17.2Odvozování předponami

Předpony nevedou ke změnám slovního druhu, ale významu:
a-/an- zápor: asexuel - bezpohlavní, amoral - nemorální
ab-/abs- opak: abdiquer - odstoupit, absoudre - prominout
a-/ad- přiblíž., zvětš.: agrandir - zvětšit, apporter - přinést
amphi- oboustranně: amphibie - obojživelný
anté-/anti- před: antécédent - předcházející, proti: antinazi - protinacistický, Antéchrist - Antikrist
arch(i)- nadmíru: archiduc - arcivévoda, archimillionnaire - multimilionář
bien-/béné- dobře: bienfait - dobrodiní, bénédiction - požehnání
bi-/bis- dvojmo: bilatéral - dvoustranný, oboustranný
circon- kolem: circonstance - okolnost
co-/com-/con-spolu: coopérer - spolupracovat, coexistence - soužití
contre- proti: contresens - protisměr, protichůdný výklad, contradiction - rozpor
dé-/des- zápor: démodé - vyšlý z módy, désarmement - odzbrojení
dis-/dif- přerušení: discontinu - nesouvislý
é-/es-/ex- vynětí, zvýšení: épuiser - vyčerpat, élever - zdvihnout, pozvednout, exclure - vyloučit
en-/em- dovnitř, odtud: enterrer - pohřbít, emporter - odnést
entre- mezi: entresol - mezipatro
extra- kromě, vně: extraordinaire - mimořádný, extravagance - výstřednost, extra-fin - velejemný
for-/four-/hor- venku, mimo: fourvoyer - svést z cesty, hormis - vyjma, hors-d'œuvre - předkrm
hyper- nad: hypersonique - nadzvukový
hypo- pod, níže: hypotension - nízký krevní tlak, hypocrite - pokrytec
in-/im-/ir- uvnitř, zápor: installer - instalovat, zavést, importer - dovážet, irrégulier - nepravidelný
inter- mezi: international - mezinárodní, intervalle - mezera, přestávka, intervenir - zakročit
intra- dovnitř, uvnitř: intramusculaire - nitrosvalový, intracérébral - nitromozkový
mal-/mau- špatně: malfaiteur - zločinec, maudire - zlořečit
mé-/més- zápor, hanlivě: mécontent - nespokojený, méchanceté - zlomyslnost, médire - pomlouvat
mi- střední: midi - poledne, milieu - střed, prostředí
non- zápor: nonchalant - nenucený, non-agression - neútočení
o-/ob-/oc- kolem, proti: obtenir - obdržet, occupation - obsazení, offensif - útočný
outre- dále, přes: outre-mer - za mořem, v/do zámoří
par-/per- skrz, přes: parcourir - projet, procestovat, persuader - přesvědčit
para- vedle, proti: parallèle - rovnoběžný, parapluie - deštník
péri- kolem: périphérie - okraj, periferie, périphrase - opisné vyjádření, périscope - periskop
post- potom, po: postuniversitaire - postgraduální
pour-/por- pro, za: poursuivre - pronásledovat, pokračovat
pré- před, předem: préface - předmluva, prédire - předpovědět
pro- místo, vpřed: pronom - zájmeno, prolonger - prodloužit
re-/ré-/r- zpět, znovu: retour - návrat, refaire - předělat, rappeler - připomenout
rétro- zpět, dozadu: rétrospectif - retrospektivní
sou-/sous-/su-/sub-/suf- pod: souterrain - podzemní, subversif - podvratný
super-/supra-nahoře: superficiel - povrchní, superfin - velejemný
sur-/sus- nahoře, nadmíru: surnaturel - nadpřirozený, surchargé - přetížený, susdit - výše uvedený/řečený
syn-/sym-/sy-spolu: synthèse - syntéza, symétrie - symetrie
tra-/trans-/tré-přes: traverser - překročit, traduction - překlad, transparent - průhledný, trépasser - skonat
ultra- nad, přes: ultramoderne - ultramoderní