Cestujeme autem

Cestujeme autem

Reisen mit dem Auto
Svezete mě?
Nehmen Sie mich mit?
ˈneːmən ziː mɪç mɪt?
Zavezeš mě tam?
Fährst du mich hin?
fεːɐst duː mɪç hɪn?
Vezmete mě tam?
Bringen Sie mich hin?
ˈbrɪŋən ziː mɪç hɪn?
Vzal byste mě tam?
Können Sie mich hinbringen?
ˈkœnən ziː mɪç ˈhɪnbrɪŋən?
Potřebujete/Chcete svézt?
Wollen Sie mitfahren?
ˈvɔlən ziː ˈmɪtfaːrən?
Pojedeme (mým) autem.
Fahren wir mit meinem Auto.
ˈfaːrən viːɐ mɪt ˈmainəm ˈauto
Nastupte si!
Steigen Sie ein!
ˈʃtaign ziː ain!
Mohu si sednout dozadu/dopředu?
Kann ich mich nach hinten/vorne setzen?
kan ɪç mɪç naːx ˈhɪntn/ˈfɔrnə ˈzεtsn?
Připoutejte se.
Schnallen Sie sich an.
ˈʃnalən ziː zɪç an
Nejde mi zapnout pás.
Der Sicherheitsgurt lässt sich nicht schließen.
deːɐ ˈzɪçɐhaitsgʊrt lεst zɪç nɪçt ˈʃliːsn
Mám řídit?
Soll ich fahren?
zɔl ɪç ˈfaːrən?
Budeme se střídat v řízení.
Wir werden uns beim Fahren abwechseln.
viːɐ ˈveːɐdn ʊns baim ˈfaːrən ˈapvεksln
Jak se tady řadí zpátečka?
Wie legt man hier den Rückwärtsgang ein?
viː leːkt man hiːɐ deːn ˈrʏkvεrtsgaŋ ain?
Jak se zapíná tempomat?
Wie schaltet man den Tempomat ein?
viː ˈʃaltət man deːn ˈtεmpomaːt ain?
Můžu stáhnout/otevřít okénko?
Kann ich das Fenster öffnen?
kan ɪç das ˈfεnstɐ ˈœfnən?
Můžete pustit/ztlumit/vypnout klimatizaci?
Können Sie die Klimaanlage anschalten/niedriger stellen/ausschalten?
ˈkœnən ziː diː ˈkliːma|anlaːgə ˈanʃaltn/ˈniːdrɪgɐ ˈʃtεlən/ˈausʃaltn?
Můžeme na chvilku zastavit?
Können wir kurz anhalten?
ˈkœnən viːɐ kʊrts ˈanhaltn?
Zajeď ke kraji., Zastav.
Halt (am Straßenrand) an.
halt (am ˈʃtraːsnrant) an
Potřebuji na záchod.
Ich muss zur Toilette.
ɪç mʊs tsuːɐ toaˈlεtə
Dělá se mi/mu v autě špatně.
Mir/Ihm wird beim Autofahren übel.
miːɐ/iːm vɪrt baim ˈautofaːrən ˈyːbl
Máte něco proti nevolnosti v autě/kinetóze?
Haben Sie etwas gegen Übelkeit beim Autofahren/Reisekrankheit?
ˈhaːbn ziː ˈεtvas ˈgeːgn ˈyːblkait baim ˈautofaːrən/ˈraizəkraŋkhait?
Potřebuji si protáhnout nohy.
Ich brauche ein bisschen Bewegung.
ɪç ˈbrauxə ain ˈbɪsçən bəˈveːgʊŋ
Uděláme si krátkou pauzu.
Machen wir eine kurze Pause.
ˈmaxn viːɐ ˈainə ˈkʊrtsə ˈpauzə
Zastavím u benzinky/na odpočívadle.
Ich halte an einer Tankstelle/einem Rastplatz an.
ɪç ˈhaltə an ˈainɐ ˈtaŋkʃtεlə/ˈainəm ˈrastplats an
Můžete mě/nás tady vysadit?
Können Sie mich/uns hier absetzen?
ˈkœnən ziː mɪç/ʊns hiːɐ ˈapzεtsn?
Chtěli bychom se zastavit v...
Wir möchten eine Zwischenstation in... machen.
viːɐ ˈmœçtn ˈainə ˈtsvɪʃnʃtatsioːn ɪn... ˈmaxn
Dostaneme se tam autem?
Kommt man per Auto hin?
kɔmt man pεr ˈauto hɪn?
Řekněte mi, kde mám odbočit.
Sagen Sie mir, wo ich abbiegen soll.
ˈzaːgn ziː miːɐˌ voː ɪç ˈapbiːgn zɔl
Tady odbočte vlevo/vpravo.
Hier biegen Sie links/rechts ab.
hiːɐ ˈbiːgn ziː lɪŋks/rεçts ap
Jede se tudy do...?
Kommt man hier nach...?
kɔmt man hiːɐ naːx?
Dá se tady někde zaparkovat?
Wo kann man hier parken?
voː kan man hiːɐ ˈparkn?
Mohu tady nechat auto?
Kann ich hier mein Auto stehen lassen?
kan ɪç hiːɐ main ˈauto ˈʃteːən ˈlasn?
Kde je nejbližší parkoviště?
Wo ist hier der nächste Parkplatz?
voː ɪst hiːɐ deːɐ ˈnεːçstə ˈparkplats?
Platí se tady za parkování?
Muss man hier fürs Parken zahlen?
mʊs man hiːɐ fyːɐs ˈparkn ˈtsaːlən?
Dochází nám benzin.
Wir haben wenig Benzin.
viːɐ ˈhaːbn ˈveːnɪç bεnˈtsiːn
Došel nám benzin.
Das Benzin ist alle.
das bεnˈtsiːn ɪst ˈalə
Potřebuji dotankovat.
Ich muss tanken.
ɪç mʊs ˈtaŋkn
Je tady poblíž čerpací stanice?
Gibt es hier in der Nähe eine Tankstelle?
gipt εs hiːɐ ɪn deːɐ ˈnεːə ˈainə ˈtaŋkʃtεlə?
Můžete mě svézt k nejbližší benzince?
Können Sie mich zur nächsten Tankstelle bringen?
ˈkœnən ziː mɪç tsuːɐ ˈnεːçstn ˈtaŋkʃtεlə ˈbrɪŋən?
Plnou nádrž, prosím.
Bitte volltanken.
ˈbɪtə ˈfɔltaŋkn
Prosím 20 litrů Naturalu 95.
20 Liter Super 95, bitte.
ˈtsvantsɪç ˈliːtɐ ˈzuːpɐ fʏnf|ʊntˈnɔyntsɪçˌ ˈbɪtə
Potřebuji doplnit olej.
Ich muss Öl nachfüllen.
ɪç mʊs øːl ˈnaːx|fylən
Chtěl bych dopumpovat pneumatiky.
Ich möchte die Reifen aufpumpen.
ɪç ˈmœçtə diː ˈraifn ˈaufpʊmpn
Potřeboval bych automapu.
Ich brauche einen Autoatlas.
ɪç ˈbrauxə ˈainən ˈauto|atlas
Jaká je tady povolená rychlost?
Wie schnell darf man hier fahren?
viː ʃnεl darf man hiːɐ ˈfaːrən?
Překročil jste povolenou rychlost.
Sie haben die Höchstgeschwindigkeit überschritten.
ziː ˈhaːbn diː ˈhøːçstgəˈʃvɪndɪçkait ˈyːbɐʃrɪtn
Nevšiml jsem si té dopravní značky.
Ich habe das Verkehrsschild nicht gesehen.
ɪç ˈhaːbə das fεɐˈkeːɐsʃɪlt nɪçt gəˈzeːən
Nevěděl jsem, že je tady omezená rychlost.
Ich wusste nicht, dass es hier eine Geschwindigkeitsbegrenzung gibt.
ɪç ˈvʊstə nɪçtˌ das εs hiːɐ ˈainə gəˈʃvɪndɪçkaitsbəgrεntsʊŋ gipt
Mohu vidět váš řidičský průkaz?
Kann ich bitte Ihren Führerschein sehen?
kan ɪç ˈbɪtə ˈiːrən ˈfyːrɐʃain ˈzeːən?
Mám doklady v kufru.
Meine Papiere sind im Kofferraum.
ˈmainə paˈpiːrə zɪnt ɪm ˈkɔfɐraum
To auto je z půjčovny.
Das ist ein Mietauto.
das ɪst ain ˈmiːt|auto
Mohu tady stopovat?
Darf man hier trampen?
darf man hiːɐ ˈtrεmpn?
benzin
s Benzin
bεnˈtsiːn
nafta
r Diesel
ˈdiːzl
motorový olej
s Motoröl
ˈmoːtoːɐ|øːl
olej do převodovky
s Getriebeöl
gəˈtriːbə|øːl
chladicí kapalina
e Kühlflüssigkeit
ˈkyːlflʏsɪçkait
brzdová kapalina
e Bremsflüssigkeit
ˈbrεmsflʏsɪçkait
náplň do ostřikovače
s Scheibenwischwasser
ˈʃaibnvɪʃvasɐ
výměna kola/pneumatiky
r Radwechsel/Reifenwechsel
ˈraːtvεksl/ˈraifnvεksl
výměna oleje
r Ölwechsel
ˈøːlvεksl
defekt
e Reifenpanne
ˈraifnpanə

Autodíly

Autoteile
anténa
e Antenne
anˈtεnə
blatník
r Kotflügel
ˈkoːtflyːgl
přední blatník
r Vorderkotflügel
ˈfɔrdɐkoːtflyːgl
zadní blatník
r Heckkotflügel
ˈhεkkoːtflyːgl
blinkr, blikač
r Blinker
ˈblɪŋkɐ
brzda
e Bremse
ˈbrεmzə
ruční brzda
e Handbremse
ˈhantbrεmzə
parkovací brzda
e Parkbremse
ˈparkbrεmzə
brzdová hadička
r Bremsschlauch
ˈbrεmsʃlaux
brzdová světla
e Bremslichter
ˈbrεmzlɪçtɐ
brzdové destičky
e Bremsbeläge
ˈbrεmzbəlεːgə
brzdové kotouče
e Bremsscheiben
ˈbrεmsʃaibn
brzdový pedál
s Bremspedal
ˈbrεmspedaːl
centrální zamykání
e Zentralverriegelung
tsεnˈtraːlfεɐriːgəlʊŋ
cívka zapalování
e Zündspule
ˈtsʏntʃpuːlə
čelní sklo
e Frontscheibe
ˈfrɔntʃaibə
čerpadlo
e Pumpe
ˈpʊmpə
olejové čerpadlo
e Ölpumpe
ˈøːlpʊmpə
palivové čerpadlo
e Kraftstoffpumpe
ˈkraftʃtɔfpʊmpə
číslo SPZ/poznávací značky
e Autonummer
ˈautonʊmɐ
dětská sedačka
r Kindersitz
ˈkɪndɐzɪts
disk (kola)
e Scheibe
ˈʃaibə
duše (kola)
r Schlauch
ʃlaux
dveře
e Tür
tyːɐ
přední/zadní dveře
e Vordertür/Hintertür
ˈfɔrdɐtyːɐ/ˈhɪntɐtyːɐ
dveře zavazadelníku
e Hecktür
ˈhεktyːɐ
dveřní přihrádka
e Türablage
ˈtyːɐaplaːgə
elektrika (rozvody)
e Autoelektrik
ˈauto|elεktrɪk
hever
r Wagenheber
ˈvaːgnheːbɐ
hustilka (na kola)
e Luftpumpe
ˈlʊftpʊmpə
chladič
r Kühler
ˈkyːlɐ
kapota
e Haube
ˈhaubə
karoserie
e Karosserie
karɔsəˈriː
katalyzátor
r Katalysator
katalyˈzaːtoːɐ
klakson
e Hupe
ˈhuːpə
klíč na kola (křížový)
r Kreuzschlüssel
ˈkrɔytsʃlʏsl
klíče od auta
e Autoschlüssel
ˈautoʃlʏsl
klika dveří
e Türklinke
ˈtyːɐklɪŋke
klínový řemen (větráku)
r Keilriemen
ˈkailriːmən
kufr
r Kofferraum
ˈkɔfɐraum
měrka oleje
r Ölmessstab
ˈøːlmεsʃtaːp
mlhovky
e Nebelscheinwerfer
ˈneːblʃainvεrfɐ
mřížka chladiče
r Kühlergrill
ˈkyːlɐgrɪl
nádrž
r Tank
taŋk
nádržka na chladicí kapalinu
r Kühlmittelbehälter
ˈkyːlmɪtlbəhεltɐ
náprava
e Achswelle
ˈaksvεlə
nárazník
e Stoßstange
ˈʃtoːsʃtaŋə
nosič na kola
r Fahrradträger
ˈfaːɐraːttrεːgɐ
objímka žárovky
e Fassung
ˈfasʊŋ
olejová nádrž
r Öltank
ˈøːltaŋk
olejová vana
e Ölwanne
ˈøːlvanə
osa (nápravy)
e Achse
ˈaksə
ostřikovač (čelního skla)
e Scheibenwaschanlage
ˈʃaibnvaʃanlaːgə
otáčkoměr
r Drehzahlmesser
ˈdreːtsaːlmεsɐ
ovladač stěračů
r Wischerschalter
ˈvɪʃɐʃaltɐ
páčka blikačů
r Blinkerschalter
ˈblɪŋkɐʃaltɐ
palivoměr
e Benzinuhr
bεnˈtsiːnuːɐ
palubní deska
s Schaltbrett
ˈʃaltbrεt
pás (bezpečnostní)
r Sicherheitsgurt
ˈzɪçɐhaitsgʊrt
plynový pedál
s Gaspedal
ˈgaːspedaːl
pneumatika
r Reifen
ˈraifn
podvozek
s Fahrgestell
ˈfaːɐgəʃtεl
poklice (kola)
e Radkappe
ˈraːtkapə
popelník
r Aschenbecher
ˈaʃnbεçɐ
posilovač (řízení)
e Servolenkung
ˈzεrvolεŋkʊŋ
poznávací značka
s Nummernschild
ˈnʊmɐnʃɪlt
předek (auta)
s Vorderteil
ˈfɔrdɐtail
převodovka
s Getriebe
gəˈtriːbə
manuální převodovka
manuelles Getriebe
maˈnuεləs gəˈtriːbə
automatická převodovka
automatisches Getriebe
autoˈmaːtɪʃəs gəˈtriːbə
přihrádka (palubní)
s Handschuhfach
ˈhantʃuːfax
reflektory
e Scheinwerfer
ˈʃainvεrfɐ
rezerva
s Reserverad
reˈzεrvəraːt
dojezdová rezerva
s Notrad
ˈnoːtraːt
plnohodnotná rezerva
richtiges Reserverad
ˈrɪçtɪgəs reˈzεrvəraːt
rozdělovač
r Verteiler
fεɐˈtailɐ
řadicí páka
r Schalthebel
ˈʃaltheːbl
řízení
e Steuerung
ˈʃtɔyərʊŋ
sedadlo
r Sitz
zɪts
zadní sedadla
e Hintersitze
ˈhɪntɐzɪtsə
sedadlo řidiče
r Fahrersitz
ˈfaːrɐzɪts
sedadlo spolujezdce
r Beifahrersitz
ˈbaifaːrɐzits
sněhové řetězy
e Schneeketten
ˈʃneːkεtn
spojka
e Kupplung
ˈkʊplʊŋ
startér
r Starter
ˈʃtartɐ
startovací kabely
e Starthilfekabel
ˈʃtarthɪlfəkaːbl
stěrače (čelního skla)
e Frontscheibenwischer
ˈfrɔntʃaibənvɪʃɐ
střecha
s Dach
dax
střešní nosič
r Dachgepäckträger
ˈdaxgəpεktrεːgɐ
světla (přední)
e Frontscheinwerfer
ˈfrɔntʃainvεrfɐ
světla dálková
s Fernlicht
ˈfεrnlɪçt
světla potkávací
s Abblendlicht
ˈapblεntlɪçt
světla koncová
e Schlusslichter
ˈʃlʊslɪçtɐ
světlomet
r Scheinwerfer
ˈʃainvεrfɐ
škrabka na sklo/led
r Eiskratzer
ˈaiskratsɐ
tachometr, rychloměr
r Tachometer
taxoˈmeːtɐ
tažné lano
s Abschleppseil
ˈapʃlεpzail
tažné zařízení
e Anhängerkupplung
ˈanhεŋɐkʊplʊŋ
tempomat
r Tempomat
ˈtεmpomaːt
tlumič výfuku
r Auspufftopf
ˈauspʊftɔpf
tlumiče (kol)
e Stoßdämpfer
ˈʃtoːsdεmpfɐ
topení
e Heizung
ˈhaitsʊŋ
ventilátor (chladiče)
r Ventilator
vεntiˈlaːtoːɐ
víčko nádrže
r Tankdeckel
ˈtaŋkdεkl
víčko olejové nádrže
r Öldeckel
ˈøːldεkl
vnější zrcátko
r Außenspiegel
ˈausnʃpiːgl
volant
s Lenkrad
ˈlεŋkraːt
vstřikovač
e Einspritzdüse
ˈainʃprɪtsdyːzə
vstřikování
e Einspritzung
ˈainʃprɪtsʊŋ
výfuk
r Auspuff
ˈauspʊf
výstražný trojúhelník
s Warndreieck
ˈvaɐndraiεk
zabezpečovací systém/zařízení
e Diebstahlsicherung
ˈdiːpʃtaːlzɪçərʊŋ
zadek (auta)
s Heck
hεk
zadní sklo
e Heckscheibe
ˈhεkʃaibə
zámek
s Schloss
ʃlɔs
zapalování
e Zündung
ˈtsʏndʊŋ
zavěšení kol
e Radaufhängung
ˈraːtaufhεŋʊŋ
zpětné zrcátko
r Rückspiegel
ˈrʏkʃpiːgl
zvedák (na auto)
e Hebewinde
ˈheːbəvɪndə
žárovka
e Glühbirne
ˈglyːbɪrnə
žárovka do světlometů
e Scheinwerferbirne
ˈʃainvεrfɐbɪrnə

Půjčovna aut

Autoverleih
Kde si mohu půjčit auto?
Wo kann ich ein Auto mieten?
voː kan ɪç ain ˈauto ˈmiːtn?
Chci si půjčit menší úsporné auto.
Ich möchte ein kleineres Auto mit niedrigem Verbrauch mieten.
ɪç ˈmœçtə ain ˈklainərəs ˈauto mɪt ˈniːdrɪgəm fεɐˈbraux ˈmiːtn
Máte něco menšího/většího?
Haben Sie etwas Kleineres/Größeres?
ˈhaːbn ziː ˈεtvas ˈklainərəs/ˈgrøːsəɐəs?
Jakou má to auto spotřebu?
Welchen Benzinverbrauch hat der Wagen?
ˈvεlçn bεnˈtsiːnfεɐbraux hat deːɐ ˈvaːgn?
Kolik to má koní?
Wie viele PS hat das Auto?
viː ˈfiːlə peːˈ|εs hat das ˈauto?
Kolik se vejde do nádrže?
Wie groß ist der Tank?
viː groːs ɪst deːɐ taŋk?
Jak se otvírá nádrž/kufr?
Wie kann man den Tank/den Koffer öffnen?
viː kan man deːn taŋk/deːn ˈkɔfɐ ˈœfnən?
Jak se řadí jednička/zpátečka?
Wie schaltet man in den ersten Gang/Rückwärtsgang?
viː ˈʃaltət man ɪn deːn ˈeːɐstn gaŋ/ˈrʏkvεrtsgaŋ?
Má to klimatizaci?
Hat der Wagen eine Klimaanlage?
hat deːɐ ˈvaːgn ˈainə ˈkliːma|anlaːgə?
Mohu si půjčit i přívěs?
Kann ich auch einen Anhänger mieten?
kan ɪç aux ˈainən ˈanhεŋɐ ˈmiːtn?
Potřeboval bych i střešní nosič/nosič na kola.
Ich brauche auch einen Dachgepäckträger/Fahrradträger.
ɪç ˈbrauxə aux ˈainən ˈdaxgəpεktrεːgɐ/ˈfaːɐraːttrεːgɐ
Chybí tady rezerva.
Es gibt hier kein Reserverad.
εs gipt hiːɐ kain reˈzεrvəraːt
Kde najdu hever?
Wo finde ich den Wagenheber?
voː ˈfɪndə ɪç deːn ˈvaːgnheːbɐ?
Pravá přední/zadní pneumatika je sjetá.
Der rechte Vorderreifen/Hinterreifen ist abgefahren.
deːɐ ˈrεçtə ˈfɔrdɐraifn/ˈhɪntɐraifn ɪst ˈapgəfaːrən
Kolik stojí půjčení na den?
Wie viel bezahlt man pro Tag?
viː fiːl bəˈtsaːlt man proː taːk?
Je v ceně povinné ručení?
Ist die Haftpflichtversicherung im Preis inbegriffen?
ɪst diː ˈhaftpflɪçtfεɐzɪçərʊŋ ɪm prais ˈɪnbəgrɪfn?
Je v ceně i jiné pojištění?
Ist eine andere Versicherung im Preis inbegriffen?
ɪst ˈainə ˈandərə fεɐˈzɪçərʊŋ ɪm prais ˈɪnbəgrɪfn?
Co to pojištění zahrnuje?
Welche Leistungen umfasst die Versicherung?
ˈvεlçə ˈlaistʊŋən ʊmˈfast diː fεɐˈzɪçərʊŋ?
Kolik by stálo dodatečné/rozšířené pojištění (na den)?
Wie viel würde eine Zusatzversicherung/erweiterte Versicherung (pro Tag) kosten?
viː fiːl ˈvʏrdə ˈainə ˈtsuːzatsfεɐzɪçərʊŋ/εɐˈvaiteɐtə fεɐˈzɪçərʊŋ (proː taːk) ˈkɔstn?
Jaká je maximální výše pojistného plnění?
Wie hoch ist die maximale Versicherungsleistung?
viː hoːx ɪst diː maksiˈmaːlə fεɐˈzɪçərʊŋslaistʊŋ?
Kolik kilometrů zdarma je v ceně?
Wie viele Kilometer sind im Preis mit inbegriffen?
viː ˈfiːlə kiloˈmeːtɐ zɪnt ɪm prais mɪt ˈɪnbəgrɪfn?
Je benzín v ceně?
Ist Benzin inbegriffen?
ɪst bεnˈtsiːn ˈɪnbəgrɪfn?
Musím auto vrátit sem?/s plnou nádrží?
Muss ich das Auto hier/vollgetankt abgeben?
mʊs ɪç das ˈauto hiːɐ/ˈfɔlgətaŋkt ˈapgeːbn?
Mohu s tím autem opustit stát?
Kann ich mit dem Auto das Land verlassen?
kan ɪç mɪt deːm ˈauto das lant fεɐˈlasn?
Mohu auto nechat na jiné vaší pobočce?
Kann ich das Auto in einer anderen Filiale lassen?
kan ɪç das ˈauto ɪn ˈainɐ ˈandərən fiˈliaːlə ˈlasn?
Dokdy mám auto vrátit?
Bis wann muss ich das Auto zurückgeben?
bɪs van mʊs ɪç das ˈauto tsuˈrʏkgeːbn?
Na jaké číslo mám volat v případě nehody/poruchy/krádeže?
Welche Nummer soll ich im Fall eines Unfalls/einer Panne/eines Diebstahls anrufen?
ˈvεlçə ˈnʊmɐ zɔl ɪç ɪm fal ˈainəs ˈʊnfals/ˈainɐ ˈpanə/ˈainəs ˈdiːpʃtaːls ˈanruːfn?

Taxi

Taxi
Vezmeme si taxíka?
Nehmen wir ein Taxi?
ˈneːmən viːɐ ain ˈtaksi?
Jsou tady taxíky drahé?
Sind die Taxis teuer hier?
zɪnt diː ˈtaksis ˈtɔyɐ hiːɐ?
Můžete mi sehnat taxi?
Können Sie mir ein Taxi bestellen?
ˈkœnən ziː miːɐ ain ˈtaksi bəˈʃtεlən?
Jaké číslo má taxislužba?
Welche Telefonnummer hat die Taxizentrale?
ˈvεlçə teleˈfoːnnʊmɐ hat diː ˈtaksitsεntraːlə?
Jste volný?
Sind Sie frei?
zɪnt ziː frai?
Můžete otevřít kufr/zavazadelník?
Können Sie den Kofferraum öffnen?
ˈkœnən ziː deːn ˈkɔfɐraum ˈœfnən?
Můžete mi pomoci naložit zavazadla?
Können Sie mir helfen, mein Gepäck einzuladen?
ˈkœnən ziː miːɐ ˈhεlfnˌ main gəˈpεk ˈaintsulaːdn?
Zavezte mě na nádraží.
Zum Bahnhof bitte.
tsʊm ˈbaːnhoːf ˈbɪtə
Jak dlouho to potrvá?
Wie lange wird es dauern?
viː ˈlaŋə vɪrt εs ˈdauɐn?
Kolik si účtujete za kilometr?
Wie viel nehmen Sie pro Kilometer?
viː fiːl ˈneːmən ziː proː kiloˈmeːtɐ?
Kolik by to stálo na letiště?
Was würde die Fahrt zum Flughafen kosten?
vas ˈvʏrdə diː faːɐt tsʊm ˈfluːkhaːfn ˈkɔstn?
Zavezl byste nás do nějaké dobré hospody?
Können Sie uns zu einer guten Kneipe bringen?
ˈkœnən ziː ʊns tsuː ˈainɐ ˈguːtn ˈknaipə ˈbrɪŋən?
Mohl byste nás trošku provézt po městě?
Können Sie uns ein bisschen in der Stadt spazieren fahren?
ˈkœnən ziː ʊns ain ˈbɪsçən ɪn deːɐ ʃtat ʃpaˈtsiːrən ˈfaːrən?
Mohli bychom objet nějaké místní památky?
Können wir an einigen örtlichen Sehenswürdigkeiten vorbeifahren?
ˈkœnən viːɐ an ˈainɪgn ˈœrtlɪçn ˈzeːənsvʏrdɪçkaitn foːɐˈbaifaːrən?
Jeďte (dál), dokud vám neřeknu.
Fahren Sie weiter, bis ich Ihnen Bescheid sage.
ˈfaːrən ziː ˈvaitɐˌ bɪs ɪç ˈiːnən bəˈʃait ˈzaːgə
Tady odbočte doprava/doleva.
Hier nach rechts/links abbiegen, bitte.
hiːɐ naːx rεçts/lɪŋks ˈapbiːgnˌ ˈbɪtə
Můžete jet rychleji? Spěchám.
Können Sie schneller fahren, bitte? Ich habe es eilig.
ˈkœnən ziː ˈʃnεlɐ ˈfaːrənˌ ˈbɪtə? ɪç ˈhaːbə εs ˈailɪç
Vysaďte mne tady.
Setzen Sie mich hier ab.
ˈzεtsn ziː mɪç hiːɐ ap
Kolik stojí minuta čekání?
Wie viel kostet eine Warteminute?
viː fiːl ˈkɔstət ˈainə ˈvartəminuːtə?
Můžete tu chvíli počkat?
Können Sie hier kurz warten?
ˈkœnən ziː hiːɐ kʊrts ˈvartn?
Můžete mě tady vyzvednout za hodinu?
Können Sie mich hier in einer Stunde abholen?
ˈkœnən ziː mɪç hiːɐ ɪn ˈainɐ ˈʃtʊndə ˈaphoːlən?
Pomohl byste mi (nahoru) se zavazadly?
Können Sie mir mit dem Gepäck (nach oben) helfen?
ˈkœnən ziː miːɐ mɪt deːm gəˈpεk (naːx ˈoːbn) ˈhεlfn?
Mám ještě zavazadla v kufru.
Ich habe noch Gepäck im Kofferraum.
ɪç ˈhaːbə nɔx gəˈpεk ɪm ˈkɔfɐraum
Nemáte zapnutý taxametr.
Ihr Taxameter ist nicht eingeschaltet.
iːɐ taksaˈmeːtɐ ɪst nɪçt ˈaingəʃaltət
Kolik to dělá?
Wie viel macht das?
viː fiːl maxt das?
Není to trošku moc?
Ist das nicht zu viel?
ɪst das nɪçt tsuː fiːl?
Nemám menší bankovku.
Ich habe keinen kleineren Schein.
ɪç ˈhaːbə ˈkainən ˈklainərən ʃain
Špatně jste mi vrátil.
Sie haben mir falsch herausgegeben.
ziː ˈhaːbn miːɐ falʃ hεˈrausgəgeːbn
Zbytek si nechte.
Stimmt so.
ʃtɪmt zoː