Nouzové situace

Nouzové situace

Emergencia
Pomoc!
¡Socorro!
sokoro!
Hoří!
¡Fuego!
fweɣo!
Zloděj!
¡Ladrón!
laðɾon!
Pozor!
¡Cuidado!
kwiðaðo!
Sežeňte pomoc/někoho!
¡Pida ayuda!
piða ajuða!
Můžete mi/nám pomoci?
¿Puede ayudarme/ayudarnos?
pweðe ajuðaɾme/ajuðaɾnos?
Je to velice naléhavé!
Es muy urgente.
es muj uɾχente
Byl jsem okraden.
Me han robado.
me an roβaðo
Byl jsem přepaden.
Me han asaltado.
me an asaltaðo
Byla jsem znásilněna.
Me han violado.
me an bjolaðo
Vykradli nám pokoj.
Han robado en nuestra habitación.
an roβaðo en nwestɾa aβitaθjon
Co mám dělat?
¿Qué hago?
ke aɣo?
Zavolejte policii/pohotovost.
Llame a la policía/ambulancia.
ʎame a la poliθia/ambulanθja
Můžete zastavit?
¿Puede parar el coche, por favor?
pweðe paɾaɾ el kotʃeˌ poɾ faβoɾ?
Není mi dobře.
No estoy bien., No me siento bien.
no estoj bjenˌ no me sjento bjen
Potřebuji (si vzít) své léky.
Necesito tomar mis medicamentos.
neθesito tomaɾ mis meðikamentos
Mám bolesti.
Me duele.
me dwele
Potřebuji si lehnout/odpočinout.
Necesito tumbarme/descansar.
neθesito tumbaɾme/deskansaɾ
Měl jsem nehodu.
He tenido un accidente.
e teniðo un akθiðente
Ukradli mi pas/všechny peníze.
Me han robado el pasaporte/todo el dinero.
me an roβaðo el pasapoɾte/toðo el dineɾo
Nemám (žádné) peníze!
¡No tengo (nada de) dinero!
no tengo (naða de) dineɾo!
Nemám cestovní pojištění.
No tengo seguro de viaje.
no tengo seɣuɾo de bjaχe
Ztratil se mi kufr.
Se me ha perdido la maleta.
se me a peɾðiðo la maleta
Ztratilo se nám dítě.
Se ha perdido nuestro hijo.
se a peɾðiðo nwestɾo iχo
Ztratil jsem klíče (od auta).
He perdido las llaves (del coche).
e peɾðiðo las ʎaβes (del kotʃe)
Zabouchl jsem si dveře.
He cerrado y he dejado las llaves dentro.
e θeraðo i e deχaðo las ʎaβes dentɾo
Potřebuji si zavolat.
Necesito hacer una llamada.
neθesito aθeɾ una ʎamaða
Mám vybitý mobil.
Tengo el móvil sin batería.
tengo el moβil sin bateɾia
Mohu si od vás zavolat?
¿Puedo utilizar su teléfono?
pweðo utiliθaɾ su telefono?
Kde jsou (tady) toalety?
¿Dónde están los servicios?
donde estan los seɾβiθjos?
Na záchodě není/chybí toaletní papír.
En los servicios no hay papel higiénico.
en los seɾβiθjos no aj papel iχjeniko
Kde je nejbližší policejní stanice/nemocnice?
¿Dónde está la comisaría/el hospital más cercana/cercano?
donde esta la komisaɾia/el ospital mas θeɾkana/θeɾkano?
Jak se dostaneme na českou ambasádu?
¿Cómo llegamos a la embajada checa?
komo ʎeɣamos a la embaχaða tʃeka?
Chci zavolat českou ambasádu.
Quiero llamar a la embajada checa.
kjeɾo ʎamaɾ a la embaχaða tʃeka
Jsem cizinec.
Soy extranjero.
soj ekstɾanχeɾo
Nerozumím (vám).
No (le) entiendo.
no (le) entjendo
Požaduji tlumočníka.
Requiero un intérprete.
rekjeɾo un inteɾpɾete
Neudělal jsem nic nezákonného.
No he hecho nada ilegal.
no e etʃo naða ileɣal
Nevěděl jsem to.
No lo sabía.
no lo saβia
Na to nemáte právo.
No tiene derecho a hacer eso.
no tjene deɾetʃo a aθeɾ eso
Jak dlouho mě tu budete držet?
¿Hasta cuándo me van a detener aquí?
asta kwando me ban a deteneɾ aki?
Informujte, prosím, mé příbuzné.
Por favor, informen a mis familiares.
poɾ faβoɾˌ infoɾmen a mis familjaɾes
Nevyznám se tu.
No lo conozco por aquí.
no lo konoθko poɾ aki
Ztratil jsem se.
Me he perdido.
me e peɾðiðo
Nevím, kde jsem.
No sé dónde estoy.
no se donde estoj
Mám hlad/žízeň.
Tengo hambre/sed
tengo ambɾe/seð
Je mi zima/horko.
Tengo frío/calor
tengo fɾio/kaloɾ
Nevím, jak to funguje.
No sé cómo funciona.
no se komo funθjona
Mohu si to půjčit?
¿Puedo pedirlo prestado?
pweðo peðiɾlo pɾestaðo?
Můžete mi to vrátit?
¿Me lo puede devolver?
me lo pweðe deβolβeɾ?
Můžeme tady přenocovat?
¿Podemos pasar la noche aquí?
poðemos pasaɾ la notʃe aki?
Nechte mne/nás na pokoji, nebo zavolám policii.
Déjame/Déjanos en paz o llamo la policía.
deχame/deχanos en paθ o ʎamo la poliθia
Nechci žádné problémy.
No quiero problemas.
no kjeɾo pɾoβlemas
Mám strach z výšek.
Tengo miedo a las alturas.
tengo mjeðo a las altuɾas
Budu si stěžovat.
Voy a quejarme.
boj a keχaɾme
Na koho se mám obrátit?
¿A quién debo dirigirme?
a kjen deβo diɾiχiɾme?