Pozvání

Pozvání

Invitación
Pozvi ji někam!
¡Invítala a algún lugar!
imbitala a alɣun luɣaɾ!
Máš zítra dopoledne/večer čas?
¿Tienes tiempo mañana por la mañana/noche?
tjenes tjempo maɲana poɾ la maɲana/notʃe?
Zítra nemám nic v plánu.
No tengo planes para mañana.
no tengo planes paɾa maɲana
Nechtěl by ses na chvíli stavit?
¿Quisieras pasar por mi casa?
kisjeɾas pasaɾ poɾ mi kasa?
Přijďte k nám dnes/zítra na večeři.
Venga a cenar con nosotros hoy/mañana.
benga a θenaɾ kon nosotɾos oj/maɲana
Můžeme se sejít zítra v pět odpoledne?
¿Podemos quedar mañana a las cinco de la tarde?
poðemos keðaɾ maɲana a las θinko de la taɾðe?
Můžu vás pozvat na oběd/večeři?
¿Puedo invitarlo a comer/cenar?
pweðo imbitaɾlo a komeɾ/θenaɾ?
Hodilo by se vám to zítra ve tři?
¿Mañana a las tres le conviene?
maɲana a las tɾes le kombjene?
Budu vás čekat kolem šesté.
Le espero hacia las seis.
le espeɾo aθja las sejs
Zastavím se u tebe kolem půl osmé.
Voy a pasar por tu casa a eso de las siete y media.
boj a pasaɾ poɾ tu kasa a eso de las sjete i meðja
V deset jsem u vás.
Estaré en su casa a las diez.
estaɾe en su kasa a las djeθ
Ještě ti zavolám.
Te llamaré más tarde.
te ʎamaɾe mas taɾðe
Dám vám vědět nejpozději zítra.
Le avisaré a más tardar mañana.
le aβisaɾe a mas taɾðaɾ maɲana
Přijal naše pozvání.
Aceptó nuestra invitación.
aθepto nwestɾa imbitaθjon
Díky za pozvání.
Gracias por la invitación.
gɾaθjas poɾ la imbitaθjon
Přijdu moc rád.
Vendré con mucho gusto.
bendɾe kon mutʃo gusto
Bohužel nebudeme moci přijít.
Desgraciadamente no podremos venir.
desɣɾaθjaðamente no poðɾemos beniɾ
Něco mi do toho vlezlo.
Me ha surgido algo.
me a suɾχiðo alɣo
Necháme to na jindy.
Lo dejamos para otro día.
lo deχamos paɾa otɾo dia
Tak snad někdy jindy.
Quizás otro día.
kiθas otɾo dia