Rodinní příslušníci

Rodinní příslušníci

Familienangehörige
Máte děti?
Haben Sie Kinder?
ˈhaːbn ziː ˈkɪndɐ?
Nemáme děti.
Wir haben keine Kinder.
viːɐ ˈhaːbn ˈkainə ˈkɪndɐ
Máme tři děti.
Wir haben drei Kinder.
viːɐ ˈhaːbn drai ˈkɪndɐ
Kolik je tvé dceři/tvému synovi (let)?
Wie alt ist deine Tochter/dein Sohn?
viː alt ɪst ˈdainə ˈtɔxtɐ/dain zoːn?
Nejstarší se jmenuje Petr.
Der älteste heißt Peter.
deːɐ ˈεltəstə haist ˈpeːtɐ
Nejmladší jsou tři (roky).
Die kleinste ist drei (Jahre alt).
diː ˈklainstə ɪst drai (ˈjaːrə alt)
Máte velkou rodinu?
Ist Ihre Familie groß?
ɪst ˈiːrə faˈmiːliə groːs?
Máš nějaké sourozence?
Hast du Geschwister?
hast duː gəˈʃvɪstɐ?
Jsem jedináček.
Ich bin Einzelkind.
ɪç bɪn ˈaintslkɪnt
Mám mladší sestru a staršího bratra.
Ich habe eine jüngere Schwester und einen älteren Bruder.
ɪç ˈhaːbə ˈainə ˈjʏŋəɐə ˈʃvεstɐ ʊnt ˈainən ˈεltərən ˈbruːdɐ
Oba jsou stejně staří.
Die beiden sind gleichaltrig.
diː ˈbaidn zɪnt ˈglaiç|altrɪç
Jsem o pět let mladší/starší než moje sestra.
Ich bin fünf Jahre jünger/älter als meine Schwester.
ɪç bɪn fʏnf ˈjaːrə ˈjʏŋɐ/ˈεltɐ als ˈmainə ˈʃvεstɐ
Vypadá starší/mladší.
Er/Sie sieht älter/jünger aus.
eːɐ/ziː ziːt ˈεltɐ/ˈjʏŋɐ aus
Jste příbuzní?
Sind Sie verwandt?
zɪnt ziː fεɐˈvant?
Je to můj blízký/vzdálený příbuzný.
Wir sind nah/entfernt verwandt.
viːɐ zɪnt naː/εntˈfεrnt fεɐˈvant
Máte nějaké příbuzné v zahraničí?
Haben Sie Verwandte im Ausland?
ˈhaːbn ziː fεɐˈvantə ɪm ˈauslant?
Nemám (skoro) žádné příbuzné.
Ich habe (fast) keine Verwandten.
ɪç ˈhaːbə (fast) ˈkainə fεɐˈvantn
Žijí ještě vaši rodiče?
Leben Ihre Eltern noch?
ˈleːbn ˈiːrə ˈεltɐn nɔx?
Příliš se s rodiči nestýkám.
Ich habe keinen guten Kontakt zu meinen Eltern.
ɪç ˈhaːbə ˈkainən ˈguːtn kɔnˈtakt tsuː ˈmainən ˈεltɐn
příbuzenstvo
e Verwandtschaft
fεɐˈvantʃaft
příbuzný/příbuzná
r Verwandte/e Verwandte
fεɐˈvantə/fεɐˈvantə
rodiče
e Eltern
ˈεltɐn
otec
r Vater
ˈfaːtɐ
matka
e Mutter
ˈmʊtɐ
dítě
s Kind
kɪnt
jedináček
s Einzelkind
ˈaintslkɪnt
dvojčata
e Zwillinge
ˈtsvɪlɪŋə
syn
r Sohn
zoːn
dcera
e Tochter
ˈtɔxtɐ
sourozenci
e Geschwister
gəˈʃvɪstɐ
bratr
r Bruder
ˈbruːdɐ
sestra
e Schwester
ˈʃvεstɐ
prarodiče
e Großeltern
ˈgroːsεltɐn
dědeček
r Großvater, r Opa
ˈgroːsfaːtɐˌ ˈoːpa
babička
e Großmutter, e Oma
ˈgroːsmʊtɐˌ ˈoːma
praděd(eček)
r Urgroßvater
ˈuːɐgroːsfaːtɐ
prababička
e Urgroßmutter
ˈuːɐgroːsmʊtɐ
vnouče
s Enkelkind
ˈεŋklkɪnt
vnuk
r Enkel, r Enkelsohn
ˈεŋklˌ ˈεŋklzoːn
vnučka
e Enkelin, e Enkeltochter
ˈεŋkəlɪnˌ ˈεŋkltɔxtɐ
strýc, strýček
r Onkel
ˈɔŋkl
teta
e Tante
ˈtantə
synovec
r Neffe
ˈnεfə
neteř
e Nichte
ˈnɪçtə
bratranec
r Cousin
kuˈzε̃ː
sestřenice
e Cousine
kuˈziːnə
tchán
r Schwiegervater
ˈʃviːgɐfaːtɐ
tchyně
e Schwiegermutter
ˈʃviːgɐmʊtɐ
zeť
r Schwiegersohn
ˈʃviːgɐzoːn
snacha
e Schwiegertochter
ˈʃviːgɐtɔxtɐ
švagr
r Schwager
ˈʃvaːgɐ
švagrová
e Schwägerin
ˈʃvεːgərɪn
kmotr
r Patenonkel
ˈpaːtnɔŋkl
kmotra
e Patentante
ˈpaːtntantə
kmotřenec
s Patenkind
ˈpaːtnkɪnt
kmotřenka
e Patentochter
ˈpaːtntɔxtɐ
přítel
r Freund
frɔynt
přítelkyně
e Freundin
ˈfrɔyndɪn
partner, druh
r Partner, r Gefährte
ˈpartnɐˌ gəˈfεːɐtə
partnerka, družka
e Partnerin, e Gefährtin
ˈpartnərɪnˌ gəˈfεːɐtɪn
manželství
e Ehe
ˈeːə
manžel
r Ehemann, r Gatte, r Gemahl
ˈeːəmanˌ ˈgatəˌ gəˈmaːl
manželka
e Ehefrau, e Gattin, e Gemahlin
ˈeːəfrauˌ ˈgatɪnˌ gəˈmaːlɪn
bývalý manžel
r Exmann, (hovor.) r Ex
ˈεksmanˌ εks
bývalá manželka
e Exfrau, (hovor.) e Ex
ˈεksfrauˌ εks
nevlastní otec
r Stiefvater
ˈʃtiːffaːtɐ
nevlastní matka
e Stiefmutter
ˈʃtiːfmʊtɐ
nevlastní syn
r Stiefsohn
ˈʃtiːfzoːn
nevlastní dcera
e Stieftochter
ˈʃtiːftɔxtɐ
nemanželské dítě
uneheliches Kind
ˈʊn|eːəlɪçəs kɪnt
milenec
r Liebhaber, r Geliebte
ˈliːphaːbɐˌ gəˈliːptə
milenka
e Liebhaberin, e Geliebte
ˈliːphaːbərɪnˌ gəˈliːptə
snoubenec
Verlobter
fεɐˈloːptɐ
snoubenka
Verlobte
fεɐˈloːptə