Žádosti, příkazy a návrhy

Žádosti, příkazy a návrhy

Ansuchen, Anweisungen und Vorschläge
Můžete mi pomoci?
Können Sie mir bitte helfen?
ˈkœnən ziː miːɐ ˈbɪtə ˈhεlfn?
Mohl bych (dostat)...?
Könnte ich... (bekommen)?
ˈkœntə ɪç... (bəˈkɔmən)?
Můžete mi říct...?
Können Sie mir sagen...?
ˈkœnən ziː miːɐ ˈzaːgn?
Udělal byste pro mě něco?
Können Sie mir einen Gefallen tun?
ˈkœnən ziː miːɐ ˈainən gəˈfalən tuːn?
Mohl byste mi poradit...?
Können Sie mir raten...?
ˈkœnən ziː miːɐ ˈraːtn?
Mohl byste to zařídit?
Können Sie sich darum kümmern?
ˈkœnən ziː zɪç daˈrʊm ˈkʏmɐn?
Rád bych...
Ich möchte...
ɪç ˈmœçtə
Chtěl bych vás požádat...
Ich möchte Sie bitten...
ɪç ˈmœçtə ziː ˈbɪtn
Byl byste tak laskav a...?
Würden Sie so nett sein und...?
ˈvʏrdn ziː zoː nεt zain ʊnt?
Bylo by možné...?
Wäre es möglich...?
ˈvεːrə εs ˈmøːklɪç?
Rád bych mluvil s...
Ich möchte... sprechen.
ɪç ˈmœçtə... ˈʃprεçn
Chtěl bych si domluvit schůzku.
Ich möchte einen Termin ausmachen.
ɪç ˈmœçtə ˈainən tεrˈmiːn ˈausmaxn
Mohli bychom se sejít?
Könnten wir uns treffen?
ˈkœntn viːɐ ʊns ˈtrεfn?
Mohl byste chvíli počkat?
Können Sie kurz warten?
ˈkœnən ziː kʊrts ˈvartn?
Mohu si to půjčit?
Kann ich es leihen?
kan ɪç εs ˈlaiən?
Mohu se k vám připojit?
Darf ich mit?
darf ɪç mɪt?
Vyzvednete mě?
Holen Sie mich ab?
ˈhoːlən ziː mɪç ap?
Podal byste mi...?
Können Sie mir bitte... reichen?
ˈkœnən ziː miːɐ ˈbɪtə... ˈraiçn?
Prosím, tady je to.
Hier bitte.
hiːɐ ˈbɪtə
Rád bych věděl, jestli...
Ich möchte gern wissen, ob...
ɪç ˈmœçtə ˈgεrn ˈvɪsnˌ ɔp
Můžete (mi) to zjistit?
Können Sie es (für mich) herausfinden?
ˈkœnən ziː εs (fyːɐ mɪç) hεˈrausfɪndn?
Promiňte, že obtěžuji, ale...
Bitte entschuldigen Sie die Störung, aber...
ˈbɪtə εntˈʃʊldɪgn ziː diː ˈʃtøːrʊŋˌ ˈaːbɐ
Promiňte, potřebuji...
Entschuldigung, ich brauche...
εntˈʃʊldɪgʊŋˌ ɪç ˈbrauxə
Mohu vám pomoci?
Was kann ich für Sie tun?
vas kan ɪç fyːɐ ziː tuːn?
Hledám...
Ich suche...
ɪç ˈzuːxə
Zavedl byste mě tam?
Können Sie mich hinbringen?
ˈkœnən ziː mɪç ˈhɪnbrɪŋən?
Nejlepší bude...
Am besten...
am ˈbεstn
Nechtěl byste...?
Wollen Sie vielleicht...?
ˈvɔlən ziː fiˈlaiçt?
A co takhle...?
Und wie wäre es mit...?
ʊnt viː ˈvεːrə εs mɪt?
Mohli bychom třeba (jít)...
Wir können zum Beispiel... (gehen).
viːɐ ˈkœnən tsʊm ˈbaiʃpiːl... (ˈgeːən)
Připojíte se k nám?
Machen Sie mit?
ˈmaxn ziː mɪt?
Pokud vám to nevadí.
Falls es Sie nicht stört.
fals εs ziː nɪçt ˈʃtøːɐt
Nevadí, když...?
Stört es nicht, wenn...?
ˈʃtøːɐt εs nɪçtˌ vεn?
Souhlasíte?
Sind Sie dafür?
zɪnt ziː daˈfyːɐ?
Zajímá vás to?
Interessiert es Sie?
ɪntərεˈsiːɐt εs ziː?
Chcete to vidět?
Wollen Sie es sehen?
ˈvɔlən ziː εs ˈzeːən?
Mám ho zavolat?
Soll ich ihn rufen?
zɔl ɪç iːn ˈruːfn?
Víte to jistě?
Sind Sie sicher?
zɪnt ziː ˈzɪçɐ?
Proč ne?
Warum nicht?
vaˈrʊm nɪçt?
Jak si přejete.
Wie Sie wünschen.
viː ziː ˈvʏnʃn
Budete muset...
Sie müssen...
ziː ˈmʏsn
Počkejte chvíli, prosím.
Einen Augenblick, bitte!
ˈainən ˈaugnblikˌ ˈbɪtə!
Můžete jít dál.
Sie können hineingehen.
ziː ˈkœnən hɪnˈaingeːən
Vstupte!, Dále!
Herein!
hεˈrain!
Pojďte dál!
Kommen Sie rein!
ˈkɔmən ziː rain!
Odložte si.
Legen Sie Ihre Sachen ab.
ˈleːgn ziː ˈiːrə ˈzaxn ap
Posaďte se.
Nehmen Sie Platz., Setzen Sie sich.
ˈneːmən ziː platsˌ ˈzεtsn ziː zɪç
Udělejte si pohodlí.
Machen Sie es sich bequem.
ˈmaxn ziː εs zɪç bəˈkveːm
Provedu vás.
Ich führe Sie herum.
ɪç ˈfyːrə ziː hεˈrʊm
Co vám mohu nabídnout?
Was darf ich Ihnen anbieten?
vas darf ɪç ˈiːnən ˈanbiːtn?
Dáte si něco k pití?
Möchten Sie etwas trinken?
ˈmœçtn ziː ˈεtvas ˈtrɪŋkn?
Poslužte si., Nabídněte si.
Greifen Sie zu., Bedienen Sie sich.
ˈgraifn ziː tsuːˌ bəˈdiːnən ziː zɪç
Vezmi si (ještě).
Greif zu.
graif tsuː
Chcete ještě?
Möchten Sie noch?
ˈmœçtn ziː nɔx?
Nechte nás o samotě.
Lassen Sie uns allein.
ˈlasn ziː ʊns aˈlain
Jděte pryč!
Gehen Sie weg!
ˈgeːən ziː vεk!
Ven!, Vypadni!
Raus!
raus!
Zmiz!
Verschwinde!
fεɐˈʃvɪndə!