Potápění

Potápění

Buceo, Submarinismo
Chtěl bych se zkusit potápět v moři.
Me gustaría probar submarinismo.
me gustaɾia pɾoβaɾ suβmaɾinismo
Je tu nějaká škola potápění?
¿Hay una escuela de buceo por aquí?
aj una eskwela de buθeo poɾ aki?
Rád bych absolvoval kurz potápění s přístrojem.
Me gustaría hacer un curso de buceo con equipo.
me gustaɾia aθeɾ un kuɾso de buθeo kon ekipo
Kolik to bude stát?
¿Cuánto costará?
kwanto kostaɾa?
Jak dlouho kurz trvá?
¿Cuánto tiempo dura el curso?
kwanto tjempo duɾa el kuɾso?
Budu muset podstoupit trénink v bazénu?
¿Tendré que asistir al entrenamiento en piscina?
tendɾe ke asistiɾ al entɾenamjento en pisθina?
Kdy se začneme potápět na otevřeném moři?
¿Cuándo empezaremos a bucear en alta mar?
kwando empeθaɾemos a buθeaɾ en alta maɾ?
Nejsem úplný začátečník.
No soy principiante absoluto.
no soj pɾinθipjante aβsoluto
Občas jsem se potápěl se šnorchlem.
A veces buceé con un tubo de buceo/esnórquel.
a beθes buθee kon un tuβo de buθeo/esnoɾkel
Na jak dlouho jste schopen zadržet dech?
¿Por cuánto tiempo puede usted contener la respiración?
poɾ kwanto tjempo pweðe usteð konteneɾ la respiɾaθjon?
Půjčujete potápěčské vybavení?
¿Alquilan el equipo de buceo?
alkilan el ekipo de buθeo?
Můžete mi pomoci obléct ten neoprén?
¿Me puede ayudar a poner el neopreno?
me pweðe ajuðaɾ a poneɾ el neopɾeno?
Jak se to zapíná?
¿Cómo se cierra?
komo se θjera?
Ty ploutve jsou mi malé/velké.
Las aletas me quedan pequeñas/grandes.
las aletas me keðan pekeɲas/gɾandes
Ty (potápěčské) brýle mi nesedí.
Las gafas (de buceo) no me quedan bien.
las gafas (de buθeo) no me keðan bjen
Budeme se potápět z lodi?
¿Vamos a bucear desde el barco?
bamos a buθeaɾ desðe el baɾko?
Může se tady lovit harpunou?
¿Se puede pescar con un arpón por aquí?
se pweðe peskaɾ kon un aɾpon poɾ aki?
Jsou tu nějaké zajímavé podmořské útesy?
¿Hay algunos arrecifes (submarinos) interesantes por aquí?
aj alɣunos areθifes (suβmaɾinos) inteɾesantes poɾ aki?
Je to tady bezpečné pro potápění?
¿Es seguro para bucear por aquí?
es seɣuɾo paɾa buθeaɾ poɾ aki?
Jak hluboko se můžu potápět?
¿Hasta qué profundidad puedo sumergirme?
asta ke pɾofundiðað pweðo sumeɾχiɾme?
Jaká je maximální hloubka ponoru pro rekreačního potápěče jako jsem já?
¿Cuál es la profundidad máxima de buceo para un buceador no profesional como yo?
kwal es la pɾofundiðað maksima de buθeo paɾa un buθeaðoɾ no pɾofesjonal komo jo?
Jak dlouho budeme pod vodou?
¿Cuánto tiempo estaremos bajo el agua?
kwanto tjempo estaɾemos baχo el aɣwa?
Na jak dlouho mám kyslík?
¿Cuánto dura un tanque de aire?
kwanto duɾa un tanke de ajɾe?
Co mám dělat, kdybych měl problémy?
¿Qué debo hacer en caso de tener problemas?
ke deβo aθeɾ en kaso de teneɾ pɾoβlemas?
Vynořujte se pomalu.
Salga a la superficie lentamente.
salɣa a la supeɾfiθje lentamente
Jsou tady žraloci/nějaké nebezpečné ryby?
¿Hay tiburones/algunos peces peligrosos por aquí?
aj tiβuɾones/alɣunos peθes peliɣɾosos poɾ aki?
Dávejte pozor na žraloky.
Cuidado con los tiburones.
kwiðaðo kon los tiβuɾones
Popálila mě medúza.
Me ha picado una medusa.
me a pikaðo una meðusa
Škrábl jsem se do ruky o skálu.
Me rasqué un brazo con una roca.
me raske un bɾaθo kon una roka
Můžete mi pomoci ven z vody?
¿Me ayuda a salir del agua?
me ajuða a saliɾ del aɣwa?
Můj kamarád je ještě pod vodou.
Mi amigo está todavía bajo agua.
mi amiɣo esta toðaβia baχo aɣwa
Můj (dýchací) přístroj nějak špatně funguje.
Mi equipo (de respiración) no funciona bien.
mi ekipo (de respiɾaθjon) no funθjona bjen
Málem jsem se utopil.
Casi me ahogué.
kasi me aoɣe
potápění s přístrojem
buceo con equipo
buθeo kon ekipo
potápění bez přístroje
buceo sin equipo
buθeo sin ekipo
šnorchlování
buceo con tubo de buceo
buθeo kon tuβo de buθeo
volné potápění
buceo autónomo/libre
buθeo autonomo/liβɾe
šnorchl
tubo de buceo, esnórquel
tuβo de buθeoˌ esnoɾkel
dýchací přístroj
equipo de respiración
ekipo de respiɾaθjon
kyslíková bomba
botella de oxígeno
boteʎa de oksiχeno
znovudech
reciclador
reθiklaðoɾ
neopren
neopreno
neopɾeno
ploutve
aletas
aletas
potápěčské brýle
gafas de buceo
gafas de buθeo