Nouzové situace

Nouzové situace

Notsituationen
Pomoc!
Hilfe!
ˈhɪlfə!
Hoří!
Feuer!
ˈfɔyɐ!
Zloděj!
Dieb!
diːp!
Pozor!
Vorsicht!
ˈfoːɐzɪçt!
Sežeňte pomoc/někoho!
Holen Sie Hilfe!
ˈhoːlən ziː ˈhɪlfə!
Můžete mi/nám pomoci?
Können Sie mir/uns helfen?
ˈkœnən ziː miːɐ/ʊns ˈhεlfn?
Je to velice naléhavé!
Es ist sehr dringend!
εs ɪst zeːɐ ˈdrɪŋənt!
Byl jsem okraden.
Ich wurde bestohlen.
ɪç ˈvʊrdə bəˈʃtoːlən
Byl jsem přepaden.
Ich wurde überfallen.
ɪç ˈvʊrdə yːbɐˈfalən
Byla jsem znásilněna.
Ich wurde vergewaltigt.
ɪç ˈvʊrdə fεɐgəˈvaltɪçt
Vykradli nám pokoj.
Unser Zimmer wurde ausgeraubt.
ˈʊnzɐ ˈtsɪmɐ ˈvʊrdə ˈausgəraupt
Co mám dělat?
Was soll ich tun?
vas zɔl ɪç tuːn?
Zavolejte policii/pohotovost.
Rufen Sie die Polizei/den Notdienst.
ˈruːfn ziː diː poliˈtsai/deːn ˈnoːtdiːnst
Můžete zastavit?
Können Sie bitte anhalten?
ˈkœnən ziː ˈbɪtə ˈanhaltn?
Není mi dobře.
Ich fühle mich nicht gut.
ɪç ˈfyːlə mɪç nɪçt guːt
Potřebuji (si vzít) své léky.
Ich brauche meine Medikamente.
ɪç ˈbrauxə ˈmainə medikaˈmεntə
Mám bolesti.
Ich habe Schmerzen.
ɪç ˈhaːbə ˈʃmεrtsn
Potřebuji si lehnout/odpočinout.
Ich muss mich hinlegen/ausruhen.
ɪç mʊs mɪç ˈhɪnleːgn/ˈausruːən
Měl jsem nehodu.
Ich hatte einen Unfall.
ɪç ˈhatə ˈainən ˈʊnfal
Ukradli mi pas/všechny peníze.
Mein Pass/ganzes Geld wurde gestohlen.
main pas/ˈgantsəs gεlt ˈvʊrdə gəˈʃtoːlən
Nemám (žádné) peníze!
Ich habe kein Geld!
ɪç ˈhaːbə kain gεlt!
Nemám cestovní pojištění.
Ich habe keine Reiseversicherung.
ɪç ˈhaːbə ˈkainə ˈraizəfεɐzɪçərʊŋ
Ztratil se mi kufr.
Mein Koffer ist verschwunden.
main ˈkɔfɐ ɪst fεɐˈʃvʊndn
Ztratilo se nám dítě.
Unser Kind ist verschwunden.
ˈʊnzɐ kɪnt ɪst fεɐˈʃvʊndn
Ztratil jsem klíče (od auta).
Ich habe meine Autoschlüssel verloren.
ɪç ˈhaːbə ˈmainə ˈautoʃlʏsl fεɐˈloːrən
Zabouchl jsem si dveře.
Ich habe mich ausgesperrt.
ɪç ˈhaːbə mɪç ˈausgəʃpεrt
Potřebuji si zavolat.
Ich muss telefonieren.
ɪç mʊs teləfoˈniːrən
Mám vybitý mobil.
Mein Handy-Akku ist leer.
main ˈhεndi|aku ɪst leːɐ
Mohu si od vás zavolat?
Darf ich Ihr Telefon benutzen?
darf ɪç iːɐ teleˈfoːn bəˈnʊtsn?
Kde jsou (tady) toalety?
Wo sind (hier) die Toiletten?
voː zɪnt (hiːɐ) diː toaˈlεtn?
Na záchodě není/chybí toaletní papír.
Auf der Toilette fehlt Toilettenpapier.
auf deːɐ toaˈlεtə feːlt toaˈlεtnpapiːɐ
Kde je nejbližší policejní stanice/nemocnice?
Wo ist die nächste Polizeistation/ das nächste Krankenhaus?
voː ɪst diː ˈnεːçstə poliˈtsaiʃtatsioːn/ das ˈnεːçstə ˈkraŋknhaus?
Jak se dostaneme na českou ambasádu?
Wie kommen wir zu der tschechischen Botschaft?
viː ˈkɔmən viːɐ tsuː deːɐ ˈtʃεçɪʃn ˈboːtʃaft?
Chci zavolat českou ambasádu.
Ich möchte die tschechische Botschaft anrufen.
ɪç ˈmœçtə diː ˈtʃεçɪʃə ˈboːtʃaft ˈanruːfn
Jsem cizinec.
Ich bin ein Ausländer.
ɪç bɪn ain ˈauslεndɐ
Nerozumím (vám).
Ich verstehe Sie nicht.
ɪç fεɐˈʃteːə ziː nɪçt
Požaduji tlumočníka.
Ich verlange einen Dolmetscher.
ɪç fεɐˈlaŋə ˈainən ˈdɔlmεtʃɐ
Neudělal jsem nic nezákonného.
Ich habe nichts Ungesetzliches getan.
ɪç ˈhaːbə nɪçts ˈʊngəzεtslɪçəs gəˈtaːn
Nevěděl jsem to.
Das habe ich nicht gewusst.
das ˈhaːbə ɪç nɪçt gəˈvʊst
Na to nemáte právo.
Dazu haben Sie kein Recht.
daˈtsuː ˈhaːbn ziː kain rεçt
Jak dlouho mě tu budete držet?
Wie lange wollen Sie mich hier festhalten?
viː ˈlaŋə ˈvɔlən ziː mɪç hiːɐ ˈfεsthaltn?
Informujte, prosím, mé příbuzné.
Benachrichtigen Sie bitte meine Angehörigen.
bəˈnaːxrɪçtɪgn ziː ˈbɪtə ˈmainə ˈangəhøːrɪgn
Nevyznám se tu.
Ich kenne mich hier nicht aus.
ɪç ˈkεnə mɪç hiːɐ nɪçt aus
Ztratil jsem se.
Ich habe mich verlaufen.
ɪç ˈhaːbə mɪç fεɐˈlaufn
Nevím, kde jsem.
Ich weiß nicht, wo ich bin.
ɪç vais nɪçtˌ voː ɪç bɪn
Mám hlad/žízeň.
Ich habe Hunger/Durst.
ɪç ˈhaːbə ˈhʊŋɐ/dʊrst
Je mi zima/horko.
Mir ist kalt/heiß.
miːɐ ɪst kalt/hais
Nevím, jak to funguje.
Ich weiß nicht, wie das funktioniert.
ɪç vais nɪçtˌ viː das fʊŋktsioˈniːɐt
Mohu si to půjčit?
Kann ich es mir leihen?
kan ɪç εs miːɐ ˈlaiən?
Můžete mi to vrátit?
Können Sie es mir zurückgeben?
ˈkœnən ziː εs miːɐ tsuˈrʏkgeːbn?
Můžeme tady přenocovat?
Können wir hier übernachten?
ˈkœnən viːɐ hiːɐ yːbɐˈnaxtn?
Nechte mne/nás na pokoji, nebo zavolám policii.
Lassen Sie mich/uns in Ruhe, oder ich rufe die Polizei.
ˈlasn ziː mɪç/ʊns ɪn ˈruːəˌ ˈoːdɐ ɪç ˈruːfə diː poliˈtsai
Nechci žádné problémy.
Ich will keine Probleme.
ɪç vɪl ˈkainə proˈbleːmə
Mám strach z výšek.
Ich habe Höhenangst.
ɪç ˈhaːbə ˈhøːən|aŋst
Budu si stěžovat.
Ich werde mich beschweren.
ɪç ˈveːɐdə mɪç bəˈʃveːrən
Na koho se mám obrátit?
An wen soll ich mich wenden?
an veːn zɔl ɪç mɪç ˈvεndn?