Formulář, osobní údaje

Formulář, osobní údaje

Formular, Personalien
Vyplňte tento formulář.
Füllen Sie dieses Formular aus.
ˈfʏlən ziː ˈdiːzəs fɔrmuˈlaːɐ aus
Pište hůlkovým písmem.
Schreiben Sie in Blockschrift.
ˈʃraibn ziː ɪn ˈblɔkʃrɪft
Co patří sem?
Was kommt hierhin?
vas kɔmt ˈhiːɐhɪn?
Musím vyplnit všechna políčka?
Muss ich alle Felder ausfüllen?
mʊs ɪç ˈalə ˈfεldɐ ˈausfʏlən?
Nepíše mi pero.
Mein Kuli schreibt nicht.
main ˈkuːli ˈʃraipt nɪçt
Můžete mi půjčit pero?
Könnten Sie mir einen Kugelschreiber leihen?
ˈkœntn ziː miːɐ ˈainən ˈkuːglʃraibɐ ˈlaiən?
Napsal jsem to špatně.
Ich habe es falsch geschrieben.
ɪç ˈhaːbə εs falʃ gəˈʃriːbn
Mohu to přeškrtnout?
Kann ich es durchstreichen?
kan ɪç εs ˈdʊrçʃtraiçn?
Mohu dostat nový formulář?
Kann ich ein neues Formular bekommen?
kan ɪç ain ˈnɔyəs fɔrmuˈlaːɐ bəˈkɔmən?
Kde to mám podepsat?
Wo soll ich es unterschreiben?
voː zɔl ɪç εs ʊntɐˈʃraibn?
Vorname und Familienname
Jméno a příjmení
Geburtsname
Jméno za svobodna
Geburtsdatum
Datum narození
Alter
Věk
Geburtsort
Místo narození
Geschlecht
Pohlaví
Mann
Muž
Frau
Žena
Wohnort
Bydliště
Adresse
Adresa
Nebenwohnsitz/Hauptwohnsitz
Přechodná/Stálá adresa
Straße
Ulice
Hausnummer
Číslo popisné
Postleitzahl
Poštovní směrovací číslo
Familienstand
Stav (rodinný)
Ledig
Svobodný, Svobodná
Verheiratet
Ženatý, Vdaná
Verwitwet
Vdovec, Vdova
Geschieden
Rozvedený, Rozvedená
Partner, Partnerin
Druh, Družka
Familienangehörige
Závislé osoby
Staatsbürgerschaft
(Státní) občanství, Státní příslušnost
Nationalität
Národnost
Pass-Nr.
Číslo pasu
Personalausweis-Nr.
Číslo průkazu totožnosti
Führerschein-Nr.
Číslo řidičského průkazu
Ausstellungsort
Místo vydání
Ausstellungsbehörde
Vydáno kým
Ausstellungsdatum
Den vystavení
Gültig bis...
Platnost do...
Unterschrift
Podpis
Nichtzutreffendes streichen.
Nehodící se škrtněte.
Bitte frei lassen.
Zde nevyplňujte.