Hodiny a minuty

Hodiny a minuty

Horas y minutos
Kolik je hodin?
¿Qué hora es?
ke oɾa es?
Je pět hodin.
Son las cinco.
son las θinko
Jsou tři pryč.
Son las tres y pico.
son las tɾes i piko
Jsou skoro dvě.
Son casi las dos.
son kasi las dos
Je půl sedmé.
Son las seis y media.
son las sejs i meðja
Je tři čtvrtě na šest.
Son las seis menos cuarto.
son las sejs menos kwaɾto
Je čtvrt na deset.
Son las nueve y cuarto.
son las nweβe i kwaɾto
Je za pět sedm.
Son las siete menos cinco.
son las sjete menos θinko
Je šest deset.
Son las seis y diez.
son las sejs i djeθ
V kolik hodin?
¿A qué hora?
a ke oɾa?
Ve tři hodiny odpoledne.
A las tres de la tarde.
a las tɾes de la taɾðe
O půl sedmé.
A las seis y media.
a las sejs i meðja
Jak dlouho poletíme/pojedeme?
¿Cuánto tiempo durará el vuelo/viaje?
kwanto tjempo duɾaɾa el bwelo/bjaχe?
Zastavily se mi hodinky.
Se me ha parado el reloj.
se me a paɾaðo el reloχ
Máte hodinky?
¿Tiene hora?
tjene oɾa?
Jdou ty hodiny přesně?
¿Va bien el reloj?
ba bjen el reloχ?
Podle mých hodinek máme ještě pět minut.
Según mi reloj nos quedan cinco minutos.
seɣun mi reloχ nos keðan θinko minutos
vteřina
segundo
seɣundo
minuta
minuto
minuto
hodina
hora
oɾa
čtvrthodina
un cuarto de hora
un kwaɾto de oɾa
půlhodina
media hora
meðja oɾa
tři čtvrtě hodiny
tres cuartos de hora
tɾes kwaɾtos de oɾa