahren
ɪn tsvai ˈjaːrən
pololetí
e Jahreshälfte
ˈjaːrəshεlftə
čtvrtletí
s Vierteljahr
fɪrtlˈjaːɐ
půlrok
s Halbjahr
ˈhalpjaːɐ
desetiletí
s Jahrzehnt
jaːɐˈtseːnt
století
s Jahrhundert
jaːɐˈhʊndɐt
tisíciletí
s Jahrtausend
jaːɐˈtauznt

Roční období

Jahreszeiten
jaro
r Frühling
ˈfryːlɪŋ
léto
r Sommer
ˈzɔmɐ
podzim
r Herbst
hεrpst
zima
r Winter
ˈvɪntɐ
v létě/zimě
im Sommer/Winter
ɪm ˈzɔmɐ/ˈvɪntɐ
na jaře/podzim
im Frühling/Herbst
ɪm ˈfryːlɪŋ/hεrpst

Měsíce v roce

Monate
leden
r Januar
ˈjanuaːɐ
únor
r Februar
ˈfeːbruaːɐ
březen
r März
mεrts
duben
r April
aˈprɪl
květen
r Mai
mai
červen
r Juni
ˈjuːni
červenec
r Juli
ˈjuːli
srpen
r August
auˈgʊst
září
r September
zεpˈtεmbɐ
říjen
r Oktober
ɔkˈtoːbɐ
listopad
r November
noˈvεmbɐ
prosinec
r Dezember
deˈtsεmbɐ
v červenci
im Juli
ɪm ˈjuːli
do února
bis Februar
bɪs ˈfeːbruaːɐ
od listopadu
seit November
zait noˈvεmbɐ
před měsícem
vor einem Monat
foːɐ ˈainəm ˈmoːnat
za měsíc
in einem Monat
ɪn ˈainəm ˈmoːnat
tento měsíc
in diesem Monat
ɪn ˈdiːzəm ˈmoːnat
příští měsíc
nächsten Monat
ˈnεːçstn ˈmoːnat
začátkem/koncem tohoto měsíce
Anfang/Ende dieses Monats
ˈanfaŋ/ˈεndə ˈdiːzəs ˈmoːnats

Datum

Datum
Kolikátého je dnes?
Der Wievielte ist heute?
deːɐ viˈfiːltə ɪst ˈhɔytə?
Je sedmého června.
Heute ist der siebte Juni.
ˈhɔytə ɪst deːɐ ˈziːptə ˈjuːni
Včera bylo desátého října.
Gestern war der zehnte Oktober.
ˈgεstɐn vaːɐ deːɐ ˈtseːntə ɔkˈtoːbɐ
Přijedeme pátého září.
Wir kommen am fünften September.
viːɐ ˈkɔmən am ˈfʏnftn zεpˈtεmbɐ
Pozítří je osmého.
Übermorgen ist der Achte.
ˈyːbɐmɔrgn ɪst deːɐ ˈaxtə
Od šestnáctého prosince budu pryč.
Ab dem sechzehnten Dezember bin ich weg.
ap deːm ˈzεçtseːntn deˈtsεmbɐ bɪn ɪç vεk