Turistika

Turistika

Wandern
Rádi bychom podnikli výlet do okolí.
Wir möchten einen Ausflug in die Umgebung unternehmen.
viːɐ ˈmœçtn ˈainən ˈausfluːk ɪn diː ʊmˈgeːbʊŋ ʊntɐˈneːmən
Chtěli bychom si objednat projížďku/výlet na koni.
Wir möchten einen Reitausflug buchen.
viːɐ ˈmœçtn ˈainən ˈraitausfluːk ˈbuːxn
Pořádáte výlety?
Organisieren Sie Ausflüge?
ɔrganiˈziːrən ziː ˈausflyːgə?
Kolik stojí takový výlet?
Wie viel kostet so ein Ausflug?
viː fiːl ˈkɔstət zoː ain ˈausfluːk?
Chci objednat celodenní výlet pro čtyři osoby.
Ich möchte einen ganztägigen Ausflug für vier Personen bestellen.
ɪç ˈmœçtə ˈainən ˈgantstεːgɪgn ˈausfluːk fyːɐ fiːɐ pεrˈzoːnən bəˈʃtεlən
Pojedou s námi tři děti.
Es kommen drei Kinder mit.
εs ˈkɔmən drai ˈkɪndɐ mɪt
Co je zahrnuto v ceně?
Was ist im Preis inbegriffen?
vas ɪst ɪm prais ˈɪnbəgrɪfn?
Jsou v ceně také služby průvodce?
Ist in dem Preis auch der Reiseleiter inbegriffen?
ɪst ɪn deːm prais aux deːɐ ˈraizəlaitɐ ˈɪnbəgrɪfn?
Kolik je to kilometrů?
Wie viele Kilometer sind es?
viː ˈfiːlə kiloˈmeːtɐ zɪnt εs?
Jak dlouho ta túra trvá?
Wie lange dauert der Ausflug?
viː ˈlaŋə ˈdauɐt deːɐ ˈausfluːk?
Kdy se vrátíme?
Wann kommen wir zurück?
van ˈkɔmən viːɐ tsuˈrʏk?
Co si máme vzít s sebou?
Was sollen wir mitnehmen?
vas ˈzɔlən viːɐ ˈmɪtneːmən?
Je tady v okolí nějaké místo s vyhlídkou?
Gibt es in der Nähe einen Aussichtspunkt?
gipt εs ɪn deːɐ ˈnεːə ˈainən ˈauszɪçtspʊŋkt?
Jak se jmenuje tamta hora?
Wie heißt der Berg da?
viː haist deːɐ bεrk daː?
Jaká je nejkratší cesta na támhleten kopec?
Wie kommt man am schnellsten auf den Hügel da?
viː kɔmt man am ˈʃnεlstŋ auf deːn ˈhyːgl daː?
Mohli bychom zkusit na ten kopec vylézt?
Könnten wir vielleicht versuchen, den Hügel zu besteigen?
ˈkœntn viːɐ fiˈlaiçt fεɐˈzuːxnˌ deːn ˈhyːgl tsuː bəˈʃtaign?
Dá se vylézt až úplně nahoru?
Kann man ganz nach oben kommen?
kan man gants naːx ˈoːbn ˈkɔmən?
Jak dlouho to tam trvá pěšky?
Wie lange braucht man zu Fuß?
viː ˈlaŋə brauxt man tsuː fuːs?
Dá se tam dojet i autem?
Kommt man auch mit dem Auto hin?
kɔmt man aux mɪt deːm ˈauto hɪn?
Rádi bychom podnikli celodenní (hřebenovou) túru.
Wir möchten eine Ganztagswanderung (auf dem Kamm) unternehmen.
viːɐ ˈmœçtn ˈainə ˈgantstaːksvandərʊŋ (auf deːm kam) ʊntɐˈneːmən
Jak náročná je to cesta/túra?
Wie anstrengend ist die Wanderung?
viː ˈanʃtrεŋənt ɪst diː ˈvandərʊŋ?
Jsou po cestě nějaká náročná stoupání?
Gibt es dort einige starke Steigungen?
gipt εs dɔrt ˈainɪgə ˈʃtarkə ˈʃtaigʊŋən?
Je tam těžký terén?
Ist das Terrain schwer?
ɪst das tεˈrε̃ː ʃveːɐ?
Je ta trasa vhodná pro starší lidi?
Ist die Strecke für ältere Menschen geeignet?
ɪst diː ˈʃtrεkə fyːɐ ˈεltərə ˈmεnʃn gəˈ|aignət?
Je riziko, že potkáme nějaká nebezpečná zvířata?
Besteht die Gefahr, dass wir gefährlichen Tieren begegnen?
bəˈʃteːt diː gəˈfaːɐˌ das viːɐ gəˈfεːɐlɪçn ˈtiːrən bəˈgeːgnən?
Co máme dělat, když potkáme medvěda/rysa?
Was sollen wir tun, wenn wir auf einen Bären/Luchs stoßen?
vas ˈzɔlən viːɐ tuːnˌ vεn viːɐ auf ˈainən ˈbεːrən/lʊks ˈʃtoːsn?
Půjdeme po červené.
Wir werden dem roten Wanderweg folgen.
viːɐ ˈveːɐdn deːm ˈroːtn ˈvandɐveːk ˈfɔlgn
Můžeme sejít z (vyznačené) cesty?
Können wir uns vom Weg entfernen?
ˈkœnən viːɐ ʊns fɔm veːk εntˈfεrnən?
Chtěli bychom se jít podívat k vodopádům.
Wir möchten die Wasserfälle sehen.
viːɐ ˈmœçtn diː ˈvasɐfεlə ˈzeːən
Trasa túry končí u jezera.
Die Strecke endet am See.
diː ˈʃtrεkə ˈεndət am zeː
Je možné se v tom jezeře (vy)koupat?
Kann man in dem See baden?
kan man ɪn deːm zeː ˈbaːdn?
Dá se ta voda pít?
Kann man das Wasser trinken?
kan man das ˈvasɐ ˈtrɪŋkn?
Půjdeme zpátky stejnou cestou?
Nehmen wir denselben Weg zurück?
ˈneːmən viːɐ deːnˈzεlbn veːk tsuˈrʏk?
Jsem dost unavený.
Ich bin ziemlich müde.
ɪç bɪn ˈtsiːmlɪç ˈmyːdə
Už nemůžu.
Ich kann nicht mehr.
ɪç kan nɪçt meːɐ
Mám něco s nohou.
Ich habe etwas mit dem Bein/Fuß.
ɪç ˈhaːbə ˈεtvas mɪt deːm bain/fuːs
Bolí mě kotník/koleno/záda.
Mein Knöchel/Knie/Rücken tut mir weh.
main ˈknœçl/kniː/ˈrʏkn tuːt miːɐ veː
Mám na nohách puchýře.
Ich habe Blasen an den Füßen.
ɪç ˈhaːbə ˈblaːzn an deːn ˈfyːsn
Můžeme si chvíli odpočinout?
Können wir eine kurze Pause machen?
ˈkœnən viːɐ ˈainə ˈkʊrtsə ˈpauzə ˈmaxn?
(Pů)jdu zpátky.
Ich gehe zurück.
ɪç ˈgeːə tsuˈrʏk
Můžu jít napřed a počkat nahoře?
Kann ich vorausgehen und oben warten?
kan ɪç foˈrausgeːən ʊnt ˈoːbn ˈvartn?
Musíme počkat na ostatní.
Wir müssen auf die anderen warten.
viːɐ ˈmʏsn auf diː ˈandərən ˈvartn
cesta
r Weg
veːk
pěšina
r Pfad
pfaːt
silnice
e Landstraße
ˈlantstraːsə
most
e Brücke
ˈbrʏkə
řeka
r Fluss
flʊs
potok
r Bach
bax
rybník
r Teich
taiç
jezero
r See
zeː
pramen
e Quelle
ˈkvεlə
horké zřídlo
e Thermalquelle
tεrˈmaːlkvεlə
vodopád
r Wasserfall
ˈvasɐfal
údolí
s Tal
taːl
louka
e Wiese
ˈviːzə
les
r Wald
valt
přírodní rezervace
s Naturschutzgebiet
naˈtuːɐʃʊtsgəbiːt
kopec
r Hügel
ˈhyːgl
hora
r Berg
bεrk
horské sedlo
r Bergsattel
ˈbεrkzatl
průsmyk
r Pass
pas
soutěska
e Schlucht
ʃlʊxt
propast
e Kluft
klʊft
kaňon
r Canon
ˈkanjɔn
jeskyně
e Höhle
ˈhøːlə
pobřeží
e Küste
ˈkʏstə
útes
e Klippe
ˈklɪpə
ostrov
e Insel
ˈɪnzl
vyhlídka
r Aussichtspunkt
ˈauszɪçtspʊŋkt
rozhledna
r Aussichtsturm
ˈauszɪçtstʊrm
mohyla (pohřební)
r Grabhügel
ˈgraːphyːgl