Cestujeme lodí

Cestujeme lodí

Schiffsreisen

V přístavu

Im Hafen
Jak se dostaneme do přístavu trajektů?
Wie kommen wir zum Fährhafen?
viː ˈkɔmən viːɐ tsʊm ˈfεːɐhaːfn?
Jak často jezdí trajekty (do...)?
Wie oft fährt die Fähre (nach...)?
viː ɔft fεːɐt diː ˈfεːrə (naːx)?
V kolik hodin vyplouvá další trajekt?
Wann fährt die nächste Fähre?
van fεːɐt diː ˈnεːçstə ˈfεːrə?
Jak dlouho před vyplutím je třeba se odbavit?
Wie lange vor der Abfahrt soll man einchecken?
viː ˈlaŋə foːɐ deːɐ ˈapfaːɐt zɔl man ˈaintʃεkn?
Jak dlouho trvá plavba?
Wie lange dauert die Schifffahrt?
viː ˈlaŋə ˈdauɐt diː ˈʃiffaːɐt?
Plavba trvá asi hodinu.
Die Schifffahrt dauert etwa eine Stunde.
diː ˈʃiffaːɐt ˈdauɐt ˈεtva ˈainə ˈʃtʊndə
Trajekt už máme rezervovaný a zaplacený.
Wir haben die Fähre im Voraus gebucht und bezahlt.
viːɐ ˈhaːbn diː ˈfεːrə ɪm foˈraus gəˈbuːxt ʊnt bəˈtsaːlt
Kolik se platí za osobní auto plus dvě osoby?
Wie viel kostet ein PKW plus zwei Personen?
viː fiːl ˈkɔstət ain ˈpeːkaːveː plʊs tsvai pεrˈzoːnən?
Platí se i za přívěs?
Muss man auch für einen Anhänger bezahlen?
mʊs man aux fyːɐ ˈainən ˈanhεŋɐ bəˈtsaːlən?
odbavovací přepážka
r Abfertigungsschalter
ˈapfεrtɪgʊŋsʃaltɐ
nájezdová rampa
e Auffahrtsrampe
ˈauffaːɐtsrampə
nástupní/přístavní můstek (pro pěší)
e Landungsbrücke
ˈlandʊŋsbrʏkə

Na palubě lodi

An Bord
Můžete nám ukázat, kde je naše kajuta?
Können Sie uns unsere Kajüte zeigen?
ˈkœnən ziː ʊns ˈʊnzərə kaˈjyːtə ˈtsaign?
Je na lodi bar/restaurace?
Gibt es auf dem Schiff eine Bar/ein Restaurant?
gipt εs auf deːm ʃɪf ˈainə baːɐ/ain rεstoˈrɑ̃ː?
Kde jsou tady záchody?
Wo gibt es hier Toiletten?
voː gipt εs hiːɐ toaˈlεtn?
Mám mořskou nemoc.
Ich bin seekrank.
ɪç bɪn ˈzeːkraŋk
Nemáte něco proti mořské nemoci?
Haben Sie etwas gegen Seekrankheit?
ˈhaːbn ziː ˈεtvas ˈgeːgn ˈzeːkraŋkhait?
Kde najdu na lodi směnárnu?
Wo gibt es auf dem Schiff eine Wechselstube?
voː gipt εs auf deːm ʃɪf ˈainə ˈvεkslʃtuːbə?
Směnárna je hned naproti informacím.
Die Wechselstube ist direkt gegenüber der Auskunft.
diː ˈvεkslʃtuːbə ɪst diˈrεkt geːgnˈ|yːbɐ deːɐ ˈauskʊnft
Můžeme jít na horní palubu?
Können wir aufs Oberdeck gehen?
ˈkœnən viːɐ aufs ˈoːbɐdεk ˈgeːən?
Horní paluba je kvůli špatnému počasí uzavřena.
Das Oberdeck ist wegen Schlechtwetter geschlossen.
das ˈoːbɐdεk ɪst ˈveːgn ˈʃlεçtvεtɐ gəˈʃlɔsn
Jaká jsou bezpečnostní opatření?
Welche Sicherheitsmaßnahmen gibt es?
ˈvεlçə ˈzɪçɐhaitsmaːsnaːmən gipt εs?
Kdy přistaneme?
Wann kommen wir an?
van ˈkɔmən viːɐ an?
paluba
s Deck
ˈdεk
dolní/střední/horní paluba
s Unterdeck/Mitteldeck/Oberdeck
ˈʊntɐdεk/ˈmɪtldεk/ˈoːbɐdεk
krytá paluba
geschlossenes Deck
gəˈʃlɔsənəs ˈdεk
otevřená paluba
offenes Deck
ˈɔfənəs ˈdεk

Vyhlídková plavba

Schiffsrundfahrt
Odkud vyplouvají vyhlídkové plavby?
Wo beginnen die Schiffsrundfahrten?
voː bəˈgɪnən diː ˈʃɪfsrʊntfaːɐtn?
Mohu během plavby/zastávek opustit loď? (v přístavišti)
Kann ich das Schiff während der Fahrt/eines Halts verlassen?
kan ɪç das ʃɪf ˈvεːrənt deːɐ faːɐt/ˈainəs halts fεɐˈlasn?
Můžete vystoupit a potom zase nastoupit v kterémkoli přístavišti.
Sie können an einem beliebigen Anlegeplatz aus- und einsteigen.
ziː ˈkœnən an ˈainəm bəˈliːbɪgn ˈanleːgəplats aus ʊnt ˈainʃtaign
Jak dlouhé jsou zastávky?
Wie lange hält das Schiff an den Stops?
viː ˈlaŋə hεːlt das ʃɪf an deːn ʃtɔps?
Je na lodi nějaká možnost občerstvení?
Kann man auf dem Schiff etwas zum Essen und Trinken bekommen?
kan man auf deːm ʃɪf ˈεtvas tsʊm ˈεsn ʊnt ˈtrɪŋkn bəˈkɔmən?
V baru se podávají teplé i studené nápoje, limonády i alkohol.
In der Bar werden kalte und warme Getränke, sowie Softdrinks und Alkohol angeboten.
ɪn deːɐ baːɐ ˈveːɐdn ˈkaltə ʊnt ˈvarmə gəˈtrεŋkəˌ zoˈviː ˈsɔftdrɪŋks ʊnt ˈalkohoːl ˈangəboːtn
Kde jsou na lodi toalety?
Wo gibt es auf dem Schiff Toiletten?
voː gipt εs auf deːm ʃɪf toaˈlεtn?
Mají bezbariérový přístup?
Gibt es dort einen behindertengerechten Zugang?
gipt εs dɔrt ˈainən bəˈhɪndɐtəngərεçtn ˈtsuːgaŋ?
Je během plavby poskytován výklad?
Gibt es während der Rundfahrt einen Vortrag?
gipt εs ˈvεːrənt deːɐ ˈrʊntfaːɐt ˈainən ˈfoːɐtraːk?
Ano, k dispozici je výklad v několika jazycích.
Ja, es gibt einen mehrsprachigen Vortrag.
jaːˌ εs gipt ˈainən ˈmeːɐʃpraːxɪgn ˈfoːɐtraːk
Který jazyk byste si přáli?
Welche Sprache wünschen Sie sich?
ˈvεlçə ˈʃpraːxə ˈvʏnʃn ziː zɪç?
Chtěli bychom výklad v němčině/francouzštině/španělštině.
Wir möchten einen Vortrag auf Deutsch/Französisch/Spanisch.
viːɐ ˈmœçtn ˈainən ˈfoːɐtraːk auf dɔytʃ/franˈtsøːzɪʃ/ˈʃpaːnɪʃ
Máte i prospekty v angličtině/němčině/francouzštině/španělštině?
Haben Sie auch Prospekte auf Englisch/Deutsch/Französisch/Spanisch?
ˈhaːbn ziː aux proˈspεktə auf ˈεŋlɪʃ/dɔytʃ/franˈtsøːzɪʃ/ˈʃpaːnɪʃ?