Žádosti, příkazy a návrhy

Žádosti, příkazy a návrhy

Peticiones, órdenes y sugerencias
Můžete mi pomoci?
Por favor, ¿me ayuda?
poɾ faβoɾˌ me ajuða?
Mohl bych (dostat)...?
¿Podría (darme)...?
poðɾia (daɾme)?
Můžete mi říct...?
¿Puede (usted) decirme...?
pweðe (usteð) deθiɾme?
Udělal byste pro mě něco?
¿Me puede hacer un favor?
me pweðe aθeɾ un faβoɾ?
Mohl byste mi poradit...?
¿Puede usted aconsejarme...?
pweðe usteð akonseχaɾme?
Mohl byste to zařídit?
¿Podría usted arreglarlo?
poðɾia usteð areɣlaɾlo?
Rád bych...
Querría..., Quisiera...
keriaˌ kisjeɾa
Chtěl bych vás požádat...
Querría pedirle...
keria peðiɾle
Byl byste tak laskav a...?
¿Sería tan amable y...?
seɾia tan amaβle i?
Bylo by možné...?
¿Sería posible?
seɾia posiβle?
Rád bych mluvil s...
Quisiera hablar con...
kisjeɾa aβlaɾ kon
Chtěl bych si domluvit schůzku.
Me gustaría concertar una cita.
me gustaɾia konθeɾtaɾ una θita
Mohli bychom se sejít?
¿Podríamos encontrarnos?
poðɾiamos enkontɾaɾnos?
Mohl byste chvíli počkat?
¿Puede (usted) esperar un momento?
pweðe (usteð) espeɾaɾ un momento?
Mohu si to půjčit?
¿Me lo deja/presta?
me lo deχa/pɾesta?
Mohu se k vám připojit?
¿Puedo acompañarle?
pweðo akompaɲaɾle?
Vyzvednete mě?
¿Me recoge?, ¿Viene a buscarme?
me rekoχe?ˌ bjene a buskaɾme?
Podal byste mi...?
¿Puede usted pasarme...?
pweðe usteð pasaɾme?
Prosím, tady je to.
Aquí está.
aki esta
Rád bych věděl, jestli...
Me gustaría saber si...
me gustaɾia saβeɾ si
Můžete (mi) to zjistit?
¿Puede usted comprobarlo (para mí)?
pweðe usteð kompɾoβaɾlo (paɾa mi)?
Promiňte, že obtěžuji, ale...
Siento molestarle, pero...
sjento molestaɾleˌ peɾo
Promiňte, potřebuji...
Perdone, necesito...
peɾðoneˌ neθesito
Mohu vám pomoci?
¿Puedo ayudarle/ayudarla?
pweðo ajuðaɾle/ajuðaɾla?
Hledám...
Estoy buscando...
estoj buskando
Zavedl byste mě tam?
¿Me llevaría allí?
me ʎeβaɾia aʎi?
Nejlepší bude...
Lo mejor será...
lo meχoɾ seɾa
Nechtěl byste...?
¿Quiere usted...?
kjeɾe usteð?
A co takhle...?
¿Por qué no...?
poɾ ke no?
Mohli bychom třeba (jít)...
Podríamos (ir) por ejemplo...
poðɾiamos (iɾ) poɾ eχemplo
Připojíte se k nám?
¿Nos acompaña?
nos akompaɲa?
Pokud vám to nevadí.
Si no le importa.
si no le impoɾta
Nevadí, když...?
¿Le molesta si...?
le molesta si?
Souhlasíte?
¿Está de acuerdo?
esta de akweɾðo?
Zajímá vás to?
¿Le interesa?
le inteɾesa?
Chcete to vidět?
¿Quiere verlo?
kjeɾe beɾlo?
Mám ho zavolat?
¿Lo llamo?
lo ʎamo?
Víte to jistě?
¿Está usted seguro?
esta usteð seɣuɾo?
Proč ne?
¿Por qué no?
poɾ ke no?
Jak si přejete.
Como usted quiera.
komo usteð kjeɾa
Budete muset...
Tendrá que...
tendɾa ke
Počkejte chvíli, prosím.
Espere un momento, por favor.
espeɾe un momentoˌ poɾ faβoɾ
Můžete jít dál.
Puede entrar.
pweðe entɾaɾ
Vstupte!, Dále!
¡Adelante!
aðelante!
Pojďte dál!
¡Entre!
entɾe!
Odložte si.
Quítese el abrigo.
kitese el aβɾiɣo
Posaďte se.
Siéntese, por favor.
sjenteseˌ poɾ faβoɾ
Udělejte si pohodlí.
Póngase cómodo.
pongase komoðo
Provedu vás.
Le enseñaré el lugar.
le enseɲaɾe el luɣaɾ
Co vám mohu nabídnout?
¿Qué le puedo ofrecer?
ke le pweðo ofɾeθeɾ?
Dáte si něco k pití?
¿Quiere usted tomar algo de beber?
kjeɾe usteð tomaɾ alɣo de beβeɾ?
Poslužte si., Nabídněte si.
Sírvase/Tome usted.
siɾβase/tome usteð
Vezmi si (ještě).
Toma/Sírvete más.
toma/siɾβete mas
Chcete ještě?
¿Quiere más?
kjeɾe mas?
Nechte nás o samotě.
Déjenos solos.
deχenos solos
Jděte pryč!
¡Váyase!
bajase!
Ven!, Vypadni!
¡Fuera!
fweɾa!
Zmiz!
¡Vete!, ¡Piérdete!
bete!ˌ pjeɾðete!