3.2Množné číslo přídavných jmen

Tvoření: jako u podstatných jmen přidáním koncovky -s, která se, s výjimkou vázání, nevyslovuje.intéressant - intéressants ε̃teʀesɑ̃, petit - petits p(ə)ti, bleu - bleus blø, fou - fous fuOstatní způsoby tvoření množného čísla
koncovka mn. číslo příklad
-s/-x/-z nic se nepřidává un ami français - des amis français
-eau -x beau - beaux, nouveau - nouveaux
-al/-ial -aux amical - amicaux, spécial - spéciaux
Několik příd. jmen zakončených v mužském rodě na -al přijímá v mn. č. běžnou koncovku -s:banal - banals, bancal - bancals, fatal - fatals, final - finals, fractal - fractals, natal - natals, naval - navals