První pomoc

První pomoc

Primeros auxilios
Potřebujeme lékaře.
Necesitamos un médico.
neθesitamos un meðiko
Pošlete záchranku na...
Envíe una ambulancia a...
embie una ambulanθja a
Kde je nejbližší nemocnice/lékárna?
¿Dónde está el hospital más cercano/la farmacia más cercana?
donde esta el ospital mas θeɾkano/la faɾmaθja mas θeɾkana?
Píchla mě vosa.
Me ha picado una avispa.
me a pikaðo una aβispa
Mám alergii na...
Tengo alergia a...
tengo aleɾχja a
Štípl mě nějaký hmyz.
Me ha picado un insecto.
me a pikaðo un insekto
Uštkl ho had.
Le ha mordido una serpiente.
le a moɾðiðo una seɾpjente
Pokousal mě pes.
Me ha mordido un perro.
me a moɾðiðo un pero
Srazilo ho auto.
Le ha atropellado un coche.
le a atɾopeʎaðo un kotʃe
Je v bezvědomí.
Está inconsciente.
esta inkonsθjente
Nedýchá.
No respira.
no respiɾa
Silně krvácí.
Está sangrando fuertemente.
esta sangɾando fweɾtemente
Potřebuji svůj lék.
Necesito mi medicamento.
neθesito mi meðikamento
Neberu žádné léky.
No tomo ningún medicamento.
no tomo ningun meðikamento
Má cukrovku.
Tiene diabetes.
tjene djaβetes
Je mi zima/horko.
Tengo frío/calor.
tengo fɾio/kaloɾ
Musím do nemocnice?
¿Tengo que ir al hospital?
tengo ke iɾ al ospital?
Je to vážné?
¿Es grave?
es gɾaβe?
Vůbec se to nelepší.
No noto ninguna mejoría.
no noto ninguna meχoɾia
Už je to lepší.
Ya está mejor.
ja esta meχoɾ
Mohu už jít?
¿Puedo irme ya?
pweðo iɾme ja?

U lékaře

En la consulta del médico
Není mi dobře.
No me siento bien.
no me sjento bjen
Je mi špatně od žaludku.
Estoy mal del estómago., Tengo náuseas.
estoj mal del estomaɣoˌ tengo nauseas
Motá/Točí se mi hlava.
Estoy mareado.
estoj maɾeaðo
Bolí mě hlava/břicho.
Me duele la cabeza/el vientre.
me dwele la kaβeθa/el bjentɾe
Mám průjem/zácpu.
Tengo diarrea/estreñimiento.
tengo djarea/estɾeɲimjento
Mám něco s nohou.
Tengo un problema con el pie/la pierna.
tengo un pɾoβlema kon el pje/la pjeɾna
Vyvrtnul jsem si kotník.
Me he dislocado el tobillo.
me e dislokaðo el toβiʎo
Nemohu chodit.
No puedo andar.
no pweðo andaɾ
Nemohu pohnout rukou.
No puedo mover el brazo.
no pweðo moβeɾ el bɾaθo
Řízl jsem se do prstu.
Me he cortado en el dedo.
me e koɾtaðo en el deðo
Opařil jsem si ruku.
Me he quemado la mano.
me e kemaðo la mano
Hrozně to bolí.
Me duele mucho.
me dwele mutʃo
Mám bolesti.
Tengo dolores.
tengo doloɾes
Můžu dostat něco proti bolesti?
¿Me puede dar algo contra el dolor?
me pweðe daɾ alɣo kontɾa el doloɾ?
Špatně vidím.
Veo mal.
beo mal
Mám špatné trávení.
Tengo indigestión.
tengo indiχestjon
Pálí mě žáha.
Tengo ardor de estómago.
tengo aɾðoɾ de estomaɣo
Nechutná mi.
No tengo apetito.
no tengo apetito
Zvracel jsem.
He vomitado.
e bomitaðo
Snědl jsem něco špatného.
He comido algo malo.
e komiðo alɣo malo
Bolí mě v krku.
Me duele la garganta.
me dwele la gaɾɣanta
Bolí mě na prsou.
Siento dolor en el pecho.
sjento doloɾ en el petʃo
Bolí mě zub.
Me duele un diente.
me dwele un djente
Bolí mě hrozně v zádech.
Me duele mucho la espalda.
me dwele mutʃo la espalda
Pálí mě oči.
Me pican los ojos.
me pikan los oχos
Píchá mě v uchu.
Me pica en el oído.
me pika en el oiðo
Mám silný kašel.
Tengo una tos fuerte.
tengo una tos fweɾte
Těžko se mi dýchá.
Tengo problemas al respirar.
tengo pɾoβlemas al respiɾaɾ
Cítím se slabý.
Me siento débil.
me sjento deβil
Nemohu spát.
No puedo dormir.
no pweðo doɾmiɾ
Udělala se mi vyrážka.
Me ha salido una erupción.
me a saliðo una eɾupθjon
Strašně to svědí.
Me pica un montón.
me pika un monton
Už to trvá tři dny.
Ya dura tres días.
ja duɾa tɾes dias
Jak se vám to stalo?
¿Cómo le ha pasado?
komo le a pasaðo?
Začalo to z ničeho nic (včera večer).
Empezó de repente (ayer por la tarde).
empeθo de repente (ajeɾ poɾ la taɾðe)
Nikdy jsem podobné potíže neměl.
Nunca he tenido problemas parecidos.
nunka e teniðo pɾoβlemas paɾeθiðos
Co mi/jí/mu je?
¿Qué me/le/le pasa?
ke me/le/le pasa?
Je to něco vážného?
¿Es algo grave?
es alɣo gɾaβe?
Je to nakažlivé?
¿Es contagioso?
es kontaχjoso?
Jak dlouho potrvá léčba?
¿Cuánto tiempo durará el tratamiento?
kwanto tjempo duɾaɾa el tɾatamjento?
Potřebuji předpis na toto.
Necesito receta para esto.
neθesito reθeta paɾa esto
Potřebuji nové brýle.
Necesito unas gafas nuevas.
neθesito unas gafas nweβas
Komu můžeme podávat informace?
¿A quién podemos informar?
a kjen poðemos infoɾmaɾ?
Můžete prosím informovat mé příbuzné?
¿Puede informar a mis familiares, por favor?
pweðe infoɾmaɾ a mis familjaɾesˌ poɾ faβoɾ?
Můžete mi nadiktovat kontakt na vaše příbuzné?
¿Me puede dar datos de contacto de sus parientes?
me pweðe daɾ datos de kontakto de sus paɾjentes?
Podepište informovaný souhlas, prosím.
Por favor, firme el consentimiento informado.
poɾ faβoɾˌ fiɾme el konsentimjento infoɾmaðo
Máte v rodině nějaké chronické choroby?
¿Hay algunas enfermedades crónicas en su familia?
aj alɣunas enfeɾmeðaðes kɾonikas en su familja?
Moje matka zemřela na rakovinu/infarkt/mrtvici.
Mi madre murió de cáncer/ataque cardíaco/apoplejía.
mi maðɾe muɾjo de kanθeɾ/atake kaɾðiako/apopleχia
Jaká vyšetření budu potřebovat?
¿Qué exámenes necesitaré?
ke eksamenes neθesitaɾe?
Je toto vyšetření v mém případě nutné?
¿Es necesario en mi caso este examen?
es neθesaɾjo en mi kaso este eksamen?
Kam na to vyšetření půjdu?
¿Dónde me harán este examen?
donde me aɾan este eksamen?
Kdy se dozvím výsledky testů?
¿Cuándo obtengo el resultado del examen?
kwando oβtengo el resultaðo del eksamen?
Kolik to bude stát?
¿Cuánto costará?
kwanto kostaɾa?
Jsem pojištěný.
Tengo seguro.
tengo seɣuɾo
Co to pro mě znamená?
¿Qué significa para mí?
ke siɣnifika paɾa mi?
Jakou má prognózu?
¿Qué pronóstico tiene?
ke pɾonostiko tjene?
Jaké jsou možnosti léčby?
¿Cuáles son las posibilidades del tratamiento?
kwales son las posiβiliðaðes del tɾatamjento?
Jak dlouho mám lék užívat?
¿Cuánto tiempo debo tomar el medicamento?
kwanto tjempo deβo tomaɾ el meðikamento?
(Jak dlouho) musím zůstat v nemocnici?
¿Cuánto tiempo tengo que estar hospitalizado/ingresado?
kwanto tjempo tengo ke estaɾ ospitaliθaðo/ingɾesaðo?
Kdy mě propustíte?
¿Cuándo me dan de alta?
kwando me dan de alta?
Chtěl bych podepsat revers.
Me gustaría firmar el alta voluntaria.
me gustaɾia fiɾmaɾ el alta boluntaɾja
Jsou zde povolené návštěvy?
¿Están permitidas las visitas?
estan peɾmitiðas las bisitas?
Chtěl bych mluvit s lékařem/se specialistou.
Me gustaría hablar con un médico/especialista.
me gustaɾia aβlaɾ kon un meðiko/espeθjalista
Jaké jsou další kroky?
¿Cuáles son los pasos siguientes?
kwales son los pasos siɣjentes?
Jak často musím chodit na kontrolu?
¿Con qué frecuencia debo presentarme a una revisión?
kon ke fɾekwenθja deβo pɾesentaɾme a una reβisjon?
Přišli jsme na návštěvu za panem...
Hemos venido a visitar al señor...
emos beniðo a bisitaɾ al seɲoɾ
Přišla jsem si pro jeho osobní věci.
He venido a recoger sus pertenencias.
e beniðo a rekoχeɾ sus peɾtenenθjas
Kdo mi pomůže s vyřízením formalit ohledně pojištění/úmrtí?
¿Quién me ayudará a arreglar trámites en cuanto al seguro/fallecimiento?
kjen me ajuðaɾa a areɣlaɾ tɾamites en kwanto al seɣuɾo/faʎeθimjento?

V lékárně

En la farmacia
Potřebuji tento lék.
Necesito este medicamento.
neθesito este meðikamento
Potřebuji předpis?
¿Necesito una receta?
neθesito una reθeta?
Nemáte něco podobného?
¿Tiene usted algo similar?
tjene usteð alɣo similaɾ?
Není to moc silné?
¿No es demasiado fuerte?
no es demasjaðo fweɾte?
Potřebuji něco proti mořské nemoci.
Necesito algo contra el mareo.
neθesito alɣo kontɾa el maɾeo
nějaké prášky na spaní
un somnífero
un somnifeɾo
něco proti průjmu
algo contra la diarrea
alɣo kontɾa la djarea
prášky proti nevolnosti při cestování
pastillas contra la cinetosis
pastiʎas kontɾa la θinetosis
něco proti bolesti
algo contra el dolor
alɣo kontɾa el doloɾ
volně prodejný lék
medicamento sin prescripción
meðikamento sin pɾeskɾipθjon
Jak to mám užívat?
¿Cómo debo tomarlo?
komo deβo tomaɾlo?
Kdy to mám brát?
¿Cuándo debo tomarlo?
kwando deβo tomaɾlo?
Mohu brát více naráz?
¿Puedo tomar más de uno a la vez?
pweðo tomaɾ mas de uno a la beθ?
Mohu to kombinovat s...?
¿Puedo tomarlo con...?
pweðo tomaɾlo kon?
Nekombinujte s jinými léky.
No combine con otros medicamentos.
no kombine kon otɾos meðikamentos
Jaká je u tohoto léku účinná látka?
¿Cuál es el principio activo de este medicamento?
kwal es el pɾinθipjo aktiβo de este meðikamento?
Má to nějaké vedlejší účinky?
¿Tiene efectos secundarios?
tjene efektos sekundaɾjos?
Můžete mi prodat generikum?
¿Me puede vender un genérico?
me pweðe bendeɾ un χeneɾiko?
Na co bych měl dávat pozor, až to budu brát?
¿Con qué debería tener cuidado cuando lo tome?
kon ke deβeɾia teneɾ kwiðaðo kwando lo tome?
Je to hrazeno pojistkou?
¿Está cubierto por el seguro?
esta kuβjeɾto poɾ el seɣuɾo?
Platí se tu za recept?
¿Se paga por la receta?
se paɣa poɾ la reθeta?