Pozvali nás na návštěvu.
Nos invitaron a su casa.
nos imbitaɾon a su kasa
Byl u nás na návštěvě se svou přítelkyní.
Nos visitó con su novia.
nos bisito kon su noβja
Vítejte., Srdečně vás (u nás) vítám.
¡Bienvenidos!
bjembeniðos!
Prosím, pojďte dál.
Por favor, pasen/entren.
poɾ faβoɾˌ pasen/entɾen
Přinesl jsem takovou malou pozornost.
He traído un pequeño detalle.
e tɾaiðo un pekeɲo detaʎe
Dovolte, abych vám představil svou ženu.
Permítame que le presente a mi esposa.
peɾmitame ke le pɾesente a mi esposa
Těší mne (, že vás poznávám).
Encantado/Encantada (de conocerle).
enkantaðo/enkantaða (de konoθeɾle)
Dlouho jsme se neviděli.
¡Cuánto tiempo sin vernos!
kwanto tjempo sin beɾnos!
Jak se mají vaši?
¿Qué tal tu familia?
ke tal tu familja?
Posaďte se, prosím.
Siéntese, por favor., Tome asiento, por favor.
sjenteseˌ poɾ faβoɾˌ tome asjentoˌ poɾ faβoɾ
Co vám mohu nabídnout?
¿Qué puedo ofrecerle?
ke pweðo ofɾeθeɾle?
Mohu vám nabídnout něco k pití?
¿Puedo ofrecerle algo para beber?
pweðo ofɾeθeɾle alɣo paɾa beβeɾ?
Dáš si kávu nebo čaj?
¿Tomarás café o té?
tomaɾas kafe o te?
Dal bych si kávu s mlékem.
Tomaría un café con leche.
tomaɾia un kafe kon letʃe
Sladíte?
¿Azúcar?
aθukaɾ?
Kolik kostek?
¿Cuántos terrones de azúcar?
kwantos terones de aθukaɾ?
Dáte si pivo, víno nebo něco ostřejšího?
¿Va a tomar cerveza, vino o algo más fuerte?
ba a tomaɾ θeɾβeθaˌ bino o alɣo mas fweɾte?
To neodmítnu.
No voy a decir que no.
no boj a deθiɾ ke no
Mohu vám ještě nalít?
¿Puedo servirle más?
pweðo seɾβiɾle mas?
Ne, děkuji.
No, gracias.
noˌ gɾaθjas
Poslužte si, prosím.
Sírvase usted, por favor.
siɾβase usteðˌ poɾ faβoɾ
Nabídni si., Vezmi si.
Sírvete.
siɾβete
Chutnalo vám?
¿Estaba rico/bueno?
estaβa riko/bweno?
Bylo to vynikající!
¡Estaba excelente/riquísimo!
estaβa eksθelente/rikisimo!
Kouříte?
¿Fuma (usted)?
fuma (usteð)?
Máš oheň/zapalovač/zápalky?
¿Tienes fuego/mechero/cerrillas, por favor?
tjenes fweɣo/metʃeɾo/θeriʎasˌ poɾ faβoɾ?
Vadilo by vám, kdybych si zapálil?
¿Le importa si fumo?
le impoɾta si fumo?
Pojďme si zakouřit ven.
Salimos a fumar.
salimos a fumaɾ
Budeme už muset jít.
Debemos irnos ya.
deβemos iɾnos ja
Díky za příjemný večer.
Gracias por una velada agradable.
gɾaθjas poɾ una belaða aɣɾaðaβle
Doprovodím vás ke dveřím.
Le acompaño a la puerta.
le akompaɲo a la pweɾta
Dojeďte dobře domů.
Que lleguen bien a casa.
ke ʎeɣen bjen a kasa
Příště musíte přijít vy k nám.
La próxima vez tienen que venir a nuestra casa.
la pɾoksima beθ tjenen ke beniɾ a nwestɾa kasa
návštěva
visita
bisita
pozvání
invitación
imbitaθjon
setkání
encuentro, reunión
enkwentɾoˌ reunjon
schůzka
reunión, encuentro
reunjonˌ enkwentɾo
přijetí
acogida
akoχiða
květiny
flores
floɾes
káva
café
kafe
černý/ovocný čaj
té negro/infusión de frutas
te neɣɾo/infusjon de fɾutas
minerálka
agua mineral
aɣwa mineɾal
džus
zumo
θumo
bílé/červené víno
vino blanco/tinto
bino blanko/tinto
likér
licor
likoɾ
pálenka, tvrdý alkohol
aguardiente
aɣwaɾðjente
cigareta
cigarrillo
θiɣariʎo