Telefonování

Telefonování

Telefonieren
Máte telefon!
Ein Anruf für Sie!
ain ˈanruːf fyːɐ ziː!
Potřebuji si zatelefonovat.
Ich muss telefonieren.
ɪç mʊs teləfoˈniːrən
Mohu si od vás zavolat?
Darf ich Ihr Telefon benutzen?
darf ɪç iːɐ teleˈfoːn bəˈnʊtsn?
Můžete mi vytočit tohle číslo?
Können Sie für mich diese Nummer wählen, bitte?
ˈkœnən ziː fyːɐ mɪç ˈdiːzə ˈnʊmɐ ˈvεːlənˌ ˈbɪtə?
Můžete mi půjčit telefonní seznam?
Können Sie mir das Telefonbuch leihen?
ˈkœnən ziː miːɐ das teleˈfoːnbuːx ˈlaiən?
Jaká je předvolba pro...?
Welche Vorwahl hat...?
ˈvεlçə ˈfoːɐvaːl hat?
Haló..., Prosím...
Hallo..., Bitte...
haˈloːˌ ˈbɪtə
Po zaznění signálu můžete zanechat vzkaz.
Nach dem Signalton können Sie eine Nachricht hinterlassen.
naːx deːm zɪˈgnaːltoːn ˈkœnən ziː ˈainə ˈnaːxrɪçt hɪntɐˈlasn
S kým mluvím?
Mit wem spreche ich, bitte?
mɪt veːm ˈʃprεçə ɪçˌ ˈbɪtə?
Tady je... (z firmy)...
(Firma...,) ... am Apparat.
(ˈfɪrmaˌ) ... am apaˈraːt
Promiňte, to je asi omyl.
Entschuldigen Sie bitte, ich habe mich wohl verwählt.
εntˈʃʊldɪgn ziː ˈbɪtəˌ ɪç ˈhaːbə mɪç voːl fεɐˈvεːlt
Promiňte, nerozuměl jsem vám.
Entschuldigung, ich habe Sie nicht verstanden.
εntˈʃʊldɪgʊŋˌ ɪç ˈhaːbə ziː nɪçt fεɐˈʃtandn
Můžete to zopakovat?
Können Sie es wiederholen?
ˈkœnən ziː εs viːdɐˈhoːlən?
Špatně vás slyším.
Ich verstehe Sie schlecht.
ɪç fεɐˈʃteːə ziː ʃlεçt
Můžete mluvit víc nahlas?
Können Sie lauter sprechen, bitte?
ˈkœnən ziː ˈlautɐ ˈʃprεçnˌ ˈbɪtə?
S kým chcete mluvit?
Wen wollen Sie sprechen?
veːn ˈvɔlən ziː ˈʃprεçn?
Rád bych mluvil s...
Ich möchte... sprechen, bitte.
ɪç ˈmœçtə... ˈʃprεçnˌ ˈbɪtə
Bohužel tady momentálně není.
Es tut mir leid, er ist zurzeit nicht hier.
εs tuːt miːɐ laitˌ eːɐ ɪst tsʊrˈtsait nɪçt hiːɐ
Volám ohledně...
Ich rufe an wegen...
ɪç ˈruːfə an ˈveːgn
Můžete mi ho dát k telefonu?
Kann ich ihn bitte sprechen?
kan ɪç iːn ˈbɪtə ˈʃprεçn?
Můžete mě přepojit?
Können Sie mich (weiter)verbinden?
ˈkœnən ziː mɪç (ˈvaitɐ)fεɐˈbɪndn?
Můžete mne, prosím, spojit s vaším kolegou?
Können Sie mich bitte mit Ihrem Kollegen verbinden?
ˈkœnən ziː mɪç ˈbɪtə mɪt ˈiːrəm kɔˈleːgn fεɐˈbɪndn?
Počkejte, přepojím vás.
Einen Augenblick, ich verbinde Sie.
ˈainən ˈaugnblikˌ ɪç fεɐˈbɪndə ziː
Nemohu se mu dovolat.
Ich kann ihn nicht erreichen.
ɪç kan iːn nɪçt εɐˈraiçn
Linka je pořád obsazená.
Die Leitung ist immer besetzt.
diː ˈlaitʊŋ ɪst ˈɪmɐ bəˈzεtst
Volal jsem už dříve, ale nebyl k zastižení.
Ich habe schon vorher angerufen, aber ich konnte ihn nicht erreichen.
ɪç ˈhaːbə ʃoːn foːɐˈheːɐ ˈangəruːfnˌ ˈaːbɐ ɪç ˈkɔntə iːn nɪçt εɐˈraiçn
Mohu mu nechat vzkaz?
Kann ich eine Nachricht für ihn hinterlassen?
kan ɪç ˈainə ˈnaːxrɪçt fyːɐ iːn hɪntɐˈlasn?
Zkuste zavolat za hodinu.
Versuchen Sie in einer Stunde noch einmal anzurufen, bitte.
fεɐˈzuːxn ziː ɪn ˈainɐ ˈʃtʊndə nɔx ˈainmaːl ˈantsuruːfnˌ ˈbɪtə
Můžete mu/jí říct, aby mi zavolal(a) na číslo...?
Können Sie ihn/sie bitten, mich unter... zurückzurufen?
ˈkœnən ziː iːn/ziː ˈbɪtnˌ mɪç ˈʊntɐ... tsuˈrʏktsuːruːfn?
Musím (už) končit.
Ich muss Schluss machen.
ɪç mʊs ʃlʊs ˈmaxn
Mám skoro vybitou baterii.
Mein Handyakku ist zu schwach.
main hεndiˈaku ɪst tsuː ʃvax
Potřebuji (si) dobít kredit.
Ich muss mein Handy aufladen.
ɪç mʊs main ˈhεndi ˈauflaːdn
Můžete mi dát drobné na telefon?
Können Sie mir Kleingeld zum Telefonieren wechseln?
ˈkœnən ziː miːɐ ˈklaingεlt tsʊm teləfoˈniːrən ˈvεksln?
Kde je nejbližší telefonní automat/veřejný telefon?
Wo ist die nächste Telefonzelle?
voː ɪst diː ˈnεːçstə teleˈfoːnˈtsεlə?
Jaké je číslo na policii/záchranku?
Welche Nummer hat die Polizei/der Rettungsdienst?
ˈvεlçə ˈnʊmɐ hat diː poliˈtsai/deːɐ ˈrεtʊŋsdiːnst?
Chtěl bych volat na účet volaného.
Ich möchte ein R-Gespräch anmelden.
ɪç ˈmœçtə ain ˈεrgəʃprεːç ˈanmεldn
mobil
s Handy
ˈhεndi
dobíjecí kupon
e Wertkarte
ˈveːɐtkartə
baterie do mobilu
r Handy-Akku
ˈhεndi|aku
nabíječka (na mobil)
s (Handy-)Ladegerät
(ˈhεndi)ˈlaːdəgərεːt
datová karta
e Datenkarte
ˈdaːtnkartə
pevná linka
s Festnetz
ˈfεstnεts
telefonní záznamník
r Anrufbeantworter
ˈanruːfbə|antvɔrtɐ
fax
s Faxgerät
ˈfaksgərεːt