Cestujeme autem

Cestujeme autem

Viajando en coche
Potřebuji svézt do města.
Necesito que me lleve a la ciudad.
neθesito ke me ʎeβe a la θjuðað
Svezete mě?
¿Me lleva?
me ʎeβa?
Zavezeš mě tam?
¿Me llevas allí?
me ʎeβas aʎi?
Vezmete mě tam?
¿Me lleva allí?
me ʎeβa aʎi?
Vzal byste mě tam?
¿Podría llevarme allí?
poðɾia ʎeβaɾme aʎi?
Potřebujete/Chcete svézt?
¿Quiere que le lleve?
kjeɾe ke le ʎeβe?
Pojedeme (mým) autem.
Vamos en (mi) coche.
bamos en (mi) kotʃe
Nastupte si!
¡Suba!
suβa!
Mohu si sednout dozadu/dopředu?
¿Puedo sentarme detrás/delante?
pweðo sentaɾme detɾas/delante?
Připoutejte se.
Abróchese el cinturón de seguridad.
aβɾotʃese el θintuɾon de seɣuɾiðað
Nejde mi zapnout pás.
No puedo abrocharme el cinturón.
no pweðo aβɾotʃaɾme el θintuɾon
Mám řídit?
¿Conduzco yo?
konduθko jo?
Budeme se střídat v řízení.
Vamos a turnarnos para conducir.
bamos a tuɾnaɾnos paɾa konduθiɾ
Jak se tady řadí zpátečka?
¿Cómo se mete la marcha atrás?
komo se mete la maɾtʃa atɾas?
Jak se zapíná tempomat?
¿Cómo se activa el control de crucero?
komo se aktiβa el kontɾol de kɾuθeɾo?
Můžu stáhnout/otevřít okénko?
¿Puedo abrir la ventanilla?
pweðo aβɾiɾ la bentaniʎa?
Můžete pustit/ztlumit/vypnout klimatizaci?
¿Puede encender/bajar/apagar el aire acondicionado?
pweðe enθendeɾ/baχaɾ/apaɣaɾ el ajɾe akondiθjonaðo?
Můžeme na chvilku zastavit?
¿Podemos parar un rato?
poðemos paɾaɾ un rato?
Zajeď ke kraji., Zastav.
Para (en el arcén).
paɾa (en el aɾθen)
Potřebuji na záchod.
Necesito ir al baño.
neθesito iɾ al baɲo
Dělá se mi/mu v autě špatně.
Me mareo/Se marea en el coche.
me maɾeo/se maɾea en el kotʃe
Máte něco proti nevolnosti v autě/kinetóze?
¿Tiene algo contra el mareo en el coche?
tjene alɣo kontɾa el maɾeo en el kotʃe?
Potřebuji si protáhnout nohy.
Necesito estirar las piernas.
neθesito estiɾaɾ las pjeɾnas
Uděláme si krátkou pauzu.
Hacemos un corto descanso.
aθemos un koɾto deskanso
Zastavím u benzinky/na odpočívadle.
Voy a parar en la gasolinera/el área de descanso.
boj a paɾaɾ en la gasolineɾa/el aɾea de deskanso
Můžete mě/nás tady vysadit?
¿Me/Nos puede dejar aquí?
me/nos pweðe deχaɾ aki?
Chtěli bychom se zastavit v...
Querríamos parar en...
keriamos paɾaɾ en
Dostaneme se tam autem?
¿Podemos ir en coche hasta allí?
poðemos iɾ en kotʃe asta aʎi?
Řekněte mi, kde mám odbočit.
Dígame dónde girar.
diɣame donde χiɾaɾ
Tady odbočte vlevo/vpravo.
Gire a la izquierda/derecha aquí.
χiɾe a la iθkjeɾða/deɾetʃa aki
Jede se tudy do...?
¿Se va a... por aquí?
se ba a... poɾ aki?
Dá se tady někde zaparkovat?
¿Se puede aparcar por aquí cerca?
se pweðe apaɾkaɾ poɾ aki θeɾka?
Mohu tady nechat auto?
¿Puedo dejar el coche aquí?
pweðo deχaɾ el kotʃe aki?
Kde je nejbližší parkoviště?
¿Dónde está el aparcamiento más cercano?
donde esta el apaɾkamjento mas θeɾkano?
Platí se tady za parkování?
¿Hay que pagar por aparcar aquí?
aj ke paɣaɾ poɾ apaɾkaɾ aki?
Dochází nám benzin.
Tenemos poca gasolina.
tenemos poka gasolina
Došel nám benzin.
Nos hemos quedado sin gasolina.
nos emos keðaðo sin gasolina
Potřebuji dotankovat.
Necesito repostar.
neθesito repostaɾ
Je tady poblíž čerpací stanice?
¿Hay una gasolinera por aquí cerca?
aj una gasolineɾa poɾ aki θeɾka?
Můžete mě svézt k nejbližší benzince?
¿Me puede llevar a la gasolinera más cercana?
me pweðe ʎeβaɾ a la gasolineɾa mas θeɾkana?
Plnou nádrž, prosím.
Lleno, por favor.
ʎenoˌ poɾ faβoɾ
Prosím 20 litrů Naturalu 95.
20 litros de Super 95, por favor.
bejnte litɾos de supeɾ noβentaiθinkoˌ poɾ faβoɾ
Potřebuji doplnit olej.
Necesito rellenar el aceite.
neθesito reʎenaɾ el aθejte
Chtěl bych dopumpovat pneumatiky.
Quisiera hinchar las ruedas.
kisjeɾa intʃaɾ las rweðas
Potřeboval bych automapu.
Necesitaría un mapa de carreteras.
neθesitaɾia un mapa de kareteɾas
Jaká je tady povolená rychlost?
¿Cuál es la velocidad máxima aquí?
kwal es la beloθiðað maksima aki?
Překročil jste povolenou rychlost.
Ha excedido la velocidad máxima.
a eksθeðiðo la beloθiðað maksima
Nevšiml jsem si té dopravní značky.
No me fijé en la señal.
no me fiχe en la seɲal
Nevěděl jsem, že je tady omezená rychlost.
No sabía que había límite de velocidad en esta zona.
no saβia ke aβia limite de beloθiðað en esta θona
Mohu vidět váš řidičský průkaz?
¿Puedo ver su carné de conducir?
pweðo beɾ su kaɾne de konduθiɾ?
Mám doklady v kufru.
Tengo los papeles en el maletero.
tengo los papeles en el maleteɾo
To auto je z půjčovny.
Es coche de alquiler.
es kotʃe de alkileɾ
Mohu tady stopovat?
¿Puedo hacer dedo aquí?
pweðo aθeɾ deðo aki?
benzin
gasolina
gasolina
nafta
gasóleo, gasoil
gasoleoˌ gasojl
motorový olej
aceite de motor
aθejte de motoɾ
olej do převodovky
aceite de transmisión
aθejte de tɾansmisjon
chladicí kapalina
líquido refrigerante
likiðo refɾiχeɾante
brzdová kapalina
líquido de freno
likiðo de fɾeno
náplň do ostřikovače
líquido lavaparabrisas
likiðo laβapaɾaβɾisas
výměna kola/pneumatiky
cambio de la rueda/del neumático
kambjo de la rweða/del neumatiko
výměna oleje
cambio del aceite
kambjo del aθejte
defekt
avería, defecto
aβeɾiaˌ defekto

Autodíly

Componentes de coches
anténa
antena
antena
blatník
guardabarros
gwaɾðaβaros
přední blatník
guardabarros delantero
gwaɾðaβaros delanteɾo
zadní blatník
guardabarros trasero
gwaɾðaβaros tɾaseɾo
blinkr, blikač
intermitente
inteɾmitente
brzda
freno
fɾeno
ruční brzda
freno de mano
fɾeno de mano
parkovací brzda
freno de estacionamiento
fɾeno de estaθjonamjento
brzdová hadička
tubo de freno
tuβo de fɾeno
brzdová světla
luces de freno
luθes de fɾeno
brzdové destičky
pastillas de freno
pastiʎas de fɾeno
brzdové kotouče
discos de freno
diskos de fɾeno
brzdový pedál
pedal de freno
peðal de fɾeno
centrální zamykání
cierre centralizado
θjere θentɾaliθaðo
cívka zapalování
bobina de encendido
boβina de enθendiðo
čelní sklo
parabrisas
paɾaβɾisas
čerpadlo
bomba
bomba
olejové čerpadlo
bomba de aceite
bomba de aθejte
palivové čerpadlo
bomba de combustible
bomba de kombustiβle
číslo SPZ/poznávací značky
número de matrícula
numeɾo de matɾikula
dětská sedačka
silla de coche
siʎa de kotʃe
disk (kola)
disco
disko
duše (kola)
cámara
kamaɾa
dveře
puerta
pweɾta
přední/zadní dveře
puerta delantera/trasera
pweɾta delanteɾa/tɾaseɾa
dveře zavazadelníku
puerta del maletero
pweɾta del maleteɾo
dveřní přihrádka
bolsillo lateral
bolsiʎo lateɾal
elektrika (rozvody)
sistema eléctrico
sistema elektɾiko
hever
gato
gato
hustilka (na kola)
hinchador, inflador
intʃaðoɾˌ inflaðoɾ
chladič
radiador
raðjaðoɾ
kapota
capó
kapo
karoserie
carrocería
karoθeɾia
katalyzátor
catalizador
kataliθaðoɾ
klakson
bocina, claxon
boθinaˌ klakson
klíč na kola (křížový)
llave en cruz
ʎaβe en kɾuθ
klíče od auta
llaves del coche
ʎaβes del kotʃe
klika dveří
tirador de la puerta
tiɾaðoɾ de la pweɾta
klínový řemen (větráku)
correa del ventilador
korea del bentilaðoɾ
kufr
maletero
maleteɾo
měrka oleje
varilla para medir el nivel del aceite
baɾiʎa paɾa meðiɾ el niβel del aθejte
mlhovky
faros antiniebla
faɾos antinjeβla
mřížka chladiče
rejilla del radiador
reχiʎa del raðjaðoɾ
nádrž
depósito
deposito
nádržka na chladicí kapalinu
depósito del refrigerante
deposito del refɾiχeɾante
náprava
eje
eχe
nárazník
parachoques, paragolpes
paɾatʃokesˌ paɾaɣolpes
nosič na kola
portabicicletas
poɾtaβiθikletas
objímka žárovky
casquillo
kaskiʎo
olejová nádrž
depósito de aceite
deposito de aθejte
olejová vana
cárter (de aceite)
kaɾteɾ (de aθejte)
osa (nápravy)
eje
eχe
ostřikovač (čelního skla)
lavaparabrisas
laβapaɾaβɾisas
otáčkoměr
tacómetro
takometɾo
ovladač stěračů
interruptor del limpiaparabrisas
interuptoɾ del limpjapaɾaβɾisas
páčka blikačů
palanca de intermitentes
palanka de inteɾmitentes
palivoměr
indicador de combustible
indikaðoɾ de kombustiβle
palubní deska
panel de instrumentos
panel de instɾumentos
pás (bezpečnostní)
cinturón de seguridad
θintuɾon de seɣuɾiðað
plynový pedál
pedal del acelerador
peðal del aθeleɾaðoɾ
pneumatika
neumático
neumatiko
podvozek
bastidor, chasis
bastiðoɾˌ tʃasis
poklice (kola)
tapacubo
tapakuβo
popelník
cenicero
θeniθeɾo
posilovač (řízení)
dirección asistida
diɾekθjon asistiða
poznávací značka
matrícula
matɾikula
předek (auta)
parte delantera (del coche)
paɾte delanteɾa (del kotʃe)
převodovka
caja de cambios
kaχa de kambjos
manuální převodovka
caja de cambios manual
kaχa de kambjos manwal
automatická převodovka
caja de cambios automática
kaχa de kambjos automatika
přihrádka (palubní)
guantera
gwanteɾa
reflektory
faros
faɾos
rezerva
rueda de recambio/repuesto
rweða de rekambjo/repwesto
dojezdová rezerva
rueda de repuesto de emergencia
rweða de repwesto de emeɾχenθja
plnohodnotná rezerva
rueda de repuesto normal
rweða de repwesto noɾmal
rozdělovač
distribuidor, delco
distɾiβwiðoɾˌ delko
řadicí páka
palanca de cambio de velocidades
palanka de kambjo de beloθiðaðes
řízení
dirección
diɾekθjon
sedadlo
asiento
asjento
zadní sedadla
asientos traseros
asjentos tɾaseɾos
sedadlo řidiče
asiento del conductor
asjento del konduktoɾ
sedadlo spolujezdce
asiento del acompañante
asjento del akompaɲante
sněhové řetězy
cadenas de nieve
kaðenas de njeβe
spojka
embrague
embɾaɣe
startér
encendido, arrancador
enθendiðoˌ arankaðoɾ
startovací kabely
cables de arranque
kaβles de aranke
stěrače (čelního skla)
limpiaparabrisas
limpjapaɾaβɾisas
střecha
techo
tetʃo
střešní nosič
baca, portaequipaje(s)
bakaˌ poɾtaekipaχe(s)
střešní okno
techo m solar
tetʃo solaɾ
světla (přední)
faros (delanteros)
faɾos (delanteɾos)
světla dálková
luces largas
luθes laɾɣas
světla potkávací
luces de cruce, luces cortas
luθes de kɾuθeˌ luθes koɾtas
světla koncová
luces traseras
luθes tɾaseɾas
světlomet
faro
faɾo
škrabka na sklo/led
rascador de hielo
raskaðoɾ de jelo
tachometr, rychloměr
velocímetro
beloθimetɾo
tažné lano
cuerda de arrastre
kweɾða de arastɾe
tažné zařízení
equipo de remolque
ekipo de remolke
tempomat
control de crucero
kontɾol de kɾuθeɾo
tlumič výfuku
silenciador (de escape)
silenθjaðoɾ (de eskape)
tlumiče (kol)
amortiguadores
amoɾtiɣwaðoɾes
topení
calefacción
kalefakθjon
ventilátor (chladiče)
ventilador
bentilaðoɾ
víčko nádrže
tapón de depósito/llenado
tapon de deposito/ʎenaðo
víčko olejové nádrže
tapón de aceite
tapon de aθejte
vnější zrcátko
(espejo) retrovisor exterior
(espeχo) retɾoβisoɾ eksteɾjoɾ
volant
volante
bolante
vstřikovač
inyector
injektoɾ
vstřikování
inyección
injekθjon
výfuk
(tubo de) escape
(tuβo de) eskape
výstražný trojúhelník
triángulo de avería
tɾjangulo de aβeɾia
zabezpečovací systém/zařízení
(sistema) antirrobo
(sistema) antiroβo
zadek (auta)
parte trasera
paɾte tɾaseɾa
zadní sklo
luneta
luneta
zámek
cerradura
θeraðuɾa
zapalování
encendido, ignición
enθendiðoˌ iɣniθjon
zavěšení kol
suspensión de ruedas
suspensjon de rweðas
zpětné zrcátko
(espejo) retrovisor
(espeχo) retɾoβisoɾ
zvedák (na auto)
gato
gato
žárovka
bombilla
bombiʎa
žárovka do světlometů
bombilla de los faros
bombiʎa de los faɾos

Půjčovna aut

Alquiler de coches
Kde si mohu půjčit auto?
¿Dónde puedo alquilar un coche?
donde pweðo alkilaɾ un kotʃe?
Chci si půjčit menší úsporné auto.
Quiero alquilar un coche pequeño y económico.
kjeɾo alkilaɾ un kotʃe pekeɲo i ekonomiko
Máte něco menšího/většího?
¿Tiene un coche más pequeño/grande?
tjene un kotʃe mas pekeɲo/gɾande?
Jakou má to auto spotřebu?
¿Cuál es el consumo del coche?
kwal es el konsumo del kotʃe?
Kolik to má koní?
¿Cuántos caballos tiene?
kwantos kaβaʎos tjene?
Kolik se vejde do nádrže?
¿Cuánto cabe en el depósito?
kwanto kaβe en el deposito?
Jak se otvírá nádrž/kufr?
¿Cómo se abre el depósito/el maletero?
komo se aβɾe el deposito/el maleteɾo?
Jak se řadí jednička/zpátečka?
¿Cómo se cambia a primera/marcha atrás?
komo se kambja a pɾimeɾa/maɾtʃa atɾas?
Má to klimatizaci?
¿Tiene aire acondicionado?
tjene ajɾe akondiθjonaðo?
Mohu si půjčit i přívěs?
¿Puedo alquilar también un remolque?
pweðo alkilaɾ tambjen un remolke?
Potřeboval bych i střešní nosič/nosič na kola.
Necesitaría también el portaequipajes/portabicicletas.
neθesitaɾia tambjen el poɾtaekipaχes/poɾtaβiθikletas
Chybí tady rezerva.
Falta la rueda de recambio.
falta la rweða de rekambjo
Kde najdu hever?
¿Dónde está el gato?
donde esta el gato?
Pravá přední/zadní pneumatika je sjetá.
El neumático delantero/trasero derecho está gastado.
el neumatiko delanteɾo/tɾaseɾo deɾetʃo esta gastaðo
Kolik stojí půjčení na den?
¿Cuánto es el alquiler por día?
kwanto es el alkileɾ poɾ dia?
Je v ceně povinné ručení?
¿La responsabilidad civil está incluida en el precio?
la responsaβiliðað θiβil esta inklwiða en el pɾeθjo?
Je v ceně i jiné pojištění?
¿Hay otro seguro incluido en el precio?
aj otɾo seɣuɾo inklwiðo en el pɾeθjo?
Co to pojištění zahrnuje?
¿Qué cubre este seguro?
ke kuβɾe este seɣuɾo?
Kolik by stálo dodatečné/rozšířené pojištění (na den)?
¿Cuánto costaría un seguro añadido/ampliado (por día)?
kwanto kostaɾia un seɣuɾo aɲaðiðo/ampljaðo (poɾ dia)?
Jaká je maximální výše pojistného plnění?
¿Cuál es el límite de indemnización?
kwal es el limite de indemniθaθjon?
Kolik kilometrů zdarma je v ceně?
¿Cuántos kilómetros gratuitos hay en el precio?
kwantos kilometɾos gɾatwitos aj en el pɾeθjo?
Je benzín v ceně?
¿La gasolina está incluida en el precio?
la gasolina esta inklwiða en el pɾeθjo?
Musím auto vrátit sem?/s plnou nádrží?
¿Tengo que devolver el coche aquí/con el depósito lleno?
tengo ke deβolβeɾ el kotʃe aki/kon el deposito ʎeno?
Mohu s tím autem opustit stát?
¿Puedo salir del país con el coche?
pweðo saliɾ del pais kon el kotʃe?
Mohu auto nechat na jiné vaší pobočce?
¿Puedo dejar el coche en otra sucursal?
pweðo deχaɾ el kotʃe en otɾa sukuɾsal?
Dokdy mám auto vrátit?
¿Cuándo hay que devolver el coche?
kwando aj ke deβolβeɾ el kotʃe?
Na jaké číslo mám volat v případě nehody/poruchy/krádeže?
¿Qué número debo llamar en caso de accidente/avería/robo?
ke numeɾo deβo ʎamaɾ en kaso de akθiðente/aβeɾia/roβo?

Taxi

Taxi
Vezmeme si taxíka?
¿Tomamos un taxi?
tomamos un taksi?
Jsou tady taxíky drahé?
¿Son caros los taxis?
son kaɾos los taksis?
Můžete mi sehnat taxi?
¿Me puede llamar un taxi?
me pweðe ʎamaɾ un taksi?
Jaké číslo má taxislužba?
¿Cuál es el número de teléfono del taxi?
kwal es el numeɾo de telefono del taksi?
Jste volný?
¿Está libre?
esta liβɾe?
Můžete otevřít kufr/zavazadelník?
¿Puede abrir el maletero?
pweðe aβɾiɾ el maleteɾo?
Můžete mi pomoci naložit zavazadla?
¿Me puede ayudar a subir el equipaje?
me pweðe ajuðaɾ a suβiɾ el ekipaχe?
Zavezte mě na nádraží.
A la estación de trenes, por favor.
a la estaθjon de tɾenesˌ poɾ faβoɾ
Jak dlouho to potrvá?
¿Cuánto tiempo tardaremos?
kwanto tjempo taɾðaɾemos?
Kolik si účtujete za kilometr?
¿Cuánto cobra por un kilómetro?
kwanto koβɾa poɾ un kilometɾo?
Kolik by to stálo na letiště?
¿Cuánto costaría al aeropuerto?
kwanto kostaɾia al aeɾopweɾto?
Zavezl byste nás do nějaké dobré hospody?
¿Nos llevaría a un bar bueno?
nos ʎeβaɾia a un baɾ bweno?
Mohl byste nás trošku provézt po městě?
¿Podría hacer una vuelta por la ciudad?
poðɾia aθeɾ una bwelta poɾ la θjuðað?
Mohli bychom objet nějaké místní památky?
¿Podríamos hacer una vuelta y ver algunos monumentos locales?
poðɾiamos aθeɾ una bwelta i beɾ alɣunos monumentos lokales?
Jeďte (dál), dokud vám neřeknu.
Siga hasta que le diga.
siɣa asta ke le diɣa
Tady odbočte doprava/doleva.
Aquí gire a la derecha/izquierda.
aki χiɾe a la deɾetʃa/iθkjeɾða
Můžete jet rychleji? Spěchám.
¿Puede ir más rápido? Tengo prisa.
pweðe iɾ mas rapiðo? tengo pɾisa
Vysaďte mne tady.
Déjeme aquí.
deχeme aki
Kolik stojí minuta čekání?
¿Cuánto cobra por un minuto de espera?
kwanto koβɾa poɾ un minuto de espeɾa?
Můžete tu chvíli počkat?
¿Puede (usted) esperar un momento?
pweðe (usteð) espeɾaɾ un momento?
Můžete mě tady vyzvednout za hodinu?
¿Me puede recoger aquí en una hora?
me pweðe rekoχeɾ aki en una oɾa?
Pomohl byste mi (nahoru) se zavazadly?
¿Me puede ayudar a subir el equipaje?
me pweðe ajuðaɾ a suβiɾ el ekipaχe?
Mám ještě zavazadla v kufru.
Aún tengo el equipaje en el maletero.
aun tengo el ekipaχe en el maleteɾo
Nemáte zapnutý taxametr.
No tiene el taxímetro activado.
no tjene el taksimetɾo aktiβaðo
Kolik to dělá?
¿Cuánto es?
kwanto es?
Není to trošku moc?
¿No es demasiado?
no es demasjaðo?
Nemám menší bankovku.
No tengo cambio.
no tengo kambjo
Špatně jste mi vrátil.
Me dio mal el cambio.
me djo mal el kambjo
Zbytek si nechte.
Quédese el cambio.
keðese el kambjo