Potápění

Potápění

Tauchen
Chtěl bych se zkusit potápět v moři.
Ich möchte probieren, im Meer zu tauchen.
ɪç ˈmœçtə proˈbiːrənˌ ɪm meːɐ tsuː ˈtauxn
Je tu nějaká škola potápění?
Gibt es hier eine Tauchschule?
gipt εs hiːɐ ˈainə ˈtauxʃuːlə?
Rád bych absolvoval kurz potápění s přístrojem.
Ich möchte einen Kurs im Gerätetauchen besuchen.
ɪç ˈmœçtə ˈainən kʊrs ɪm gəˈrεːtətauxn bəˈzuːxn
Kolik to bude stát?
Wie viel wird es kosten?
viː fiːl vɪrt εs ˈkɔstn?
Jak dlouho kurz trvá?
Wie lange dauert der Kurs?
viː ˈlaŋə ˈdauɐt deːɐ kʊrs?
Budu muset podstoupit trénink v bazénu?
Muss man ein Training im Schwimmbad absolvieren?
mʊs man ain ˈtrεːnɪŋ ɪm ˈʃvɪmbaːt apzɔlˈviːrən?
Kdy se začneme potápět na otevřeném moři?
Wann wird man im offenen Wasser tauchen?
van vɪrt man ɪm ˈɔfənən ˈvasɐ ˈtauxn?
Nejsem úplný začátečník.
Ich bin kein völliger Anfänger.
ɪç bɪn kain ˈfœlɪgɐ ˈanfεŋɐ
Občas jsem se potápěl se šnorchlem.
Ich habe ab und zu geschnorchelt.
ɪç ˈhaːbə ap ʊnt tsuː gəˈʃnɔrçlt
Na jak dlouho jste schopen zadržet dech?
Wie lange können Sie Luft anhalten?
viː ˈlaŋə ˈkœnən ziː lʊft ˈanhaltn?
Půjčujete potápěčské vybavení?
Verleihen Sie Tauchgeräte?
fεɐˈlaiən ziː ˈtauxgərεːtə?
Můžete mi pomoci obléct ten neoprén?
Können Sie mir helfen, den Neoprenanzug anzuziehen?
ˈkœnən ziː miːɐ ˈhεlfnˌ deːn neoˈpreːnantsuːk ˈantsutsiːən?
Jak se to zapíná?
Wie macht man das zu?
viː maxt man das tsuː?
Ty ploutve jsou mi malé/velké.
Die Flossen sind mir zu klein/groß.
diː ˈflɔsn zɪnt miːɐ tsuː klain/groːs
Ty (potápěčské) brýle mi nesedí.
Die (Taucher)Brille passt nicht gut.
diː (ˈtauxɐ)ˈbrɪlə past nɪçt guːt
Budeme se potápět z lodi?
Wird man Ausflüge mit einem Tauchschiff unternehmen?
vɪrt man ˈausflyːgə mɪt ˈainəm ˈtauxʃɪf ʊntɐˈneːmən?
Může se tady lovit harpunou?
Darf man hier mit Harpune fischen?
darf man hiːɐ mɪt harˈpuːnə ˈfɪʃn?
Jsou tu nějaké zajímavé podmořské útesy?
Gibt es hier interessante Klippen unter Wasser?
gipt εs hiːɐ ɪntərεˈsantə ˈklɪpn ˈʊntɐ ˈvasɐ?
Je to tady bezpečné pro potápění?
Kann man hier gefahrlos tauchen?
kan man hiːɐ gəˈfaːɐloːs ˈtauxn?
Jak hluboko se můžu potápět?
Wie tief darf man tauchen?
viː tiːf darf man ˈtauxn?
Jaká je maximální hloubka ponoru pro rekreačního potápěče jako jsem já?
Wie ist die maximale Tauchtiefe für einen Freizeittaucher wie mich?
viː ɪst diː maksiˈmaːlə ˈtauxtiːfə fyːɐ ˈainən ˈfraitsaittauxɐ viː mɪç?
Jak dlouho budeme pod vodou?
Wie lange bleiben wir unter Wasser?
viː ˈlaŋə ˈblaibn viːɐ ˈʊntɐ ˈvasɐ?
Na jak dlouho mám kyslík?
Wie lange hält die Sauerstoffflasche?
viː ˈlaŋə hεːlt diː ˈzauɐʃtɔfflaʃə?
Co mám dělat, kdybych měl problémy?
Was soll ich tun, wenn ich Probleme habe?
vas zɔl ɪç tuːnˌ vεn ɪç proˈbleːmə ˈhaːbə?
Vynořujte se pomalu.
Tauchen Sie langsam auf.
ˈtauxn ziː ˈlaŋzaːm auf
Jsou tady žraloci/nějaké nebezpečné ryby?
Gibt es hier Haie/gefährliche Fische?
gipt εs hiːɐ haiə/gəˈfεːɐlɪçə ˈfɪʃə?
Dávejte pozor na žraloky.
Passen Sie auf Haie auf.
ˈpasn ziː auf haiə auf
Popálila mě medúza.
Eine Qualle hat mich verbrannt.
ˈainə ˈkvalə hat mɪç fεɐˈbrant
Škrábl jsem se do ruky o skálu.
Ich habe mir den Arm an einem Felsen aufgekratzt.
ɪç ˈhaːbə miːɐ deːn arm an ˈainəm ˈfεlzn ˈaufgəkratst
Můžete mi pomoci ven z vody?
Können Sie mir aus dem Wasser helfen?
ˈkœnən ziː miːɐ aus deːm ˈvasɐ ˈhεlfn?
Můj kamarád je ještě pod vodou.
Mein Freund ist noch unter Wasser.
main frɔynt ɪst nɔx ˈʊntɐ ˈvasɐ
Můj (dýchací) přístroj nějak špatně funguje.
Mein Tauchgerät ist nicht ganz in Ordnung.
main ˈtauxgərεːt ɪst nɪçt gants ɪn ˈɔrdnʊŋ
Málem jsem se utopil.
Ich bin fast ertrunken.
ɪç bɪn fast εɐˈtrʊŋkn
potápění s přístrojem
s Gerätetauchen
gəˈrεːtətauxn
potápění bez přístroje
s Apnoe-Tauchen
aˈpnoːətauxn
šnorchlování
s Schnorcheltauchen
ˈʃnɔrçltauxn
volné potápění
s Freitauchen
ˈfraitauxn
šnorchl
r Schnorchel
ˈʃnɔrçl
dýchací přístroj
s Tauchgerät
ˈtauxgərεːt
kyslíková bomba
e Sauerstoffflasche
ˈzauɐʃtɔfflaʃə
znovudech
s Kreislauftauchgerät
ˈkraislauftauxgərεːt
neopren
r Neoprenanzug
neoˈpreːnantsuːk
ploutve
e (Schwimm)Flossen
(ˈʃvɪm)ˈflɔsn
potápěčské brýle
e Taucherbrille
ˈtauxɐbrɪlə