Veřejné nápisy

Veřejné nápisy

Letreros públicos
A trenes
K vlakům (na nástupiště)
Abierto
Otevřeno
Abróchense los cinturones
Připoutejte se
Acceso a la playa
Přístup na pláž
Acera en obras
Chodník uzavřen
Adelantamiento prohibido
Zákaz předjíždění
Aduana
Celnice
Aeropuerto
Letiště
Agencia de viajes
Cestovní kancelář
Agotado
Vyprodáno
Agua no potable
Užitková voda
Agua potable
Pitná voda
Aire acondicionado
Klimatizace
Alojamiento y/con desayuno
Nocleh se snídaní
Alquiler de coches/vehículos
Půjčovna aut
Alto oleaje
Vysoký příboj
Alto voltaje
Vysoké napětí
Ambulancia
Rychlá lékařská pomoc
Andén núm. ...
Nástupiště č. ...
Anuncios
Inzerce, Inzeráty
Apagar el motor
Vypněte motor
Aparcamiento
Parkoviště
Aparcamiento de pago
Placené parkování
Aparcamiento disuasorio
Záchytné parkoviště
Aparcamiento gratuito
Parkování zdarma
Aparcamiento prohibido
Zákaz parkování
Aparcamiento vigilado
Hlídané parkoviště
Apretar (el botón)
Stiskněte (tlačítko)
Arcén no transitable
Nezpevněná krajnice
Área de niños
Dětský koutek
Área de picnic
Piknik povolen
Área de servicio
Odpočívadlo (u silnice)
Área restringida
Nepovolaným vstup zakázán
Ascensor
Výtah
Aseos
Toalety
Aseos públicos
Veřejné záchodky
¡Atención!
Pozor!
Autopista de peaje
Placená dálnice
Autopista, Autovía
Dálnice
Banco
Banka
Baños
Toalety
Barbería
Holič(ství)
Basura
Odpadky
Billetes
Jízdenky, Vstupenky, Lístky
Bus-VAO
Jen pro vozidla s více pasažéry (pruh)
Caballeros
Páni (pánské záchody)
Cajas de seguridad
Bezpečnostní schránky (na nádraží)
Caliente
Horká (voda)
Calle cerrada
Ulice uzavřena
Calle sin salida
Slepá ulice
Calzada de sentido único
Jednosměrný provoz
Calzada resbaladiza
Kluzká vozovka
Cama y desayuno
Nocleh se snídaní
Cambie al carril izquierdo/derecho
Zařaďte se do levého/pravého pruhu
Cambio
Směnárna
Cambio de sentido
Změna směru jízdy
Cancelado
Zrušeno (let ap.)
Carretera de circunvalación
Městský okruh, Obchvat
Carretera en obras
Silnice se opravuje
Carril bici
Cyklistická stezka
Ceda el paso
Dej přednost v jízdě
Centro comercial
Nákupní centrum
Centro de visitantes
Návštěvnické centrum
Cerrado
Zavřeno
Cerrar la puerta
Zavírejte dveře
Cervecería
Pivnice
Check-in
Registrace (k odletu)
Comisaría
Policejní stanice, Policie
Conduzca con precaución
Jeďte opatrně
Congestión
Kolona
Consigna de equipaje
Úschovna zavazadel
Consumir preferentemente antes de...
Minimální trvanlivost do...
Control de pasaportes
Pasová kontrola
Control de velocidad
Měřený úsek (radar měřící rychlost)
Correos
Pošta
Corriente peligrosa
Nebezpečný proud
Cruce por la otra acera
Přejděte na protější chodník
Cruzar
Přecházejte (na přechodu)
¡Cuidado!
Pozor!
¡Cuidado con el escalón!
Pozor, schod
¡Cuidado con el hielo!
Pozor náledí
¡Cuidado con el perro!
Pozor, zlý pes
¡Cuidado con la cabeza!
Pozor na hlavu
Debido al mal tiempo...
Pro nepřízeň počasí...
Descuento
Sleva
Desvío
Objížďka
Día de cierre
Zavírací den
Embarque
Nastupování (na palubu), Nalodění
Empujar
Od sebe, Tam, Tlačit
Entrada
Vchod, Vstup, Vjezd
Entrada bajo su propio riesgo
Vstup na vlastní nebezpečí
Entrada libre/gratuita
Vstup zdarma
Entrada prohibida a vehículos
Vjezd zakázán
Entradas
Vstupenky
Escalera
Schodiště
Estación de autobuses
Autobusové nádraží
Estación de trenes/ferrocarril
Vlakové nádraží
Estacionamiento
Parkoviště
Evitar llamas vivas
Zákaz manipulace s otevřeným ohněm
Facturación
Odbavení
Facturación de equipaje
Příjem zavazadel
Farmacia
Lékárna
Fecha de caducidad
Datum spotřeby
Freno de emergencia
Záchranná brzda
Fría
Studená (voda)
Fuera de servicio
Mimo provoz, Nefunguje
Fumadores
Kuřáci
Giro a la izquierda/derecha prohibido
Zákaz odbočení vlevo/vpravo
Guardarropa
Šatna
Habitación de alquiler
Pokoj k pronájmu
Hora de embarque
Čas nástupu do letadla
Horario
Jízdní řád
Horario de apertura
Otevírací doba
Horario de atención al público
Úřední hodiny, Ordinační doba
Horario de vuelos
Letový řád
Hospital
Nemocnice
Información
Informace
Información turística
Turistické informace
Insertar moneda
Vhoďte minci
Introduzca la tarjeta
Vložte kartu
Libre
Volný, Volno
Liquidación
Výprodej
Liquidación total
Totální výprodej
Llamar a la puerta
Klepejte
Llegadas
Příjezdy, Přílety
Los infractores serán sancionados
Porušení zákazu se trestá
Lugar para cambiar pañales
Přebalovací koutek
Manicura
Manikúra
Mantener el lugar limpio
Udržujte čistotu
Mantener en frío
Uchovávejte v chladu
Manténgase a la izquierda/derecha
Držte se vlevo/vpravo
Mercado, Mercadillo
Trh, Tržiště
Metro
Metro, Podzemní dráha
No abrir
Neotvírat
No aparcar
Neparkovat
No aparcar, se avisa grúa
Zákaz parkování, nebezpečí odtažení
No asomarse por las ventanas
Nevyklánějte se z oken
No bañarse
Zákaz koupání
No cruzar
Nepřecházejte
No entrar
Nevstupovat, Zákaz vjezdu
No fumadores
Nekuřáci
No fumar
Nekuřte
No molestar
Nerušit
No pasar
Zákaz vstupu (na pozemek)
No prender/encender fuego
Zákaz rozdělávání ohně
No tirar basura
Neodhazujte odpadky
No tocar
Nedotýkat se
Objetos perdidos
Ztráty a nálezy
Obras
Stavba, Staveniště
Obras en carretera
Práce na silnici
Ocupado
Obsazeno
Oferta
Akce (sleva)
Oferta especial
Mimořádná nabídka (sleva ap.)
Oficina de cambio
Směnárna
¡Ojo!
Pozor!
Oleaje peligroso
Nebezpečné příbojové vlny
Para alquilar
K pronájmu
Parada de autobús
Zastávka autobusu
Parada terminal
Konečná (stanice)
¡Parar!
Stát, Zastavte
Paso de peatones/cebra
Přechod pro chodce
Paso elevado
Nadjezd
Paso subterráneo
Podjezd, Podchod
Peaje
Mýto, Mýtné, Dálniční poplatek
Pedicura
Pedikúra
Peligro
Nebezpečí
Peligro de incendio
Nebezpečí požáru
Peligro de muerte
Životu nebezpečné
Peluquería
Kadeřnictví
Playa
Pláž
Por culpa de mal tiempo...
Pro nepřízeň počasí...
¡Precaución!
Upozornění!
¡Precaución con los carteristas!
Pozor na kapsáře
Primeros auxilios
První pomoc
Prohibido aparcar
Zákaz stání
Prohibido cambiar de sentido
Zákaz otáčení
Prohibido cruzar
Zákaz přecházení
Prohibido el baño/bañarse
Zákaz koupání
Prohibido el uso de cámaras fotográficas
Zákaz fotografování
Prohibido fumar
Zákaz kouření
Prohibido parar
Zákaz zastavení
Prohibido pasar a personas no autorizadas
Nepovolaným vstup zakázán
Prohibido pescar
Zákaz chytání ryb
Prohibido saltar al agua
Zákaz skákání do vody
Prohibido subirse
Zákaz lezení
Prohibido surfear
Zákaz surfování
Prohibidos los animales domésticos
Zvířata nejsou povolena
Propiedad privada
Soukromý majetek/pozemek
Rebaja
Sleva
Recién pintado
Čerstvě natřeno
Recogida de equipajes
Výdej zavazadel
Reduzca la velocidad
Zpomalte
Refrescos
Občerstvení
Registración
Registrace (v kempu ap.)
Resalto
Zpomalovací práh, Retardér
Reservado
Rezervováno
Reservado para peatones
Jen pro pěší
Restaurante
Restaurace
Retraso
Zpoždění (letu ap.)
Rotonda
Kruhový objezd
Ruta de escape
Úniková cesta
Sala de embarque
Odletová hala
Sala de espera
Čekárna
Sala de llegadas
Příletová hala
Salida
Východ, Výjezd
Salida de emergencia
Nouzový východ
Salida de la autopista cerrada
Sjezd z dálnice uzavřen
Salidas
Odjezdy, Odlety
Se prohíbe tirar basura
Zákaz skládky
Se vende
Na prodej
Señoras
Dámy, Ženy (dámské záchody)
Servicios
Toalety
¡Silencio!
Ticho!
Sólo personal autorizado
Nepovolaným vstup zakázán
Suelo mojado
Pozor, vlhká podlaha
Taquilla
Pokladna (v kině ap.)
Taxi
Stanoviště taxi
Teléfono
Telefon
Terminal de aeropuerto
Letištní hala
Tirar
K sobě, Sem, Táhnout
Todo abuso será castigado
Zneužití se trestá
Tramo de concentración de accidentes
Úsek častých nehod
Transporte de tránsito
Tranzitní doprava
Urgencias
Pohotovost (lékařská)
Vacantes
Volné pokoje
Vado permanente
Vjezd, neparkovat
Velocidad limitada
Omezení rychlosti
Velocidad máxima
Maximální povolená rychlost
Veneno
Jed
Venta de billetes
Prodej jízdenek/vstupenek
Venta para llevar
Prodej přes ulici
Vestuario
Šatna, Převlékárna
Vía núm. ...
Kolej č. ...
Vuelo núm. ...
Let č. ...
Zona peatonal
Pěší zóna