Peníze

Peníze

Geld
Kolik to stojí?
Wie viel kostet das?
viː fiːl ˈkɔstət das?
Je to příliš drahé.
Das ist zu teuer.
das ɪst tsuː ˈtɔyɐ
Nemáte nějaký levnější?
Haben Sie etwas Billigeres?
ˈhaːbn ziː ˈεtvas ˈbɪlɪgərəs?
Potřebuji něco levnějšího.
Ich brauche etwas Billigeres.
ɪç ˈbrauxə ˈεtvas ˈbɪlɪgərəs
Nemám dost peněz.
Ich habe nicht genug Geld.
ɪç ˈhaːbə nɪçt gəˈnuːk gεlt
Nemohu si to dovolit.
Ich kann es mir nicht leisten.
ɪç kan εs miːɐ nɪçt ˈlaistn
Nemůžu tolik utratit.
So viel kann ich nicht ausgeben.
zoː fiːl kan ɪç nɪçt ˈausgeːbn
Kde to mám zaplatit?
Wo soll ich es bezahlen?
voː zɔl ɪç εs bəˈtsaːlən?
Kde je tu pokladna?
Wo ist hier die Kasse?
voː ɪst hiːɐ diː ˈkasə?
Mohu platit hotově?
Kann ich bar zahlen?
kan ɪç baːɐ ˈtsaːlən?
Berete eura/dolary/libry?
Akzeptieren Sie Euro/Dollar/Pfund?
aktsεpˈtiːrən ziː ˈɔyro/ˈdɔlar/pfʊnt?
Můžete mi rozměnit padesát eur?
Können Sie mir bitte fünfzig Euro wechseln?
ˈkœnən ziː miːɐ ˈbɪtə ˈfʏnftsɪç ˈɔyro ˈvεksln?
Nemám drobné.
Ich habe kein Kleingeld.
ɪç ˈhaːbə kain ˈklaingεlt
Potřebuji drobné (na telefon).
Ich brauche Kleingeld (zum Telefonieren).
ɪç ˈbrauxə ˈklaingεlt (tsʊm teləfoˈniːrən)
Přijímáte tyto šeky?
Akzeptieren Sie diese Schecks?
aktsεpˈtiːrən ziː ˈdiːzə ʃεks?
Budu platit kreditkou.
Ich zahle mit der Karte.
ɪç ˈtsaːlə mɪt deːɐ ˈkartə
Máte přečerpanou kartu.
Ihre Karte ist überzogen.
ˈiːrə ˈkartə ɪst yːbɐˈtsoːgn
To není možné. Zkuste to znovu.
Das ist nicht möglich. Versuchen Sie es noch einmal.
das ɪst nɪçt ˈmøːklɪç fεɐˈzuːxn ziː εs nɔx ˈainmaːl
Někdo mi ukradl peněženku.
Jemand hat meine Geldtasche gestohlen.
ˈjeːmant hat ˈmainə ˈgεlttaʃə gəˈʃtoːlən
Můžete mi půjčit pár eur?
Können Sie mir bitte ein paar Euro leihen?
ˈkœnən ziː miːɐ ˈbɪtə ain paːɐ ˈɔyro ˈlaiən?
Můžete ten účet překontrolovat?
Können Sie (bitte) die Rechnung überprüfen?
ˈkœnən ziː (ˈbɪtə) diː ˈrεçnʊŋ yːbɐˈpryːfn?
Obávám se, že jste mi naúčtovali víc.
Sie haben mir wohl zu viel berechnet.
ziː ˈhaːbn miːɐ voːl tsuː fiːl bəˈrεçnət
Kde mohu nárokovat vrácení DPH?
Wo bekomme ich die Mehrwertsteuer rückerstattet?
voː bəˈkɔmə ɪç diː ˈmeːɐveːɐtʃtɔyɐ ˈrʏk|εɐʃtatət?

Směnárna, bankomat

Wechselstube, Geldautomat
Hledám směnárnu.
Ich suche eine Wechselstube.
ɪç ˈzuːxə ˈainə ˈvεkslʃtuːbə
Kde je nejbližší bankomat?
Wo ist der nächste Geldautomat?
voː ɪst deːɐ ˈnεːçstə ˈgεlt|automaːt?
Potřebuji vybrat nějaké peníze.
Ich muss Geld abheben.
ɪç mʊs gεlt ˈapheːbn
Bankomat odmítá moji kartu.
Der Geldautomat akzeptiert meine Karte nicht.
deːɐ ˈgεlt|automaːt aktsεpˈtiːɐt ˈmainə ˈkartə nɪçt
Bankomat mi spolkl kartu.
Der Geldautomat hat meine Karte einbehalten.
deːɐ ˈgεlt|automaːt hat ˈmainə ˈkartə ˈainbəhaltn
Chci si vyměnit nějaké peníze.
Ich möchte Geld wechseln.
ɪç ˈmœçtə gεlt ˈvεksln
Vyměňujete české koruny?
Wechseln Sie tschechische Kronen?
ˈvεksln ziː ˈtʃεçɪʃə ˈkroːnən?
Jaký je směnný kurz?
Wie ist der Wechselkurs?
viː ɪst deːɐ ˈvεkslkʊrs?
Účtujete si poplatek?
Berechnen Sie eine Gebühr?
bəˈrεçnən ziː ˈainə gəˈbyːɐ?
Kolik si mám vyměnit peněz?
Wie viel (Geld) soll ich umtauschen?
viː fiːl (gεlt) zɔl ɪç ˈʊmtauʃn?
Mohu to dostat v menších bankovkách?
Könnte ich bitte kleinere Scheine bekommen?
ˈkœntə ɪç ˈbɪtə ˈklainərə ˈʃainə bəˈkɔmən?
Můžete mi rozměnit dvacet eur?
Können Sie mir zwanzig Euro wechseln?
ˈkœnən ziː miːɐ ˈtsvantsɪç ˈɔyro ˈvεksln?
Mohu dostat stvrzenku?
Kann ich eine Quittung bekommen?
kan ɪç ˈainə ˈkvɪtʊŋ bəˈkɔmən?

Banka

Bank
Chtěl bych si u vás založit účet.
Ich möchte bei Ihnen ein Konto eröffnen.
ɪç ˈmœçtə bai ˈiːnən ain ˈkɔnto εɐˈ|œfnən
Jaké dokumenty budu potřebovat?
Welche Dokumente werde ich brauchen?
ˈvεlçə dokuˈmεntə ˈveːɐdə ɪç ˈbrauxn?
Jaké máte číslo účtu?
Wie ist Ihre Kontonummer?
viː ɪst ˈiːrə ˈkɔntonʊmɐ?
Chci si vybrat peníze z účtu.
Ich möchte das Geld vom Konto abheben.
ɪç ˈmœçtə das gεlt fɔm ˈkɔnto ˈapheːbn
Kolik je minimální/maximální možný výběr?
Wie viel kann man minimal/maximal abheben?
viː fiːl kan man miniˈmaːl/maksiˈmaːl ˈapheːbn?
Mám u vás devizový účet.
Ich habe ein Devisenkonto bei Ihrer Bank.
ɪç ˈhaːbə ain deˈviːznkɔnto bai ˈiːrɐ baŋk
Jaký mám zůstatek na účtě?
Wie ist mein Kontosaldo?
viː ɪst main ˈkɔntozaldo?
Chtěl bych zaplatit bankovním převodem.
Ich möchte per Banküberweisung zahlen.
ɪç ˈmœçtə pεr ˈbaŋkyːbɐvaizʊŋ ˈtsaːlən
Jak dlouho bude převod trvat?
Wie lange wird die Überweisung dauern?
viː ˈlaŋə vɪrt diː yːbɐˈvaizʊŋ ˈdauɐn?
Ke které přepážce mám jít?
Zu welchem Schalter soll ich gehen?
tsuː ˈvεlçəm ˈʃaltɐ zɔl ɪç ˈgeːən?
Přečerpal jsem účet., Jsem v minusu.
Ich habe mein Konto überzogen.
ɪç ˈhaːbə main ˈkɔnto yːbɐˈtsoːgn
Chtěl bych zrušit svůj účet u vaší banky.
Ich möchte mein Konto bei Ihrer Bank auflösen.
ɪç ˈmœçtə main ˈkɔnto bai ˈiːrɐ baŋk ˈaufløːzn
Proplácíte cestovní šeky?
Lösen Sie die Reiseschecks ein?
ˈløːzn ziː diː ˈraizəʃεks ain?
účtenka
e Quittung
ˈkvɪtʊŋ
(bankovní) účet
s (Bank)Konto
(baŋk)ˈkɔnto
běžný účet
laufendes Konto
ˈlaufndəs ˈkɔnto
termínovaný účet
s Terminkonto
tεrˈmiːnkɔnto
devizový účet
s Devisenkonto
deˈviːznkɔnto
pokladní složenka
e Kassenanweisung
ˈkasn|anvaizʊŋ
příkaz k převodu
r Überweisungsauftrag
yːbɐˈvaizʊŋs|auftraːk
mince
e Münze
ˈmʏntsə
bankovka
e (Bank)Note
(baŋk)ˈnoːtə
přepážka
r Schalter
ˈʃaltɐ
zůstatek na účtu
r Kontosaldo
ˈkɔntozaldo
výběr (z účtu)
e Abhebung
ˈapheːbʊŋ
vklad
e Einlage
ˈainlaːgə
bankomat
r Bankautomat, r Bankomat
ˈbaŋkautomaːtˌ ˈbaŋkomaːt
přímé inkaso
r Bankeinzug
ˈbaŋkaintsuːk