Rybaření

Rybaření

Angeln
Kde si tu mohu zarybařit?
Wo kann ich hier angeln?
voː kan ɪç hiːɐ ˈaŋln?
Může se tady rybařit (bez povolenky)?
Kann man hier (ohne Erlaubnis) angeln?
kan man hiːɐ (ˈoːnə εɐˈlaupnɪs) ˈaŋln?
Potřebuji povolení k chytání ryb?
Brauche ich eine Angelerlaubnis?
ˈbrauxə ɪç ˈainə ˈaŋl|εɐlaupnɪs?
Mohu si tu koupit rybářský lístek?
Kann ich hier einen Angelschein kaufen?
kan ɪç hiːɐ ˈainən ˈaŋlʃain ˈkaufn?
Kolik stojí týdenní povolenka?
Wie viel kostet die Erlaubnis für eine Woche?
viː fiːl ˈkɔstət diː εɐˈlaupnɪs fyːɐ ˈainə ˈvɔxə?
Dá se tady půjčit/koupit rybářské náčiní?
Kann man hier Angelbedarf leihen/kaufen?
kan man hiːɐ ˈaŋlbədarf ˈlaiən/ˈkaufn?
Chtěl bych si zachytat z loďky.
Ich möchte vom Boot angeln.
ɪç ˈmœçtə fɔm boːt ˈaŋln
Mohu si tady pronajmout na den loďku?
Kann ich hier ein Boot für einen Tag mieten?
kan ɪç hiːɐ ain boːt fyːɐ ˈainən taːk ˈmiːtn?
Na kolik prutů současně mohu chytat?
Wie viele Angeln sind gleichzeitig erlaubt?
viː ˈfiːlə ˈaŋln zɪnt ˈglaiçtsaitɪç εɐˈlaupt?
Začala už pstruhová sezóna?
Ist die Forellensaison schon eröffnet?
ɪst diː foˈrεlnzεzɔ̃ː ʃoːn εɐˈ|œfnət?
Dnes se chystám na lipany.
Heute werde ich nach Umbern angeln.
ˈhɔytə ˈveːɐdə ɪç naːx ˈʊmbɐn ˈaŋln
Kde je nejlepší místo na chytání?
Wo ist der beste Angelplatz?
voː ɪst deːɐ ˈbεstə ˈaŋlplats?
Co je nejlepší návnada na sumce?
Was ist der beste Köder für Wels?
vas ɪst deːɐ ˈbεstə ˈkøːdɐ fyːɐ vεls?
Jaký mám použít vlasec na lososy?
Welche Angelschnur soll ich für Lachse benutzen?
ˈvεlçə ˈaŋlʃnuːɐ zɔl ɪç fyːɐ ˈlaksə bəˈnʊtsn?
Berou?
Wie beißen sie denn?
viː ˈbaisn ziː dεn?
Zatím mi žádná (ryba) nezabrala.
Es hat noch nichts angebissen.
εs hat nɔx nɪçts ˈangəbɪsn
Chytil jsi něco?
Hast du etwas gefangen?
hast duː ˈεtvas gəˈfaŋən?
Chytil jsem pořádnýho macka.
Ich habe einen riesigen Fisch gefangen.
ɪç ˈhaːbə ˈainən ˈriːzɪgn fɪʃ gəˈfaŋən
Nejde mi vytáhnout háček.
Ich kriege den Angelhaken nicht raus.
ɪç ˈkriːgə deːn ˈaŋlhaːkn nɪçt raus
Ryba mi přetrhla vlasec.
Der Fisch hat die Angelschnur zerrissen.
deːɐ fɪʃ hat diː ˈaŋlʃnuːɐ tsεɐˈrɪsn
Pouštíš ryby zpátky do vody?
Lässt du die Fische zurück?
lεst duː diː ˈfɪʃə tsuˈrʏk?
Pouštím jenom podmíráky.
Ich lasse nur kleine Fische zurück.
ɪç ˈlasə nuːɐ ˈklainə ˈfɪʃə tsuˈrʏk
Mohu si úlovek nechat?
Darf ich meinen Fang behalten?
darf ɪç ˈmainən faŋ bəˈhaltn?
Můžete mne s tou rybou vyfotit?
Können Sie mir mit dem Fisch ein Foto machen?
ˈkœnən ziː miːɐ mɪt deːm fɪʃ ain ˈfoːto ˈmaxn?
Chtěl bych si tu rybu nechat vypreparovat.
Ich möchte den Fisch präparieren lassen.
ɪç ˈmœçtə deːn fɪʃ prεpaˈriːrən ˈlasn
lov na udici
s Rutenangeln
ˈruːtnaŋln
rybaření na moři
e Seefischerei
ˈzeːfɪʃərai
muškaření
s Fliegenfischen
ˈfliːgnfɪʃn
(rybářský) prut
e Angel
ˈaŋl
naviják
e Rolle
ˈrɔlə
(rybářský) vlasec
e Angelschnur
ˈaŋlʃnuːɐ
(rybářský) háček
r Angelhaken
ˈaŋlhaːkn
splávek
s Floß
floːs
olůvko
s Bleigewicht
ˈblaigəvɪçt
návnada
r Köder
ˈkøːdɐ
muška
e Fliege
ˈfliːgə
čeřen
e Köderfischsenke
ˈkøːdɐfɪʃzεŋkə
podběrák
r Kescher
ˈkεʃɐ
broďáky
e Watstiefel
ˈvaːtʃtiːfl