Pasová a celní kontrola

Pasová a celní kontrola

Pass- und Zollkontrolle
Státní hranice
e Staatsgrenze
ˈʃtaːtsgrεntsə
Kdy budeme na hranicích?
Wann kommt die Grenze?
van kɔmt diː ˈgrεntsə?
Pasová kontrola
e Passkontrolle
ˈpaskɔntrɔlə
Celní prohlídka
e Zollkontrolle
ˈtsɔlkɔntrɔlə
Máte něco k proclení?
Haben Sie etwas zu verzollen?
ˈhaːbn ziː ˈεtvas tsuː fεɐˈtsɔlən?
Nemám nic k proclení.
Ich habe nichts zu verzollen.
ɪç ˈhaːbə nɪçts tsuː fεɐˈtsɔlən
Nic takového nemám.
So etwas habe ich nicht.
zoː ˈεtvas ˈhaːbə ɪç nɪçt
Mohu vidět váš pas?
Darf ich Ihren Pass sehen?
darf ɪç ˈiːrən pas ˈzeːən?
Jste tu obchodně nebo za zábavou?
Sind Sie geschäftlich oder privat hier?
zɪnt ziː gəˈʃεftlɪç ˈoːdɐ priˈvaːt hiːɐ?
Jsem tu za zábavou/jako turista.
Ich bin hier privat/als Tourist.
ɪç bɪn hiːɐ priˈvaːt/als tuˈrɪst
Jsem tu služebně.
Ich bin geschäftlich hier.
ɪç bɪn gəˈʃεftlɪç hiːɐ
Jedu navštívit přátele/příbuzné.
Ich fahre zu Besuch zu meinen Freunden/Verwandten.
ɪç ˈfaːrə tsuː bəˈzuːx tsuː ˈmainən ˈfrɔyndn/fεɐˈvantn
Můžete prosím otevřít zavazadla?
Machen Sie ihr Gepäck auf, bitte.
ˈmaxn ziː iːɐ gəˈpεk aufˌ ˈbɪtə
Mám jen tento kufr.
Ich habe nur diesen Koffer.
ɪç ˈhaːbə nuːɐ ˈdiːzn ˈkɔfɐ
Jsou to jen mé osobní věci.
Das sind nur meine persönlichen Sachen.
das zɪnt nuːɐ ˈmainə pεrˈzøːnlɪçn ˈzaxn
Není něco v pořádku?
Stimmt etwas nicht?
ʃtɪmt ˈεtvas nɪçt?
To nejsou má zavazadla.
Das ist nicht mein Gepäck.
das ɪst nɪçt main gəˈpεk
Tohle není moje!
Das ist nicht meins!
das ɪst nɪçt mains!
Netuším, jak se to tam dostalo.
Ich habe keine Ahnung, wie es dorthin gekommen ist.
ɪç ˈhaːbə ˈkainə ˈaːnʊŋˌ viː εs ˈdɔrthɪn gəˈkɔmən ɪst
Nevěděl jsem, že se to nesmí.
Ich wusste nicht, dass es nicht erlaubt ist.
ɪç ˈvʊstə nɪçtˌ das εs nɪçt εɐˈlaupt ɪst
Musím vyplnit celní prohlášení?
Soll ich eine Zollerklärung ausfüllen?
zɔl ɪç ˈainə ˈtsɔl|εɐklεːrʊŋ ˈausfʏlən?
Musím za to platit clo?
Muss ich dafür Zoll zahlen?
mʊs ɪç daˈfyːɐ tsɔl ˈtsaːlən?
Jen projíždíme do...
Wir sind nur auf der Durchreise nach...
viːɐ zɪnt nuːɐ auf deːɐ ˈdʊrçraizə naːx
Zdržíme se pět/sedm dní.
Wir bleiben fünf/sieben Tage.
viːɐ ˈblaibn fʏnf/ˈziːbn ˈtaːgə
Jak dlouho ještě musím čekat?
Wie lange muss ich noch warten?
viː ˈlaŋə mʊs ɪç nɔx ˈvartn?
Nemohu už déle čekat.
Ich kann nicht länger warten.
ɪç kan nɪçt ˈlεŋɐ ˈvartn
Mohu jít/jet?
Darf ich gehen/fahren?
darf ɪç ˈgeːən/ˈfaːrən?