4.4Vynechávání členu

Člen se neklade:*před podstatná jmena, která jsou doprovázena jiným determinantem, tedy nesamostatným zájmenem ukazovacím ce, cette ap., přivlastňovacím mon, ton ap., tázacím quel ap. nebo zájmenem neurčitým aucun ap.:Ce pull n'est pas à moi.Ten svetr není můj.Mon père est malade.Můj otec je nemocný.Quelle heure est-il ?Kolik je hodin?*v nadpisech, názvech knih, obchodů, veřejných prostranství ap.:Résumé, Histoire moderne, Boulangerie, Gare du Nord*v osloveních, zvoláních a rozkazech:Mesdames et messieurs, attention !Dámy a pánové, prosím o pozornost!*v ustálených slovesných spojeních:avoir faimmít hladfaire peurnahnat strach, vystrašitaller à piedjít pěškyrendre visitenavštívit*po předložkách à, en, sans, par, avec ap., zejm. v ustálených spojeních, adjektivním a adverbiálním významu:moulin à cafémlýnek na kávuen voitureautemsans argentbez penězpar hasardnáhodou*po předložce de se člen vynechává, pokud má podstatné jméno funkci přívlastku:chambre d'enfantsdětský pokoj*v případě v sousloví, přídavných jmen a příčestí pojících se s předložkou de (vč. tzv. výrazů množství jako např. beaucoup de, un litre de ap.):pleurer de joieplakat radostíOn avait besoin d'argent.Potřebovali jsme peníze.