7.19Pomocná slovesa

Pomocným slovesem je většinou avoir. Pojí se s ním samotná slovesa pomocná (avoir a être), slovesa přechodná a většinou i nepřechodná v činném rodě a slovesa neosobní:Slovesa être užívají bezpředmětová slovesa vyjadřující většinou pohyb nebo změnu stavu, např. aller, arriver, décéder, descendre, entrer, monter, mourir, naître, partir, passer, rester, retourner, sortir, tomber, venir a většina jejich odvozenin:Je suis né en 1992.Narodil jsem se v roce 1992.Il est tombé.Spadl., Upadl.Některých těchto sloves se užívá i jako sloves přechodných. Pak se časují s avoir:J'ai descendu l'escalier.Sešel jsem schody. descendre qqchIl a passé son examen.Udělal zkoušku.Ale:Je suis descendu au premier étage.Sestoupil jsem do prvního patra.Nous sommes déjà passés par ici.Už jsme tudy šli.Pomocného slovesa être se užívá též v trpném rodě a u zvratných sloves.