Hledání zaměstnání

Hledání zaměstnání

Arbeitssuche
Hledám práci.
Ich suche eine Arbeit.
ɪç ˈzuːxə ˈainə ˈarbait
Jsem bez práce už 4 měsíce.
Ich bin seit vier Monaten arbeitslos.
ɪç bɪn zait fiːɐ ˈmoːnatn ˈarbaitsloːs
Reaguji na váš inzerát...
Ich melde mich auf Ihre Anzeige...
ɪç ˈmεldə mɪç auf ˈiːrə ˈantsaigə
Našel jsem inzerát na internetu/v novinách.
Ich habe eine Anzeige im Internet/in einer Zeitung gefunden.
ɪç ˈhaːbə ˈainə ˈantsaigə ɪm ˈɪntɐnεt/ɪn ˈainɐ ˈtsaitʊŋ gəˈfʊndn
Kdy se můžete dostavit na pohovor?
Wann können Sie zum Einstellungsgespräch kommen?
van ˈkœnən ziː tsʊm ˈainʃtεlʊŋsgəʃprεːç ˈkɔmən?
Jsem pozvaný na (přijímací) pohovor.
Ich bin zu einem Vorstellungsgespräch eingeladen.
ɪç bɪn tsuː ˈainəm ˈfoːɐʃtεlʊŋsgəˈʃprεːç ˈaingəlaːdn
Hledáme kvalifikované pracovníky...
Wir suchen qualifizierte Arbeitskräfte...
viːɐ ˈzuːxn kvalifiˈtsiːɐtə ˈarbaitskrεftə
Bude potřeba zaškolení.
Eine Einschulung wird nötig sein.
ˈainə ˈainʃuːlʊŋ vɪrt ˈnøːtɪç zain
Jsem vyučený (jako) kuchař.
Ich bin gelernter Koch.
ɪç bɪn gəˈlεrntɐ kɔx
Pracoval jsem jako...
Ich habe als... gearbeitet.
ɪç ˈhaːbə als... gəˈ|arbaitət
Pracoval jsem tři roky jako číšník.
Ich habe drei Jahre als Kellner gearbeitet.
ɪç ˈhaːbə drai ˈjaːrə als ˈkεlnɐ gəˈ|arbaitət
Mám dlouholetou praxi v oboru...
Ich verfüge über eine langjährige Praxis im Bereich...
ɪç fεɐˈfyːgə ˈyːbɐ ˈainə ˈlaŋjεːrɪgə ˈpraksɪs ɪm bəˈraiç
Jaké jsou pracovní podmínky?
Wie sind die Arbeitsbedingungen?
viː zɪnt diː ˈarbaitsbədɪŋʊŋən?
Jaký mohu očekávat nástupní plat?
Mit welchem Einstiegsgehalt kann ich rechnen?
mɪt ˈvεlçəm ˈainʃtiːksgəhalt kan ɪç ˈrεçnən?
Kdy můžete nastoupit?
Wann können Sie anfangen?
van ˈkœnən ziː ˈanfaŋən?
Potřebuji pracovní povolení?
Brauche ich eine Arbeitserlaubnis?
ˈbrauxə ɪç ˈainə ˈarbaits|εɐlaupnɪs?
Máte povolení k pobytu?
Haben Sie eine Aufenthaltsgenehmigung?
ˈhaːbn ziː ˈainə ˈauf|εnthaltsgəneːmɪgʊŋ?
Máte pracovní vízum?
Haben Sie ein Arbeitsvisum?
ˈhaːbn ziː ain ˈarbaitsviːzʊm?
Vyplňte tento formulář (podle vzoru).
Füllen Sie dieses Formular (nach dem Muster) aus.
ˈfʏlən ziː ˈdiːzəs fɔrmuˈlaːɐ (naːx deːm ˈmʊstɐ) aus
Nabídli mi práci...
Man hat mir eine Arbeit... angeboten.
man hat miːɐ ˈainə ˈarbait... ˈangəboːtn
Jsem v tříměsíční zkušební době.
Ich bin in einer dreimonatigen Probezeit.
ɪç bɪn ɪn ˈainɐ ˈdraimoːnatɪgn ˈproːbətsait
úřad práce
s Arbeitsamt
ˈarbaitsamt
přihlásit se na úřadě práce
sich beim Arbeitsamt melden
zɪç baim ˈarbaitsamt ˈmεldn
pracovní agentura
e Arbeitsagentur
ˈarbaitsagεntuːɐ
personální agentura
e Personalagentur
pεrzoˈnaːlagεntuːɐ
volná pracovní místa
s Stellenangebot
ˈʃtεlənangəboːt
inzerát
e Anzeige
ˈantsaigə
přijímací pohovor
s Einstellungsgespräch
ˈainʃtεlʊŋsgəʃprεːç
životopis
r Lebenslauf
ˈleːbnslauf
osobní údaje
persönliche Daten
pεrˈzøːnlɪçə ˈdaːtn
jméno a příjmení
Vorname und Nachname
ˈfoːɐnaːmə ʊnt ˈnaːxnaːmə
datum narození
s Geburtsdatum
gəˈbuːɐtsdaːtʊm
místo narození
r Geburtsort
gəˈbuːɐts|ɔrt
zdravotní stav
r Gesundheitszustand
gəˈzʊnthaitstsuːʃtant
rodinný stav
r (Familien)Stand
(faˈmiːliən)ʃtant
svobodný
ledig
ˈleːdɪç
ženatý
verheiratet
fεɐˈhairaːtət
vdaná
verheiratet
fεɐˈhairaːtət
rozvedený
geschieden
gəˈʃiːdn
adresa
e Anschrift
ˈanʃrɪft
adresa trvalého bydliště
r Hauptwohnsitz
ˈhauptvoːnzɪts
přechodná adresa
r Nebenwohnsitz
ˈneːbnvoːnzɪts
kontaktní telefon
e Telefonnummer
teleˈfoːnnʊmɐ
e-mailová adresa
e E-Mail-Adresse
ˈiːmεil|adrεsə
vzdělání
e Ausbildung
ˈausbɪldʊŋ
praxe
e Berufspraxis
bəˈruːfspraksɪs
pracovní zkušenosti
e Arbeitserfahrung
ˈarbaits|εɐfaːrʊŋ
předchozí zaměstnavatel
früherer Arbeitgeber
ˈfryːərəɐ ˈarbaitgeːbɐ
schopnost práce na PC
e EDV-Kenntnisse
eːdeːˈfauˈkεntnɪsə
jazykové znalosti
e Sprachkenntnisse
ˈʃpraːxkentnɪsə
zájmy
e Hobbys
ˈhɔbis
řidičský průkaz
r Führerschein
ˈfyːrɐʃain
datum možného nástupu
möglicher Eintrittstermin
ˈmøːklɪçɐ ˈaintrɪtstεrmiːn