Otázky

Otázky

Fragen
kdo?
wer?
Kdo jste?
Wer sind Sie?
veːɐ zɪnt ziː?
Kdo to byl?
Wer war das?
veːɐ vaːɐ das?
Kdo je to?
Wer ist das?
veːɐ ɪst das?
Kdo je ten muž/ta žena?
Wer ist der Mann/die Frau?
veːɐ ɪst deːɐ man/diː frau?
Kdo je tam?
Wer ist da?
veːɐ ɪst daː?
S kým mluvím?
Mit wem spreche ich?
mɪt veːm ˈʃprεçə ɪç?
Kdo by nám mohl pomoci?
Wer könnte uns helfen?
veːɐ ˈkœntə ʊns ˈhεlfn?
Na koho se mám obrátit?
An wen soll ich mich wenden?
an veːn zɔl ɪç mɪç ˈvεndn?
Koho hledáte?
Wen suchen Sie?
veːn ˈzuːxn ziː?
S kým chcete mluvit?
Mit wem möchten Sie sprechen?
mɪt veːm ˈmœçtn ziː ˈʃprεçn?
Koho mám požádat?, Koho se mám zeptat?
Wen soll ich fragen?
veːn zɔl ɪç ˈfraːgn?
Od koho to víte?
Von wem wissen Sie es?
fɔn veːm ˈvɪsn ziː εs?
co?
was?
Co se děje?
Was ist los?
vas ɪst loːs?
Co se stalo?
Was ist passiert?
vas ɪst paˈsiːɐt?
Co je to?
Was ist das?
vas ɪst das?
Co mám dělat?
Was soll ich machen?
vas zɔl ɪç ˈmaxn?
Co budeme (teď) dělat?
Was machen wir (jetzt)?
vas ˈmaxn viːɐ (jεtst)?
Co hledáte?
Was suchen Sie?
vas ˈzuːxn ziː?
Co si přejete?
Was wünschen Sie?
vas ˈvʏnʃn ziː?
Co potřebujete?
Was brauchen Sie?
vas ˈbrauxn ziː?
Co pro vás mohu udělat?
Was kann ich für Sie tun?
vas kan ɪç fyːɐ ziː tuːn?
Co tady děláte?
Was machen Sie hier?
vas ˈmaxn ziː hiːɐ?
O co jde?
Worum geht es?
voˈrʊm geːt εs?
jak?, jaký?
wie?, welcher?
Jak prosím?
Wie bitte?
viː ˈbɪtə?
Jak dlouho to potrvá?
Wie lange wird es dauern?
viː ˈlaŋə vɪrt εs ˈdauɐn?
Za jak dlouho tam budeme?
Wann sind wir da?
van zɪnt viːɐ daː?
Jak dlouho se zdržíte?
Wie lange bleiben Sie?
viː ˈlaŋə ˈblaibn ziː?
Jak dlouho už jste tady?
Seit wann sind Sie schon hier?
zait van zɪnt ziː ʃoːn hiːɐ?
Jak se vám to líbilo?
Wie hat es Ihnen gefallen?
viː hat εs ˈiːnən gəˈfalən?
Jak se jmenujete?
Wie heißen Sie?
viː ˈhaisn ziː?
Jak se tam dostanu?
Wie komme ich dorthin?
viː ˈkɔmə ɪç ˈdɔrthɪn?
Jak často tam jezdíte?
Wie oft fahren Sie hin?
viː ɔft ˈfaːrən ziː hɪn?
Nevíte, jak to udělat?
Wissen Sie, wie man es macht?
ˈvɪsn ziːˌ viː man εs maxt?
Jak to?
Wieso?
viˈzoː?
Jaký je směnný kurz?
Wie ist der Wechselkurs?
viː ɪst deːɐ ˈvεkslkʊrs?
čí?
wessen?
Čí je to vina?
Wessen Schuld ist es?
ˈvεsn ʃʊlt ɪst εs?
Čí je to dítě?
Wessen Kind ist es?
ˈvεsn kɪnt ɪst εs?
Čí je to?
Wem gehört das?
veːm gəˈhøːɐt das?
Nevím, čí to je.
Ich weiß nicht, wem es gehört.
ɪç vais nɪçtˌ veːm εs gəˈhøːɐt
kde?
wo?
Kde je to?
Wo ist es?
voː ɪst εs?
Kde se sejdeme?
Wo treffen wir uns?
voː ˈtrεfn viːɐ ʊns?
Kde teď jste?
Wo sind Sie jetzt?
voː zɪnt ziː jεtst?
Kde můžu zaparkovat?
Wo kann ich parken?
voː kan ɪç ˈparkn?
Kde bydlíte?
Wo wohnen Sie?
voː ˈvoːnən ziː?
Máte kde spát?
Haben Sie einen Schlafplatz?
ˈhaːbn ziː ˈainən ˈʃlaːfplats?
odkud?
woher?
Odkud jste?
Woher kommen Sie?
voˈheːɐ ˈkɔmən ziː?
Odkud odjíždí autobus do...?
Wo fährt der Bus nach... ab?
voː fεːɐt deːɐ bʊs naːx... ap?
Odkud to víte?
Woher wissen Sie das?
voˈheːɐ ˈvɪsn ziː das?
Odkud ho znáš?
Woher kennst du ihn?
voˈheːɐ kεnst duː iːn?
kam?
wohin?
Kam jdete?
Wohin gehen Sie?
voˈhin ˈgeːən ziː?
Kam jede tento autobus?
Wohin fährt dieser Bus?
voˈhin fεːɐt ˈdiːzɐ bʊs?
Kam jsi to dal?
Wo hast du es hingelegt?
voː hast duː εs ˈhɪngəleːkt?
Kam byste chtěli jít?
Wohin möchten Sie gehen?
voˈhin ˈmœçtn ziː ˈgeːən?
kdy?
wann?
Kdy se vrátí?
Wann kommt er zurück?
van kɔmt eːɐ tsuˈrʏk?
Kdy přijeli?
Wann sind sie angekommen?
van zɪnt ziː ˈangəkɔmən?
Kdy budete mít čas?
Wann werden Sie Zeit haben?
van ˈveːɐdn ziː tsait ˈhaːbn?
Kdy se vám to hodí?
Wann passt es Ihnen?
van past εs ˈiːnən?
Kdy mohu přijít?
Wann kann ich kommen?
van kan ɪç ˈkɔmən?
Kdy zavíráte?
Wann schließen Sie?
van ˈʃliːsn ziː?
Kdy to bude hotové?
Wann wird es fertig sein?
van vɪrt εs ˈfεrtɪç zain?
Kdy by měl přijít?
Wann soll er zurück sein?
van zɔl eːɐ tsuˈrʏk zain?
Kdy tam mám být?
Wann soll ich da sein?
van zɔl ɪç daː zain?
Kdy jste se narodil(a)?
Wann sind Sie geboren?
van zɪnt ziː gəˈboːrən?
kolik?
wie viel?
Kolik to stojí?
Wie viel kostet das?
viː fiːl ˈkɔstət das?
Kolik to váží?
Wie viel wiegt es?
viː fiːl viːkt εs?
Kolik je hodin?
Wie spät ist es?
viː ʃpεːt ɪst εs?
V kolik hodin?
Um wie viel Uhr?
ʊm viː fiːl uːɐ?
Kolik je to odtud zastávek?
Wie viele Haltestellen sind es von hier?
viː ˈfiːlə ˈhaltəʃtεlən zɪnt εs fɔn hiːɐ?
Kolik je ti let?
Wie alt bist du?
viː alt bɪst duː?
Od/Do kolika let (věku)?
Ab/Bis zu welchem Alter?
ap/bɪs tsuː ˈvεlçəm ˈaltɐ?
O kolik je starší?
Wie viele Jahre ist er älter?
viː ˈfiːlə ˈjaːrə ɪst eːɐ ˈεltɐ?
Kolikátého je dnes?
Der Wievielte ist heute?
deːɐ viˈfiːltə ɪst ˈhɔytə?
proč?
warum?
Proč jsi to udělal?
Warum hast du das getan?
vaˈrʊm hast duː das gəˈtaːn?
Proč zrovna já?
Warum gerade ich?
vaˈrʊm gəˈraːdə ɪç?
Proč ne?
Warum nicht?
vaˈrʊm nɪçt?
Nechápu proč.
Ich verstehe nicht warum.
ɪç fεɐˈʃteːə nɪçt vaˈrʊm
Bůhví proč.
Gott weiß warum.
gɔt vais vaˈrʊm
Zajímalo by mě, proč...
Ich möchte gerne wissen, warum...
ɪç ˈmœçtə ˈgεrnə ˈvɪsnˌ vaˈrʊm