U počítače

U počítače

Ordenador
Potřebuji na chvíli počítač.
Necesito el ordenador para un momento.
neθesito el oɾðenaðoɾ paɾa un momento
Jak to mám pustit?
¿Cómo se enciende?
komo se enθjende?
Nejde mi to pustit.
No puedo encenderlo.
no pweðo enθendeɾlo
Tento počítač není zasíťovaný.
Este ordenador no está en la red.
este oɾðenaðoɾ no esta en la reð
Nejdřív se musíte přihlásit/nalogovat jako...
Primero tiene que entrar como...
pɾimeɾo tjene ke entɾaɾ komo
Jaké je tady (přístupové) heslo?
¿Cuál es la contraseña (de acceso)?
kwal es la kontɾaseɲa (de akθeso)?
Jak se dostanu do e-mailu?
¿Cómo entro en el correo electrónico?
komo entɾo en el koreo elektɾoniko?
Může mi někdo založit uživatelský účet?
¿Alguien puede crearme una cuenta de usuario?
alɣjen pweðe kɾeaɾme una kwenta de uswaɾjo?
Kde najdu ten soubor/adresář?
¿Dónde encuentro el fichero/directorio?
donde enkwentɾo el fitʃeɾo/diɾektoɾjo?
V jaké aplikaci mám ten soubor otevřít?
¿En qué aplicación abro el fichero?
en ke aplikaθjon aβɾo el fitʃeɾo?
Nemůžu tu aplikaci rozběhnout.
No consigo iniciar la aplicación.
no konsiɣo iniθjaɾ la aplikaθjon
Jaký mám použít internetový prohlížeč?
¿Qué navegador (de Internet) debo utilizar?
ke naβeɣaðoɾ (de inteɾnet) deβo utiliθaɾ?
Nemůžu se dostat na internet.
No me puedo conectar a Internet.
no me pweðo konektaɾ a inteɾnet
Kam mám ten soubor uložit?
¿Dónde guardo el fichero?
donde gwaɾðo el fitʃeɾo?
Do souboru mi nejde zapisovat.
No consigo editar ese fichero.
no konsiɣo eðitaɾ ese fitʃeɾo
Jak vložím text do bloku?
¿Cómo selecciono el texto?
komo selekθjono el teksto?
Musíš použít vyjmout a vložit.
Tienes que utilizar el copiar y pegar.
tjenes ke utiliθaɾ el kopjaɾ i peɣaɾ
Můžu si vytvořit zástupce na ploše?
¿Puedo crear acceso directo al escritorio?
pweðo kɾeaɾ akθeso diɾekto al eskɾitoɾjo?
Jak tady napíšu apostrof?
¿Cómo se escribe el apóstrofo aquí?
komo se eskɾiβe el apostɾofo aki?
Mám něco s počítačem.
Algo va mal con mi ordenador.
alɣo ba mal kon mi oɾðenaðoɾ
Nefunguje mi klávesnice/myš/monitor.
El teclado/el ratón/ la pantalla no funciona.
el teklaðo/el raton/ la pantaʎa no funθjona
Potřebuji novou podložku pod myš.
Necesito una nueva alfombrilla de ratón.
neθesito una nweβa alfombɾiʎa de raton
Nejde mi otevřít CD mechanika.
No consigo abrir la unidad de CD.
no konsiɣo aβɾiɾ la uniðað de θe de
Počítač se pořád zasekává/kouše.
El ordenador se cuelga todo el rato.
el oɾðenaðoɾ se kwelɣa toðo el rato
Ta aplikace (mi) nejde zavřít/ukončit.
No consigo cerrar la aplicación.
no konsiɣo θeraɾ la aplikaθjon
Potřebuji ten soubor vypálit na CD.
Necesito grabar el fichero al CD.
neθesito gɾaβaɾ el fitʃeɾo al θe de
Můžeš mi to vytisknout?
¿Puedes imprimírmelo?
pweðes impɾimiɾmelo?
Není zapnutá tiskárna.
La impresora no está encendida.
la impɾesoɾa no esta enθendiða
V tiskárně došel papír.
No hay papel en la impresora.
no aj papel en la impɾesoɾa
Mám ten počítač vypnout?
¿Apago el ordenador?
apaɣo el oɾðenaðoɾ?
Nech počítač běžet.
Deja el ordenador encendido.
deχa el oɾðenaðoɾ enθendiðo

Veřejný internet

Internet público
Potřebuji si něco najít na internetu.
Necesito buscar algo en Internet.
neθesito buskaɾ alɣo en inteɾnet
Máte tady připojení/přístup na internet?
¿Tiene acceso a Internet aquí?
tjene akθeso a inteɾnet aki?
Je tu někde internetová kavárna?
¿Hay algún cibercafé por aquí?
aj alɣun θiβeɾkafe poɾ aki?
Je v knihovně veřejný internet?
¿Hay Internet público en la biblioteca?
aj inteɾnet puβliko en la biβljoteka?
Jak mají otevřeno?
¿Cuándo abren?
kwando aβɾen?
Kolik stojí 10 minut/hodina?
¿Cuánto cuestan diez minutos/cuesta una hora?
kwanto kwestan djeθ minutos/kwesta una oɾa?
Ke kterému počítači si můžu sednout?
¿Qué ordenador puedo utilizar?
ke oɾðenaðoɾ pweðo utiliθaɾ?
Používá někdo tento počítač?
¿Alguien utiliza este ordenador?
alɣjen utiliθa este oɾðenaðoɾ?
Můžete mi, prosím, pomoci?
¿Puede ayudarme, por favor?
pweðe ajuðaɾmeˌ poɾ faβoɾ?
Mám nějaké problémy s klávesnicí/myší.
Tengo problemas con el teclado/ratón.
tengo pɾoβlemas kon el teklaðo/raton
Nejde mi odeslat e-mail.
No consigo enviar el correo electrónico.
no konsiɣo embjaɾ el koreo elektɾoniko
Připojení je hrozně pomalé.
La conexión es muy lenta.
la koneksjon es muj lenta
Můžu si tu něco stáhnout na flash disk?
¿Puedo bajarme algo a la llave USB aquí?
pweðo baχaɾme alɣo a la ʎaβe ueseβe aki?
Je tu nějaká tiskárna?
¿Hay una impresora aquí?
aj una impɾesoɾa aki?
Kolik účtujete za stránku?
¿Cuánto cuesta una página?
kwanto kwesta una paχina?
Prodáváte tu datové nosiče?
¿Vende soportes de datos aquí?
bende sopoɾtes de datos aki?
Chtěl bych zaplatit.
¿Me cobra, por favor?
me koβɾaˌ poɾ faβoɾ?

Elektronická pošta

Correo electrónico
Máte přístup na internet?
¿Tiene acceso a Internet?
tjene akθeso a inteɾnet?
Můžete mi to poslat e-mailem?
¿Puede enviármelo por correo electrónico?
pweðe embjaɾmelo poɾ koreo elektɾoniko?
Dám vám vědět e-mailem.
Le avisaré por correo electrónico.
le aβisaɾe poɾ koreo elektɾoniko
Jakou máte e-mailovou adresu?
¿Cuál es su correo electrónico?
kwal es su koreo elektɾoniko?
Dostali jste můj e-mail ohledně...?
¿Les llegó mi correo sobre...?
les ʎeɣo mi koreo soβɾe?
Žádný e-mail mi od vás nedošel.
No recibí ningún e-mail de su parte.
no reθiβi ningun emajl de su paɾte
Kdy jste ten e-mail posílal?
¿Cuándo envió el e-mail?
kwando embjo el emajl?
Potvrďte prosím přijetí zprávy.
Confirme el recibo del correo electrónico, por favor.
konfiɾme el reθiβo del koreo elektɾonikoˌ poɾ faβoɾ
Zatím mi na e-mail neodpověděl.
De momento no me respondió al e-mail.
de momento no me respondjo al emajl
Poslal jsem to v příloze.
Lo envié como un archivo adjunto.
lo embje komo un aɾtʃiβo aðχunto
V příloze najdete...
Adjunto encontrará...
aðχunto enkontɾaɾa
U vašeho e-mailu žádná příloha nebyla.
No había nada adjuntado a su e-mail.
no aβia naða aðχuntaðo a su emajl
Zapomněl jsem soubor přiložit.
Me olvidé de adjuntar el archivo.
me olβiðe de aðχuntaɾ el aɾtʃiβo
Příloha mi nejde otevřít.
No puedo abrir el archivo adjunto.
no pweðo aβɾiɾ el aɾtʃiβo aðχunto
E-mail mi nejde odeslat.
No consigo enviar el e-mail.
no konsiɣo embjaɾ el emajl
E-mail se mi vrátil (jako nedoručitelný).
Ha habido un fallo en la entrega del e-mail.
a aβiðo un faʎo en la entɾeɣa del emajl
Měl jsem plnou (e-mailovou) schránku.
Tenía el buzón (de e-mail) lleno.
tenia el buθon (de emajl) ʎeno
Můžete to prosím poslat znovu?
¿Puede enviarlo de nuevo, por favor?
pweðe embjaɾlo de nweβoˌ poɾ faβoɾ?
Máte ještě nějakou jinou e-mailovou adresu?
¿Tiene otro correo electrónico?
tjene otɾo koreo elektɾoniko?
Dejte mi vědět, zda vám můj e-mail došel.
Hágame saber cuando le llegue mi e-mail.
aɣame saβeɾ kwando le ʎeɣe mi emajl
Můžete mu prosím můj e-mail přeposlat?
¿Puede reenviarle mi e-mail, por favor?
pweðe reembjaɾle mi emajlˌ poɾ faβoɾ?
Předem děkuji za odpověď.
Gracias de antemano por la respuesta.
gɾaθjas de antemano poɾ la respwesta
Děkuji za odpověď.
Gracias por la respuesta.
gɾaθjas poɾ la respwesta