Práce

Práce

Arbeit
Kde pracujete?
Wo arbeiten Sie?
voː ˈarbaitn ziː?
Čím jste?, Jaké je vaše povolání?
Was sind Sie von Beruf?
vas zɪnt ziː fɔn bəˈruːf?
Jsem dělník.
Ich bin Arbeiter.
ɪç bɪn ˈarbaitɐ
Pracuji jako řidič.
Ich arbeite als Fahrer.
ɪç ˈarbaitə als ˈfaːrɐ
Pracovala jsem jako sekretářka.
Ich habe als Sekretärin gearbeitet.
ɪç ˈhaːbə als zekreˈtεːrɪn gəˈ|arbaitət
Jak dlouho už tam pracujete?
Wie lange arbeiten Sie dort?
viː ˈlaŋə ˈarbaitn ziː dɔrt?
Už tady pracuji přes pět let.
Ich arbeite hier über fünf Jahre.
ɪç ˈarbaitə hiːɐ ˈyːbɐ fʏnf ˈjaːrə
Pracuji na částečný/poloviční/plný úvazek.
Ich arbeite in Teilzeit/halbtags/in Vollzeit.
ɪç ˈarbaitə ɪn ˈtailtsait/ˈhalptaːks/ɪn ˈfɔltsait
Do práce dojíždím každý den 30 kilometrů.
Ich fahre jeden Tag 30 Kilometer zur Arbeit.
ɪç ˈfaːrə ˈjeːdn taːk ˈdraisɪç kiloˈmeːtɐ tsuːɐ ˈarbait
Často pracuji přesčas.
Ich mache oft Überstunden.
ɪç ˈmaxə ɔft ˈyːbɐʃtʊndn
Mám teď dvě zaměstnání.
Zurzeit habe ich zwei Jobs.
tsʊrˈtsait ˈhaːbə ɪç tsvai dʒɔps
Momentálně jsem nezaměstnaný.
Ich bin momentan arbeitslos.
ɪç bɪn momεnˈtaːn ˈarbaitsloːs
Jsem (už) v důchodu.
Ich bin (schon) in Rente.
ɪç bɪn (ʃoːn) ɪn ˈrεntə

Pracovní poměr

Arbeitsverhältnis
Našel jsem si novou práci.
Ich habe eine neue Arbeit.
ɪç ˈhaːbə ˈainə ˈnɔyə ˈarbait
Podepsal jsem pracovní smlouvu s...
Ich habe den Arbeitsvertrag mit... abgeschlossen.
ɪç ˈhaːbə deːn ˈarbaitsfεɐtraːk mɪt... ˈapgəʃlɔsn
Pracuji na plný/částečný úvazek.
Ich arbeite in Vollzeit/in Teilzeit.
ɪç ˈarbaitə ɪn ˈfɔltsait/ɪn ˈtailtsait
Jsem ve zkušební lhůtě.
Ich bin in der Probezeit.
ɪç bɪn ɪn deːɐ ˈproːbətsait
Byl jsem povýšen na místo...
Ich bin zur... aufgestiegen.
ɪç bɪn tsuːɐ... ˈaufgəʃtiːgn
Dostal jsem přidáno.
Ich habe eine Lohnerhöhung bekommen.
ɪç ˈhaːbə ˈainə ˈloːn|εɐhøːʊŋ bəˈkɔmən
Rozhodl jsem se odejít ze zaměstnání.
Ich habe mich entschieden, meine Stelle aufzugeben.
ɪç ˈhaːbə mɪç εntˈʃiːdnˌ ˈmainə ˈʃtεlə ˈauftsugeːbn
Podal jsem (v práci) výpověď.
Ich habe gekündigt.
ɪç ˈhaːbə gəˈkʏndɪçt
Rozvázal jsem pracovní poměr z důvodu...
Ich habe das Arbeitsverhältnis wegen... aufgelöst.
ɪç ˈhaːbə das ˈarbaitsfεɐhεltnɪs ˈveːgn... ˈaufgəløːst
Propustili mě., Byl jsem propuštěn.
Ich wurde entlassen.
ɪç ˈvʊrdə εntˈlasn
Přišel jsem o práci.
Ich habe meine Arbeit verloren.
ɪç ˈhaːbə ˈmainə ˈarbait fεɐˈloːrən
Byl s ním rozvázán/ukončen pracovní poměr.
Man hat das Arbeitsverhältnis mit ihm gelöst.
man hat das ˈarbaitsfεɐhεltnɪs mɪt iːm gəˈløːst
zaměstnání
e Arbeit
ˈarbait
zaměstnat koho
j-n anstellen
ˈanʃtεlən
pracovní smlouva
r Arbeitsvertrag
ˈarbaitsfεɐtraːk
pracovní smlouva na dobu určitou/neurčitou
befristeter/unbefristeter Arbeitsvertrag
bəˈfrɪstətɐ/ˈʊnbəfrɪstətɐ ˈarbaitsfεɐtraːk
výpověď
e Kündigung
ˈkʏndɪgʊŋ
výpovědní lhůta
e Kündigungsfrist
ˈkʏndɪgʊŋsfrɪst
výpověď dohodou
r Aufhebungsvertrag
ˈaufheːbʊŋsfεɐtraːk
výpověď ze strany zaměstnavatele
Kündigung des Arbeitsverhältnisses durch den Arbeitgeber
ˈkʏndɪgʊŋ dεs ˈarbaitsfεɐhεltnɪsəs dʊrç deːn ˈarbaitgeːbɐ
výpověď ze strany zaměstnance
Kündigung des Arbeitsverhältnisses durch den Arbeitnehmer
ˈkʏndɪgʊŋ dεs ˈarbaitsfεɐhεltnɪsəs dʊrç deːn ˈarbaitneːmɐ
okamžitá výpověď (z práce)
fristlose Kündigung
ˈfrɪstloːzə ˈkʏndɪgʊŋ
mzda
r Lohn
loːn
hodinová mzda
r Stundenlohn
ˈʃtʊndnloːn
měsíční plat
s Monatsgehalt
ˈmoːnatsgəhalt
platové podmínky
s Gehaltspaket
gəˈhaltspakeːt
hrubý příjem
s Bruttoeinkommen
ˈbrʊto|ainkɔmən
čistý příjem
s Nettoeinkommen
ˈnεto|ainkɔmən
zaměstnanecké výhody
e Vergünstigungen
fεɐˈgʏnstɪgʊŋən
mimoplatové/sociální výhody
zusätzliche Leistungen
ˈtsuːzεtslɪçə ˈlaistʊŋən
výplata
s Gehalt
gəˈhalt
výplatní páska
r Lohnzettel
ˈloːntsεtl
výplatní šek
r Gehaltsscheck
gəˈhaltsʃεk
zvýšení platu
e Gehaltserhöhung
gəˈhaltsεɐhøːʊŋ
(výkonnostní) prémie
e Leistungsprämie
ˈlaistʊŋsprεːmiə
srážka z platu
r Gehaltsabzug
gəˈhaltsaptsuːk

V práci

Auf Arbeit
Od kolika (hodin) pracuješ?
Um wie viel Uhr fängst du an zu arbeiten?
ʊm viː fiːl uːɐ fεŋst duː an tsuː ˈarbaitn?
Pracuji od osmi do pěti.
Ich arbeite von acht bis fünf.
ɪç ˈarbaitə fɔn axt bɪs fʏnf
Často pracuji přes 50 hodin týdně.
Ich arbeite oft über 50 Stunden pro Woche.
ɪç ˈarbaitə ɔft ˈyːbɐ ˈfʏnftsɪç ˈʃtʊndn proː ˈvɔxə
Máme pružnou pracovní dobu.
Wir haben eine flexible Arbeitszeit.
viːɐ ˈhaːbn ˈainə flεˈksiːblə ˈarbaitstsait
Pracujete na směny?
Arbeiten Sie in Schichten?
ˈarbaitn ziː ɪn ˈʃɪçtn?
Mám noční.
Ich habe Nachtschicht.
ɪç ˈhaːbə ˈnaxtʃɪçt
Proplácí se (tady) přesčasy?
Bekommt man (hier) die Überstunden bezahlt?
bəˈkɔmt man (hiːɐ) diː ˈyːbɐʃtʊndn bəˈtsaːlt?
Kdy je přestávka na oběd?
Wann gibt es Mittagspause?
van gipt εs ˈmɪtaːkspauzə?
Na kolik dní dovolené mám nárok?
Auf wie viel Tage Urlaub habe ich Anspruch?
auf viː fiːl ˈtaːgə ˈuːɐlaup ˈhaːbə ɪç ˈanʃprʊx?
Vezmu si dovolenou.
Ich nehme Urlaub.
ɪç ˈneːmə ˈuːɐlaup
Momentálně je na dovolené.
Er ist jetzt im Urlaub.
eːɐ ɪst jεtst ɪm ˈuːɐlaup
Vezmu si den volno.
Ich nehme einen Tag frei.
ɪç ˈneːmə ˈainən taːk frai
Dostal jsem na den volno.
Ich habe einen Tag frei bekommen.
ɪç ˈhaːbə ˈainən taːk frai bəˈkɔmən
Mohl bych si vzít neplacené volno?
Kann ich unbezahlten Urlaub nehmen?
kan ɪç ˈʊnbətsaːltn ˈuːɐlaup ˈneːmən?
Chtěl bych si vzít náhradní volno.
Ich möchte Zeitausgleich nehmen.
ɪç ˈmœçtə ˈtsaitausglaiç ˈneːmən
Jedu na služební cestu do Německa.
Ich fahre dienstlich nach Deutschland.
ɪç ˈfaːrə ˈdiːnstlɪç naːx ˈdɔytʃlant
Dostal jsem k dispozici služební auto.
Ich habe einen Dienstwagen bekommen.
ɪç ˈhaːbə ˈainən ˈdiːnstvaːgn bəˈkɔmən
Doktor mi dal na týden neschopenku.
Der Arzt hat mich eine Woche krankgeschrieben.
deːɐ aːɐtst hat mɪç ˈainə ˈvɔxə ˈkraŋkgəʃriːbn
Jsem na nemocenské.
Ich bin krankgeschrieben.
ɪç bɪn ˈkraŋkgəʃriːbn
Nastoupil jsem na nemocenskou.
Ich habe mich krankgemeldet.
ɪç ˈhaːbə mɪç ˈkraŋkgəmεldət
Jsem v pracovní neschopnosti.
Ich bin arbeitsunfähig.
ɪç bɪn ˈarbaitsunfεːɪç
Dnes potřebuji odejít dříve.
Heute muss ich ein bisschen früher gehen.
ˈhɔytə mʊs ɪç ain ˈbɪsçən ˈfryːɐ ˈgeːən
Zítra (si) to napracuji.
Ich arbeite es morgen nach.
ɪç ˈarbaitə εs ˈmɔrgn naːx
Padla!, Jde se domů!
Feierabend!
ˈfaiɐ|aːbnt!
směna
e Schicht
ʃɪçt
ranní směna
e Frühschicht
ˈfryːʃɪçt
odpolední směna
e Spätschicht
ˈʃpεːtʃɪçt
noční směna
e Nachtschicht
ˈnaxtʃɪçt
práce přesčas
e Überstunden
ˈyːbɐʃtʊndn
příplatek za přesčasy
r Überstundenzuschlag
ˈyːbɐʃtʊndntsuːʃlaːk
pracovní absence
e Abwesenheit vom Arbeitsplatz
ˈapveːznhait fɔm ˈarbaitsplats
neschopenka
e Krankmeldung
ˈkraŋkmεldʊŋ
nemocenské dávky
s Krankengeld
ˈkraŋkngεlt
dovolená
r Urlaub
ˈuːɐlaup
zdravotní dovolená
r Krankheitsurlaub
ˈkraŋkhaits|uːɐlaup
stravenky
e Essenmarken
ˈεsnmarkn
služební auto
r Dienstwagen
ˈdiːnstvaːgn
služební mobil
s Firmenhandy
ˈfɪrmənhεndi
práce na plný úvazek
e Vollzeitbeschäftigung
ˈfɔltsaitbəˈʃεftɪgʊŋ
práce na částečný/poloviční úvazek
e Teilzeitbeschäftigung/Halbtagsarbeit
ˈtailtsaitbeʃεftɪgʊŋ/ˈhalptaːks|arbait
pracovní den
r Arbeitstag
ˈarbaitstaːk
pracovní doba
e Arbeitszeit
ˈarbaitstsait
chodit do práce
zur Arbeit gehen
tsuːɐ ˈarbait ˈgeːən

Brigáda

Nebenjob
Hledám (si) brigádu na prázdniny.
Ich suche einen Ferienjob.
ɪç ˈzuːxə ˈainən ˈfeːriəndʒɔp
Mám brigádu při studiu.
Ich habe einen Studentenjob.
ɪç ˈhaːbə ˈainən ʃtuˈdεntndʒɔp
Jsem tu na (letní) brigádě.
Ich bin als Jobber hier.
ɪç bɪn als ˈdʒɔbɐ hiːɐ
Našel jsem si brigádu v zahraničí.
Ich habe einen Ferienjob im Ausland gefunden.
ɪç ˈhaːbə ˈainən ˈfeːriəndʒɔp ɪm ˈauslant gəˈfʊndn
Mohl bych pracovat na půl úvazku/celý úvazek.
Ich könnte halbtags/ganztags arbeiten.
ɪç ˈkœntə ˈhalptaːks/ˈgantstaːks ˈarbaitn
Mám čas odpoledne a o víkendech.
Ich habe nachmittags und an Wochenenden frei.
ɪç ˈhaːbə ˈnaːxmɪtaːks ʊnt an ˈvɔxənεndn frai
Kolik se tím dá vydělat?
Wie viel kann man dadurch verdienen?
viː fiːl kan man ˈdaːdʊrç fεɐˈdiːnən?
Co přesně by ta práce obnášela?
Worum genau geht es bei dieser Arbeit?
voˈrʊm gəˈnau geːt εs bai ˈdiːzɐ ˈarbait?
Vyžadujete nějakou kvalifikaci?
Welche Qualifikation ist erforderlich?
ˈvεlçə kvalifikaˈtsioːn ɪst εɐˈfɔrdɐlɪç?
Myslím, že bych to zvládl.
Ich glaube, dass ich zurechtkommen würde.
ɪç ˈglaubəˌ das ɪç tsuˈrεçtkɔmən ˈvʏrdə
Kdy bych mohl nastoupit?
Wann könnte ich die Stelle antreten?
van ˈkœntə ɪç diː ˈʃtεlə ˈantreːtn?
Mohl by mi někdo ukázat, co přesně mám dělat?
Kann mir jemand zeigen, was genau meine Arbeit ist?
kan miːɐ ˈjeːmant ˈtsaignˌ vas gəˈnau ˈmainə ˈarbait ɪst?
Vydělal jsem si nějaké peníze na brigádě.
Ich habe etwas Geld durch Jobben verdient.
ɪç ˈhaːbə ˈεtvas gεlt dʊrç ˈdʒɔbn fεɐˈdiːnt
práce/brigáda při studiu
r Studentenjob
ʃtuˈdεntndʒɔp
letní brigáda
r Ferienjob
ˈfeːriəndʒɔp
brigádník
r Jobber
ˈdʒɔbɐ
letní brigádník
r Ferienjobber
ˈfeːriəndʒɔbɐ
pomocná síla
e Hilfskraft
ˈhɪlfskraft
najít si brigádu
einen Job finden
ˈainən dʒɔp ˈfɪndn
mít brigádu
jobben
ˈdʒɔbn