První pomoc

První pomoc

Erste Hilfe
Potřebujeme lékaře.
Wir brauchen einen Arzt.
viːɐ ˈbrauxn ˈainən aːɐtst
Pošlete záchranku na...
Schicken Sie einen Krankenwagen in...
ˈʃɪkn ziː ˈainən ˈkraŋknvaːgn ɪn
Kde je nejbližší nemocnice/lékárna?
Wo ist das nächste Krankenhaus/die nächste Apotheke?
voː ɪst das ˈnεːçstə ˈkraŋknhaus/diː ˈnεːçstə apoˈteːkə?
Píchla mě vosa.
Ich wurde von einer Wespe gestochen.
ɪç ˈvʊrdə fɔn ˈainɐ ˈvεspə gəˈʃtɔxn
Mám alergii na...
Ich habe eine Allergie gegen...
ɪç ˈhaːbə ˈainə alεrˈgiː ˈgeːgn
Štípl mě nějaký hmyz.
Ich wurde von einem Insekt gestochen.
ɪç ˈvʊrdə fɔn ˈainəm ɪnˈzεkt gəˈʃtɔxn
Uštkl ho had.
Er wurde von einer Schlange gebissen.
eːɐ ˈvʊrdə fɔn ˈainɐ ˈʃlaŋə gəˈbɪsn
Pokousal mě pes.
Ich wurde von einem Hund gebissen.
ɪç ˈvʊrdə fɔn ˈainəm hʊnt gəˈbɪsn
Srazilo ho auto.
Er wurde von einem Auto erfasst.
eːɐ ˈvʊrdə fɔn ˈainəm ˈauto εɐˈfast
Je v bezvědomí.
Er ist bewusstlos.
eːɐ ɪst bəˈvʊstloːs
Nedýchá.
Er atmet nicht.
eːɐ ˈaːtmət nɪçt
Silně krvácí.
Er blutet stark.
eːɐ ˈbluːtət ʃtark
Potřebuji svůj lék.
Ich brauche mein Medikament.
ɪç ˈbrauxə main medikaˈmεnt
Neberu žádné léky.
Ich nehme keine Medikamente.
ɪç ˈneːmə ˈkainə medikaˈmεntə
Má cukrovku.
Er ist zuckerkrank.
eːɐ ɪst ˈtsʊkɐkraŋk
Je mi zima/horko.
Mir ist kalt/heiß.
miːɐ ɪst kalt/hais
Musím do nemocnice?
Muss ich ins Krankenhaus?
mʊs ɪç ɪns ˈkraŋknhaus?
Je to vážné?
Ist es ernst?
ɪst εs εrnst?
Vůbec se to nelepší.
Es wird überhaupt nicht besser.
εs vɪrt yːbɐˈhaupt nɪçt ˈbεsɐ
Už je to lepší.
Ich fühle mich schon besser.
ɪç ˈfyːlə mɪç ʃoːn ˈbεsɐ
Mohu už jít?
Kann ich schon gehen?
kan ɪç ʃoːn ˈgeːən?

U lékaře

Beim Arzt
Není mi dobře.
Ich fühle mich nicht wohl.
ɪç ˈfyːlə mɪç nɪçt voːl
Je mi špatně od žaludku.
Mir ist übel.
miːɐ ɪst ˈyːbl
Motá/Točí se mi hlava.
Mir ist schwindelig.
miːɐ ɪst ˈʃvɪndəlɪç
Bolí mě hlava/břicho.
Ich habe Kopfschmerzen/Bauchschmerzen.
ɪç ˈhaːbə ˈkɔpfʃmεrtsn/ˈbauxʃmεrtsn
Mám průjem/zácpu.
Ich habe Durchfall/Verstopfung.
ɪç ˈhaːbə ˈdʊrçfal/fεɐˈʃtɔpfʊŋ
Mám něco s nohou.
Ich habe etwas mit dem Fuß/Bein.
ɪç ˈhaːbə ˈεtvas mɪt deːm fuːs/bain
Vyvrtnul jsem si kotník.
Ich habe mir den Knöchel verstaucht.
ɪç ˈhaːbə miːɐ deːn ˈknœçl fεɐˈʃtauxt
Nemohu chodit.
Ich kann nicht laufen.
ɪç kan nɪçt ˈlaufn
Nemohu pohnout rukou.
Ich kann meinen Arm/Hand nicht bewegen.
ɪç kan ˈmainən arm/hant nɪçt bəˈveːgn
Řízl jsem se do prstu.
Ich habe mich in den Finger geschnitten.
ɪç ˈhaːbə mɪç ɪn deːn ˈfɪŋɐ gəˈʃnɪtn
Opařil jsem si ruku.
Ich habe mir die Hand verbrüht.
ɪç ˈhaːbə miːɐ diː hant fεɐˈbryːt
Hrozně to bolí.
Es tut schrecklich weh.
εs tuːt ˈʃrεklɪç veː
Mám bolesti.
Ich habe Schmerzen.
ɪç ˈhaːbə ˈʃmεrtsn
Můžu dostat něco proti bolesti?
Kann ich etwas gegen Schmerzen bekommen?
kan ɪç ˈεtvas ˈgeːgn ˈʃmεrtsn bəˈkɔmən?
Špatně vidím.
Ich sehe schlecht.
ɪç ˈzeːə ʃlεçt
Mám špatné trávení.
Ich habe eine schlechte Verdauung.
ɪç ˈhaːbə ˈainə ˈʃlεçtə fεɐˈdauʊŋ
Pálí mě žáha.
Ich habe Sodbrennen.
ɪç ˈhaːbə ˈzoːtbrεnən
Nechutná mi.
Ich habe keinen Appetit.
ɪç ˈhaːbə ˈkainən apeˈtiːt
Zvracel jsem.
Ich habe mich übergeben.
ɪç ˈhaːbə mɪç yːbɐˈgeːbn
Snědl jsem něco špatného.
Ich habe was Schlechtes gegessen.
ɪç ˈhaːbə vas ˈʃlεçtəs gəˈgəsn
Bolí mě v krku.
Ich habe Halsschmerzen.
ɪç ˈhaːbə ˈhalsʃmεrtsn
Bolí mě na prsou.
Ich habe Brustschmerzen.
ɪç ˈhaːbə ˈbrʊstʃmεrtsn
Bolí mě zub.
Ich habe Zahnschmerzen.
ɪç ˈhaːbə ˈtsaːnʃmεrtsn
Bolí mě hrozně v zádech.
Ich habe schreckliche Rückenschmerzen.
ɪç ˈhaːbə ˈʃrεklɪçə ˈrʏknʃmεrtsn
Pálí mě oči.
Meine Augen brennen.
ˈmainə ˈaugn ˈbrεnən
Píchá mě v uchu.
Es sticht mich im Ohr.
εs ʃtɪçt mɪç ɪm oːɐ
Mám silný kašel.
Ich habe starken Husten.
ɪç ˈhaːbə ˈʃtarkn ˈhuːstn
Těžko se mi dýchá.
Ich kann nicht richtig atmen.
ɪç kan nɪçt ˈrɪçtɪç ˈaːtmən
Cítím se slabý.
Ich fühle mich schwach.
ɪç ˈfyːlə mɪç ʃvax
Nemohu spát.
Ich kann nicht schlafen.
ɪç kan nɪçt ˈʃlaːfn
Udělala se mi vyrážka.
Ich bekam einen Ausschlag.
ɪç bəˈkaːm ˈainən ˈausʃlaːk
Strašně to svědí.
Es juckt schrecklich.
εs ˈjʊkt ˈʃrεklɪç
Už to trvá tři dny.
Es dauert schon drei Tage.
εs ˈdauɐt ʃoːn drai ˈtaːgə
Jak se vám to stalo?
Wie ist es Ihnen passiert?
viː ɪst εs ˈiːnən paˈsiːɐt?
Začalo to z ničeho nic (včera večer).
Es begann ganz plötzlich (gestern Abend).
εs bəˈgan gants ˈplœtslɪç (ˈgεstɐn ˈaːbnt)
Nikdy jsem podobné potíže neměl.
Ich hatte noch nie solche Beschwerden.
ɪç ˈhatə nɔx niː ˈzɔlçə bəˈʃveːɐdn
Co mi/jí/mu je?
Was ist mit mir/ihr/ihm los?
vas ɪst mɪt miːɐ/iːɐ/iːm loːs?
Je to něco vážného?
Ist es etwas Ernstes?
ɪst εs ˈεtvas ˈεrnstəs?
Je to nakažlivé?
Ist es ansteckend?
ɪst εs ˈanʃtεknt?
Jak dlouho potrvá léčba?
Wie lange wird die Kur dauern?
viː ˈlaŋə vɪrt diː kuːɐ ˈdauɐn?
Potřebuji předpis na toto.
Ich brauche ein Rezept dafür.
ɪç ˈbrauxə ain reˈtsεpt daˈfyːɐ
Potřebuji nové brýle.
Ich brauche eine neue Brille.
ɪç ˈbrauxə ˈainə ˈnɔyə ˈbrɪlə
Komu můžeme podávat informace?
Wen können wir informieren?
veːn ˈkœnən viːɐ ɪnfɔrˈmiːrən?
Můžete prosím informovat mé příbuzné?
Können Sie meine Verwandten informieren, bitte?
ˈkœnən ziː ˈmainə fεɐˈvantn ɪnfɔrˈmiːrənˌ ˈbɪtə?
Můžete mi nadiktovat kontakt na vaše příbuzné?
Können Sie mir Kontakt zu Ihren Verwandten geben?
ˈkœnən ziː miːɐ kɔnˈtakt tsuː ˈiːrən fεɐˈvantn ˈgeːbn?
Podepište informovaný souhlas, prosím.
Unterschreiben Sie bitte die informierte Zustimmung.
ʊntɐˈʃraibn ziː ˈbɪtə diː ɪnfɔrˈmiːɐtə ˈtsuːʃtɪmʊŋ
Máte v rodině nějaké chronické choroby?
Gibt es in Ihrer Familie irgendwelche chronischen Erkrankungen?
gipt εs ɪn ˈiːrɐ faˈmiːliə ˈɪrgntˈvεlçə ˈkroːnɪʃn εɐˈkraŋkʊŋən?
Moje matka zemřela na rakovinu/infarkt/mrtvici.
Meine Mutter ist an Krebs/Herzinfarkt/Schlaganfall gestorben.
ˈmainə ˈmʊtɐ ɪst an kreːps/ˈhεrtsɪnfarkt/ˈʃlaːk|anfal gəˈʃtɔrbn
Jaká vyšetření budu potřebovat?
Welche Untersuchungen werde ich brauchen?
ˈvεlçə ʊntɐˈzuːxʊŋən ˈveːɐdə ɪç ˈbrauxn?
Je toto vyšetření v mém případě nutné?
Ist diese Untersuchung in meinem Fall notwendig?
ɪst ˈdiːzə ʊntɐˈzuːxʊŋ ɪn ˈmainəm fal ˈnoːtvεndɪç?
Kam na to vyšetření půjdu?
Wo unterziehe ich mich dieser Untersuchung?
voː ʊntɐˈtsiːə ɪç mɪç ˈdiːzɐ ʊntɐˈzuːxʊŋ?
Kdy se dozvím výsledky testů?
Wann erfahre ich die Testergebnisse?
van εɐˈfaːrə ɪç diː ˈtεstεɐgeːpnɪsə?
Kolik to bude stát?
Wie viel wird es kosten?
viː fiːl vɪrt εs ˈkɔstn?
Jsem pojištěný.
Ich bin versichert.
ɪç bɪn fεɐˈzɪçɐt
Co to pro mě znamená?
Was bedeutet das für mich?
vas beˈdɔytət das fyːɐ mɪç?
Jakou má prognózu?
Wie ist seine Prognose?
viː ɪst ˈzainə proˈgnoːzə?
Jaké jsou možnosti léčby?
Welche Behandlungsmöglichkeiten gibt es?
ˈvεlçə bəˈhandlʊŋsmøːklɪçkaitn gipt εs?
Jak dlouho mám lék užívat?
Wie lange soll ich das Medikament einnehmen?
viː ˈlaŋə zɔl ɪç das medikaˈmεnt ˈainneːmən?
(Jak dlouho) musím zůstat v nemocnici?
(Wie lange) muss ich im Krankenhaus bleiben?
(viː ˈlaŋə) mʊs ɪç ɪm ˈkraŋknhaus ˈblaibn?
Kdy mě propustíte?
Wann werde ich entlassen?
van ˈveːɐdə ɪç εntˈlasn?
Chtěl bych podepsat revers.
Ich möchte einen Revers unterschreiben.
ɪç ˈmœçtə ˈainən reˈvεrs ʊntɐˈʃraibn
Jsou zde povolené návštěvy?
Sind hier Krankenbesuche erlaubt?
zɪnt hiːɐ ˈkraŋknbεzuːxə εɐˈlaupt?
Chtěl bych mluvit s lékařem/se specialistou.
Ich möchte mit dem Arzt/einem Spezialisten sprechen.
ɪç ˈmœçtə mɪt deːm aːɐtst/ˈainəm ʃpetsiaˈlɪstn ˈʃprεçn
Jaké jsou další kroky?
Was sind die nächsten Schritte?
vas zɪnt diː ˈnεːçstn ˈʃrɪtə?
Jak často musím chodit na kontrolu?
Wie oft muss ich zur Kontrolle kommen?
viː ɔft mʊs ɪç tsuːɐ kɔnˈtrɔlə ˈkɔmən?
Přišli jsme na návštěvu za panem...
Wir sind zu Herrn... zu Besuch gekommen.
viːɐ zɪnt tsuː ˈhεrn... tsuː bəˈzuːx gəˈkɔmən
Přišla jsem si pro jeho osobní věci.
Ich bin seine persönlichen Sachen holen gekommen.
ɪç bɪn ˈzainə pεrˈzøːnlɪçn ˈzaxn ˈhoːlən gəˈkɔmən
Kdo mi pomůže s vyřízením formalit ohledně pojištění/úmrtí?
Wer kann mir bei der Erledigung der Formalitäten bezüglich der Versicherung/des Todes helfen?
veːɐ kan miːɐ bai deːɐ εɐˈleːdɪgʊŋ deːɐ fɔrmaliˈtεːtn bəˈtsyːklɪç deːɐ fεɐˈzɪçərʊŋ/dεs ˈtoːdəs ˈhεlfn?

V lékárně

In der Apotheke
Potřebuji tento lék.
Ich brauche dieses Medikament.
ɪç ˈbrauxə ˈdiːzəs medikaˈmεnt
Potřebuji předpis?
Brauche ich ein Rezept?
ˈbrauxə ɪç ain reˈtsεpt?
Nemáte něco podobného?
Haben Sie etwas Ähnliches?
ˈhaːbn ziː ˈεtvas ˈεːnlɪçəs?
Není to moc silné?
Ist das nicht zu stark?
ɪst das nɪçt tsuː ʃtark?
Potřebuji něco proti mořské nemoci.
Ich brauche etwas gegen Seekrankheit.
ɪç ˈbrauxə ˈεtvas ˈgeːgn ˈzeːkraŋkhait
nějaké prášky na spaní
Schlaftabletten
ˈʃlaːftablεtn
něco proti průjmu
etwas gegen Durchfall
ˈεtvas ˈgeːgn ˈdʊrçfal
prášky proti nevolnosti při cestování
Tabletten gegen Reisekrankheit
taˈblεtn ˈgeːgn ˈraizəkraŋkhait
něco proti bolesti
etwas gegen Schmerzen
ˈεtvas ˈgeːgn ˈʃmεrtsn
volně prodejný lék
ein rezeptfreies Medikament
ain reˈtsεptfraiəs medikaˈmεnt
Jak to mám užívat?
Wie wird es eingenommen?
viː vɪrt εs ˈaingənɔmən?
Kdy to mám brát?
Wann soll ich es nehmen?
van zɔl ɪç εs ˈneːmən?
Mohu brát více naráz?
Kann ich mehr auf einmal einnehmen?
kan ɪç meːɐ auf ˈainmaːl ˈainneːmən?
Mohu to kombinovat s...?
Kann ich es mit... kombinieren?
kan ɪç εs mɪt... kɔmbiˈniːrən?
Nekombinujte s jinými léky.
Nicht mit anderen Arzneimitteln mischen.
nɪçt mɪt ˈandərən aːtsˈnaimitln ˈmɪʃn
Jaká je u tohoto léku účinná látka?
Was ist der Wirkstoff dieses Medikaments?
vas ɪst deːɐ ˈvɪrkʃtɔf ˈdiːzəs medikaˈmεnts?
Má to nějaké vedlejší účinky?
Hat es irgendwelche Nebenwirkungen?
hat εs ˈɪrgntˈvεlçə ˈneːbnvɪrkʊŋən?
Můžete mi prodat generikum?
Können Sie mir ein Generikum verkaufen?
ˈkœnən ziː miːɐ ain geˈneːrikʊm fεɐˈkaufn?
Na co bych měl dávat pozor, až to budu brát?
Worauf soll ich bei der Einnahme achten?
voˈrauf zɔl ɪç bai deːɐ ˈainnaːmə ˈaxtn?
Je to hrazeno pojistkou?
Ist es durch die Versicherung gedeckt?
ɪst εs dʊrç diː fεɐˈzɪçərʊŋ gəˈdεkt?
Platí se tu za recept?
Zahlt man hier für ein Rezept?
tsaːlt man hiːɐ fyːɐ ain reˈtsεpt?