Cestujeme vlakem

Cestujeme vlakem

Viajando en tren

Na nádraží

En la estación
Kde je nejbližší nádraží?
¿Dónde está la estación de trenes más cercana?
donde esta la estaθjon de tɾenes mas θeɾkana?
Kde mohu koupit jízdenky?
¿Dónde se compran los billetes?
donde se kompɾan los biʎetes?
Kolik stojí (zpáteční) lístek do...?
¿Cuánto cuesta un billete (de ida y vuelta) a...?
kwanto kwesta un biʎete (de iða i bwelta) a?
Je levnější koupit si rovnou zpáteční lístek?
¿Sale más barato comprar el billete de ida y vuelta?
sale mas baɾato kompɾaɾ el biʎete de iða i bwelta?
Dvě jízdenky do..., prosím.
Dos billetes para..., por favor.
dos biʎetes paɾaˌ poɾ faβoɾ
Kolik stojí poloviční (jízdné)?
¿Cuánto cuesta el billete reducido?
kwanto kwesta el biʎete reðuθiðo?
Mohu koupit jízdenku ve vlaku?
¿Puedo comprar el billete en el tren?
pweðo kompɾaɾ el biʎete en el tɾen?
Kde je úschovna zavazadel?
¿Dónde está la consigna de equipaje?
donde esta la konsiɣna de ekipaχe?
Odkud odjíždí vlak do...?
¿De dónde sale el tren para...?
de donde sale el tɾen paɾa?
Přijede náš vlak na čas?
¿Llegará nuestro tren a tiempo?
ʎeɣaɾa nwestɾo tɾen a tjempo?
Kde je třetí/osmé/desáté nástupiště?
¿Dónde está la dársena tres/ocho/diez?
donde esta la daɾsena tɾes/otʃo/djeθ?
Můžete mi pomoct otevřít dveře?
¿Me ayuda a abrir la puerta?
me ajuða a aβɾiɾ la pweɾta?
Pomůžete mi nahoru s kufrem?
¿Me ayuda a subir la maleta?
me ajuða a suβiɾ la maleta?

Hledání spojení

Enlaces
Jaké je nejrychlejší/nejlevnější spojení do...?
¿Cuál es la conexión más rápida/barata a...?
kwal es la koneksjon mas rapiða/baɾata a?
Propásl jsem spoj.
He perdido el enlace.
e peɾðiðo el enlaθe
Kdy jede další vlak do...?
¿Cuándo sale el próximo tren para...?
kwando sale el pɾoksimo tɾen paɾa?
Jak dlouho trvá cesta?
¿Cuánto tiempo dura el viaje?
kwanto tjempo duɾa el bjaχe?
Staví ten vlak v...?
¿Para el tren en...?
paɾa el tɾen en?
Musím přestupovat?
¿Tengo que cambiar?
tengo ke kambjaɾ?
Z kterého nástupiště odjíždí vlak do...?
¿De qué andén sale el tren para...?
de ke anden sale el tɾen paɾa?
Můžete mi najít přípoj z...?
¿Puede buscarme el enlace de...?
pweðe buskaɾme el enlaθe de?
Jak dlouho budu čekat na přípoj?
¿Cuánto tiempo voy a esperar el enlace?
kwanto tjempo boj a espeɾaɾ el enlaθe?
V kolik hodin má vlak dorazit do...?
¿A qué hora llegará el tren a...?
a ke oɾa ʎeɣaɾa el tɾen a?

U pokladny

En la taquilla
Koupil byste mi lístek do...?
¿Me compra un billete para...?
me kompɾa un biʎete paɾa?
Jízdenku do..., prosím.
Un billete para..., por favor.
un biʎete paɾaˌ poɾ faβoɾ
Dva zpáteční/jednoduché do...
Dos billetes de ida y vuelta/ida para...
dos biʎetes de iða i bwelta/iða paɾa
Jízdenku do druhé/první třídy.
Un billete de segunda/primera clase.
un biʎete de seɣunda/pɾimeɾa klase
Kolik stojí jednoduchá jízdenka do...?
¿Cuánto cuesta un billete/(AmeE) boleto de ida para...?
kwanto kwesta un biʎete/boleto de iða paɾa?
Jsou nějaké slevy pro děti/seniory?
¿Hay algún descuento para niños/mayores?
aj alɣun deskwento paɾa niɲos/majoɾes?
Jeden dětský lístek.
Un billete infantil.
un biʎete infantil
Rád bych si rezervoval místenku.
Quisiera reservar un asiento.
kisjeɾa reseɾβaɾ un asjento
Mohu dostat místo u okna?
¿Puedo tener un asiento de ventanilla?
pweðo teneɾ un asjento de bentaniʎa?
Nekuřácké oddělení prosím.
No fumador, por favor.
no fumaðoɾˌ poɾ faβoɾ
Je tam lůžkový vůz?
¿Hay coche cama en el tren?
aj kotʃe kama en el tɾen?

Ve vlaku

En el tren
Je tohle vlak do...?
¿Este tren va para...?
este tɾen ba paɾa?
Hledám průvodčího.
Estoy buscando al revisor.
estoj buskando al reβisoɾ
Kam jede tento vlak?
¿A dónde va este tren?
a donde ba este tɾen?
Jak dlouho tu vlak bude stát?
¿Cuánto tiempo se quedará el tren aquí?
kwanto tjempo se keðaɾa el tɾen aki?
Rád bych si koupil jízdenku.
Quisiera comprar un billete.
kisjeɾa kompɾaɾ un biʎete
Můžete mi ukázat mé místo?
¿Puede (usted) enseñarme mi asiento?
pweðe (usteð) enseɲaɾme mi asjento?
Kde je jídelní vůz?
¿Dónde está el vagón restaurante?
donde esta el baɣon restauɾante?
Nemohu otevřít okno.
No puedo abrir la ventanilla.
no pweðo aβɾiɾ la bentaniʎa
Mohli bychom si vyměnit místa?
¿Podríamos cambiar los asientos?
poðɾiamos kambjaɾ los asjentos?
Je toto místo volné/obsazené?
¿Está libre/ocupado este asiento?
esta liβɾe/okupaðo este asjento?
Nebude vám vadit, když si sem sednu?
¿Le importa si me siento aquí?
le impoɾta si me sjento aki?
Promiňte, tohle je moje místo.
Perdone, el asiento es mío.
peɾðoneˌ el asjento es mio
Můžete mi ukázat svou místenku?
¿Me puede enseñar su reserva de asiento?
me pweðe enseɲaɾ su reseɾβa de asjento?
Kdy budeme v...?
¿Cuándo llegaremos a...?
kwando ʎeɣaɾemos a?
Můžete mi říct, až tam budeme?
¿Puede (usted) avisarme cuando lleguemos?
pweðe (usteð) aβisaɾme kwando ʎeɣemos?
Kde to jsme? Co je to za stanici?
¿Dónde estamos? ¿Qué parada es?
donde estamos? ke paɾaða es?
Jak se jmenuje příští stanice?
¿Cómo se llama la próxima parada?
komo se ʎama la pɾoksima paɾaða?
Na příští stanici vystupujeme.
Bajamos en la próxima parada.
baχamos en la pɾoksima paɾaða
Nestihl jsem vystoupit.
No me dio tiempo a bajar.
no me djo tjempo a baχaɾ
Tento vlak zde končí.
El tren termina aquí.
el tɾen teɾmina aki
Vlak má zpoždění.
El tren lleva/tiene retraso.
el tɾen ʎeβa/tjene retɾaso