Peníze

Peníze

Dinero
Kolik to stojí?
¿Cuánto vale/cuesta/es?
kwanto bale/kwesta/es?
Je to příliš drahé.
Es demasiado caro.
es demasjaðo kaɾo
Nemáte nějaký levnější?
¿Tiene uno más barato?
tjene uno mas baɾato?
Potřebuji něco levnějšího.
Necesito algo más barato.
neθesito alɣo mas baɾato
Nemám dost peněz.
No tengo bastante dinero.
no tengo bastante dineɾo
Nemohu si to dovolit.
No puedo permitírmelo.
no pweðo peɾmitiɾmelo
Nemůžu tolik utratit.
No puedo gastar tanto.
no pweðo gastaɾ tanto
Kde to mám zaplatit?
¿Dónde puedo pagarlo?
donde pweðo paɣaɾlo?
Kde je tu pokladna?
¿Dónde está la caja?
donde esta la kaχa?
Mohu platit hotově?
¿Puedo pagar con efectivo?
pweðo paɣaɾ kon efektiβo?
Berete eura/dolary/libry?
¿Aceptan euros/dólares/libras?
aθeptan euɾos/dolaɾes/liβɾas?
Můžete mi rozměnit padesát eur?
¿Me puede cambiar el billete de cincuenta euros?
me pweðe kambjaɾ el biʎete de θinkwenta euɾos?
Nemám drobné.
No tengo cambio.
no tengo kambjo
Potřebuji drobné (na telefon).
Necesito monedas (para el teléfono).
neθesito moneðas (paɾa el telefono)
Přijímáte tyto šeky?
¿Aceptan estos cheques?
aθeptan estos tʃekes?
Budu platit kreditkou.
Voy a pagar con tarjeta.
boj a paɣaɾ kon taɾχeta
Máte přečerpanou kartu.
Su tarjeta ha sobrepasado el límite.
su taɾχeta a soβɾepasaðo el limite
To není možné. Zkuste to znovu.
Es imposible. Inténtelo de nuevo.
es imposiβle intentelo de nweβo
Někdo mi ukradl peněženku.
Me han robado la cartera.
me an roβaðo la kaɾteɾa
Můžete mi půjčit pár eur?
¿Me puede dejar unos euros?
me pweðe deχaɾ unos euɾos?
Můžete ten účet překontrolovat?
¿Puede revisar la cuenta, por favor?
pweðe reβisaɾ la kwentaˌ poɾ faβoɾ?
Obávám se, že jste mi naúčtovali víc.
Me temo que me han cobrado de más.
me temo ke me an koβɾaðo de mas
Kde mohu nárokovat vrácení DPH?
¿Dónde puedo reclamar la devolución del IVA?
donde pweðo reklamaɾ la deβoluθjon del iβa?

Směnárna, bankomat

Oficina de cambio, Cajero automático
Hledám směnárnu.
Estoy buscando una oficina de cambio.
estoj buskando una ofiθina de kambjo
Kde je nejbližší bankomat?
¿Dónde está el cajero más cercano?
donde esta el kaχeɾo mas θeɾkano?
Potřebuji vybrat nějaké peníze.
Necesito sacar dinero.
neθesito sakaɾ dineɾo
Bankomat odmítá moji kartu.
El cajero no acepta mi tarjeta.
el kaχeɾo no aθepta mi taɾχeta
Bankomat mi spolkl kartu.
El cajero se ha tragado mi tarjeta.
el kaχeɾo se a tɾaɣaðo mi taɾχeta
Chci si vyměnit nějaké peníze.
Quiero cambiar dinero.
kjeɾo kambjaɾ dineɾo
Vyměňujete české koruny?
¿Hacen cambios de coronas checas?
aθen kambjos de koɾonas tʃekas?
Jaký je směnný kurz?
¿A cuánto está el cambio?
a kwanto esta el kambjo?
Účtujete si poplatek?
¿Cobra comisión?
koβɾa komisjon?
Kolik si mám vyměnit peněz?
¿Cuánto dinero debo cambiar?
kwanto dineɾo deβo kambjaɾ?
Mohu to dostat v menších bankovkách?
¿Puede dármelo en billetes pequeños?
pweðe daɾmelo en biʎetes pekeɲos?
Můžete mi rozměnit dvacet eur?
¿Me puede cambiar el billete de veinte euros?
me pweðe kambjaɾ el biʎete de bejnte euɾos?
Mohu dostat stvrzenku?
¿Me puede dar un recibo?
me pweðe daɾ un reθiβo?

Banka

Banco
Chtěl bych si u vás založit účet.
Me gustaría abrir una cuenta aquí.
me gustaɾia aβɾiɾ una kwenta aki
Jaké dokumenty budu potřebovat?
¿Qué documentos necesito?
ke dokumentos neθesito?
Jaké máte číslo účtu?
¿Cuál es el número de su cuenta?
kwal es el numeɾo de su kwenta?
Chci si vybrat peníze z účtu.
Quiero sacar dinero de mi cuenta.
kjeɾo sakaɾ dineɾo de mi kwenta
Kolik je minimální/maximální možný výběr?
¿Cuánto es el retiro mínimo/máximo?
kwanto es el retiɾo minimo/maksimo?
Mám u vás devizový účet.
Tengo una cuenta en divisas en su banco.
tengo una kwenta en diβisas en su banko
Jaký mám zůstatek na účtě?
¿Cuál es el saldo de mi cuenta?
kwal es el saldo de mi kwenta?
Chtěl bych zaplatit bankovním převodem.
Quisiera pagar mediante transferencia bancaria.
kisjeɾa paɣaɾ meðjante tɾansfeɾenθja bankaɾja
Jak dlouho bude převod trvat?
¿Cuánto tiempo durará la transferencia?
kwanto tjempo duɾaɾa la tɾansfeɾenθja?
Ke které přepážce mám jít?
¿A qué ventanilla voy?
a ke bentaniʎa boj?
Přečerpal jsem účet., Jsem v minusu.
He sobrepasado la cuenta.
e soβɾepasaðo la kwenta
Chtěl bych zrušit svůj účet u vaší banky.
Quisiera cancelar mi cuenta en este banco.
kisjeɾa kanθelaɾ mi kwenta en este banko
Proplácíte cestovní šeky?
¿Pagan cheques de viaje?
paɣan tʃekes de bjaχe?
účtenka
recibo
reθiβo
(bankovní) účet
cuenta (bancaria)
kwenta (bankaɾja)
běžný účet
cuenta corriente
kwenta korjente
termínovaný účet
cuenta a plazo
kwenta a plaθo
devizový účet
cuenta en divisas
kwenta en diβisas
pokladní složenka
giro postal
χiɾo postal
příkaz k převodu
orden de transferencia (bancaria)
oɾðen de tɾansfeɾenθja (bankaɾja)
mince
moneda
moneða
bankovka
billete
biʎete
přepážka
ventanilla
bentaniʎa
zůstatek na účtu
saldo (de la cuenta)
saldo (de la kwenta)
výběr (z účtu)
reintegro
rejnteɣɾo
vklad
depósito
deposito
bankomat
cajero (automático)
kaχeɾo (automatiko)
přímé inkaso
domiciliación (del pago)
domiθiljaθjon (del paɣo)