5.7Zájmena neurčitá

quelque
quelque j. č. nějaký, jakýsi, určitý, některý
quelques mn. č. několik, nějací, nějaké, jacíkoli, jakékoli
quelque partněkde, někamdepuis quelque tempsuž nějakou dobu, od určité dobyà quelque distancev určité vzdálenostiJe veux rester ici quelques jours.Chci tu několik dní zůstat.autre
un(e) autre jiný, jiná
d'autres jiní, jiné, další
l'autre (ten) druhý, (ta) druhá
les autres (ti) druzí, (ty) druhé, ostatní
Pozor na významový rozdíl:une autre foisněkdy jindyl'autre foistenkrát, kdysimême
le même týž, tentýž, stejný
la même táž, tatáž, stejná
les mêmes titíž, tytéž, stejní, stejné
C'est la même chose.To je totéž.en même tempssoučasně, zároveňchaqueUžití: jen v jednotném čísle:
chaque každý, každá, každé
chaque jourkaždý denchaque annéekaždý rokChaque solution a ses avantages.Každé řešení má své výhody.tout*samostatné zájmeno
tout všechno
tous všichni
toutes všechny
Il vous a tout donné.Dal vám všechno.Elles sont toutes venues.Přišly všechny.*nesamostatné zájmenotout/toute + určitý člen/ukazovací zájmeno/přivlastňovací zájmeno + podst. jm. v j. č. = celý:Jean nous a raconté tout le film.Jean nám povyprávěl celý film.tout/toute + podst. jm. bez členu = kterýkoli, každý:Toute femme veut plaire.Každá žena se chce líbit.tous/toutes + určitý člen/ukazovací zájmeno/přivlastňovací zájmeno + podst. jm. v mn. č. = všichni, všechny:Il n'a pas présenté tous les documents.Nepředložil všechny doklady.toutes les filles de notre classevšechny dívky z naší třídytous les jourskaždý denPozor na rozdíl:tout le mondevšichnile monde entiercelý světcertain
un certain nějaký, jakýsi, jistý certains někteří, jistí, jacísi
une certaine nějaká, jakási, jistá certaines některé, jisté, jakési
plusieursJe užíváno v mn. č. a nahrazuje člen. Má význam několik (povícero), někteří, některé, mnozí, mnohé:Plusieurs arbres ont été abattus.Několik stromů bylo pokáceno. zájmeno nesamostatnéJe te l'ai dit plusieurs fois.Říkal jsem ti to několikrát.aucun, nul
aucun žádný nul žádný
aucune žádná nulle žádná
aucuns žádní nuls žádní
aucunes žádné nulles žádné
Užívají se většinou v j. č a ve větě bez záporky pas:Je n'en ai aucune idée.Nemám o tom ani ponětí.Aucun élève n'a échoué.Žádný žák nepropadl.