Cestujeme vlakem

Cestujeme vlakem

Reisen mit dem Zug

Na nádraží

Auf dem Bahnhof
Kde je nejbližší nádraží?
Wo ist der nächste Bahnhof?
voː ɪst deːɐ ˈnεːçstə ˈbaːnhoːf?
Kde mohu koupit jízdenky?
Wo kann ich Fahrkarten kaufen?
voː kan ɪç ˈfaːɐkartn ˈkaufn?
Kolik stojí (zpáteční) lístek do...?
Wie viel kostet eine (Rück)Fahrkarte nach...?
viː fiːl ˈkɔstət ˈainə (rʏk)ˈfaːɐkartə naːx?
Je levnější koupit si rovnou zpáteční lístek?
Ist die Hin- und Rückfahrkarte günstiger?
ɪst diː ˈhɪn ʊnt ˈrʏkfaːɐkartə ˈgʏnstɪgɐ?
Dvě jízdenky do..., prosím.
Zweimal nach..., bitte.
ˈtsvaimaːl naːxˌ ˈbɪtə
Kolik stojí poloviční (jízdné)?
Wie viel kostet eine ermäßigte Fahrkarte?
viː fiːl ˈkɔstət ˈainə εɐˈmεːsɪçtə ˈfaːɐkartə?
Mohu koupit jízdenku ve vlaku?
Kann ich die Fahrkarte im Zug kaufen?
kan ɪç diː ˈfaːɐkartə ɪm tsuːk ˈkaufn?
Kde je úschovna zavazadel?
Wo ist die Gepäckaufbewahrung?
voː ɪst diː gəˈpεkaufbəvaːrʊŋ?
Odkud odjíždí vlak do...?
Wo fährt der Zug nach... ab?
voː fεːɐt deːɐ tsuːk naːx... ap?
Přijede náš vlak na čas?
Kommt unser Zug pünktlich?
kɔmt ˈʊnzɐ tsuːk ˈpʏŋktlɪç?
Kde je třetí/osmé/desáté nástupiště?
Wo ist der Bahnsteig drei/acht/zehn?
voː ɪst deːɐ ˈbaːnʃtaik drai/axt/tseːn?
Můžete mi pomoct otevřít dveře?
Können Sie mir bitte helfen, die Tür zu öffnen?
ˈkœnən ziː miːɐ ˈbɪtə ˈhεlfnˌ diː tyːɐ tsuː ˈœfnən?
Pomůžete mi nahoru s kufrem?
Können Sie mir bitte mit dem Koffer nach oben helfen?
ˈkœnən ziː miːɐ ˈbɪtə mɪt deːm ˈkɔfɐ naːx ˈoːbn ˈhεlfn?

Hledání spojení

Verbindung
Jaké je nejrychlejší/nejlevnější spojení do...?
Welche ist die schnellste/günstigste Verbindung nach...?
ˈvεlçə ɪst diː ˈʃnεlstə/ˈgʏnstɪçstə fεɐˈbɪndʊŋ naːx?
Propásl jsem spoj.
Ich habe meine Verbindung verpasst.
ɪç ˈhaːbə ˈmainə fεɐˈbɪndʊŋ fεɐˈpast
Kdy jede další vlak do...?
Wann fährt der nächste Zug nach...?
van fεːɐt deːɐ ˈnεːçstə tsuːk naːx?
Jak dlouho trvá cesta?
Wie lange dauert die Fahrt?
viː ˈlaŋə ˈdauɐt diː faːɐt?
Staví ten vlak v...?
Hält der Zug in...?
hεːlt deːɐ tsuːk ɪn?
Musím přestupovat?
Muss ich umsteigen?
mʊs ɪç ˈʊmʃtaign?
Z kterého nástupiště odjíždí vlak do...?
Von welchem Bahnsteig fährt der Zug nach... ab?
fɔn ˈvεlçəm ˈbaːnʃtaik fεːɐt deːɐ tsuːk naːx... ap?
Můžete mi najít přípoj z...?
Könnten Sie für mich bitte den Anschluss von... finden?
ˈkœntn ziː fyːɐ mɪç ˈbɪtə deːn ˈanʃlʊs fɔn... ˈfɪndn?
Jak dlouho budu čekat na přípoj?
Wie lange muss ich auf den Anschluss warten?
viː ˈlaŋə mʊs ɪç auf deːn ˈanʃlʊs ˈvartn?
V kolik hodin má vlak dorazit do...?
Wann soll der Zug in... ankommen?
van zɔl deːɐ tsuːk ɪn... ˈankɔmən?

U pokladny

An der Kasse
Koupil byste mi lístek do...?
Könnten Sie mir bitte ein Ticket nach... kaufen?
ˈkœntn ziː miːɐ ˈbɪtə ain ˈtɪkət naːx... ˈkaufn?
Jízdenku do..., prosím.
Eine Fahrkarte nach..., bitte.
ˈainə ˈfaːɐkartə naːxˌ ˈbɪtə
Dva zpáteční/jednoduché do...
Zweimal Rückfahrkarte/Hinfahrt nach...
ˈtsvaimaːl ˈrʏkfaːɐkartə/ˈhɪnfaːɐt naːx
Jízdenku do druhé/první třídy.
Eine Fahrkarte zweiter/erster Klasse.
ˈainə ˈfaːɐkartə ˈtsvaitɐ/ˈeːɐstɐ ˈklasə
Kolik stojí jednoduchá jízdenka do...?
Wie viel kostet die einfache Fahrkarte nach...?
viː fiːl ˈkɔstət diː ˈainfaxə ˈfaːɐkartə naːx?
Jsou nějaké slevy pro děti/seniory?
Gibt es eine Kinderermäßigung/Seniorenermäßigung?
gipt εs ˈainə ˈkɪndɐ|εɐmεːsɪgʊŋ/zeˈnioːrən|εɐmεːsɪgʊŋ?
Jeden dětský lístek.
Eine Kinderfahrkarte bitte.
ˈainə ˈkɪndɐfaːɐkartə ˈbɪtə
Rád bych si rezervoval místenku.
Ich möchte eine Platzkarte reservieren.
ɪç ˈmœçtə ˈainə ˈplatskartə rezεrˈviːrən
Mohu dostat místo u okna?
Könnte ich einen Fensterplatz bekommen?
ˈkœntə ɪç ˈainən ˈfεnstɐplats bəˈkɔmən?
Nekuřácké oddělení prosím.
Nichtraucher bitte.
ˈnɪçtrauxɐ ˈbɪtə
Je tam lůžkový vůz?
Gibt es dort einen Schlafwagen?
gipt εs dɔrt ˈainən ˈʃlaːfvaːgn?

Ve vlaku

Im Zug
Je tohle vlak do...?
Ist das der Zug nach...?
ɪst das deːɐ tsuːk naːx?
Hledám průvodčího.
Ich suche den Schaffner.
ɪç ˈzuːxə deːn ˈʃafnɐ
Kam jede tento vlak?
Wohin fährt dieser Zug?
voˈhin fεːɐt ˈdiːzɐ tsuːk?
Jak dlouho tu vlak bude stát?
Wie lange hält der Zug hier?
viː ˈlaŋə hεːlt deːɐ tsuːk hiːɐ?
Rád bych si koupil jízdenku.
Ich möchte eine Fahrkarte kaufen.
ɪç ˈmœçtə ˈainə ˈfaːɐkartə ˈkaufn
Můžete mi ukázat mé místo?
Können Sie mir bitte meinen Platz zeigen?
ˈkœnən ziː miːɐ ˈbɪtə ˈmainən plats ˈtsaign?
Kde je jídelní vůz?
Wo ist der Speisewagen?
voː ɪst deːɐ ˈʃpaizəvaːgn?
Nemohu otevřít okno.
Ich kann das Fenster nicht öffnen.
ɪç kan das ˈfεnstɐ nɪçt ˈœfnən
Mohli bychom si vyměnit místa?
Könnten wir unsere Plätze tauschen?
ˈkœntn viːɐ ˈʊnzərə ˈplεtsə ˈtauʃn?
Je toto místo volné/obsazené?
Ist dieser Platz frei/besetzt?
ɪst ˈdiːzɐ plats frai/bəˈzεtst?
Nebude vám vadit, když si sem sednu?
Kann ich mich hier hinsetzen?
kan ɪç mɪç hiːɐ ˈhɪnzεtsn?
Promiňte, tohle je moje místo.
Entschuldigen Sie, das ist mein Platz.
εntˈʃʊldɪgn ziːˌ das ɪst main plats
Můžete mi ukázat svou místenku?
Kann ich Ihre Platzkarte sehen?
kan ɪç ˈiːrə ˈplatskartə ˈzeːən?
Kdy budeme v...?
Wann kommen wir nach...?
van ˈkɔmən viːɐ naːx?
Můžete mi říct, až tam budeme?
Können Sie mir Bescheid sagen, wenn wir da sind?
ˈkœnən ziː miːɐ bəˈʃait ˈzaːgnˌ vεn viːɐ daː zɪnt?
Kde to jsme? Co je to za stanici?
Wo sind wir? Wie heißt die Haltestelle?
voː zɪnt viːɐ? viː haist diː ˈhaltəʃtεlə?
Jak se jmenuje příští stanice?
Was ist die nächste Haltestelle?
vas ɪst diː ˈnεːçstə ˈhaltəʃtεlə?
Na příští stanici vystupujeme.
An der nächsten Haltestelle steigen wir aus.
an deːɐ ˈnεːçstn ˈhaltəʃtεlə ˈʃtaign viːɐ aus
Nestihl jsem vystoupit.
Ich habe es nicht geschafft auszusteigen.
ɪç ˈhaːbə εs nɪçt gəˈʃaft ˈaustsuʃtaign
Tento vlak zde končí.
Der Zug endet hier.
deːɐ tsuːk ˈεndət hiːɐ
Vlak má zpoždění.
Der Zug hat Verspätung.
deːɐ tsuːk hat fεɐˈʃpεːtʊŋ