Čas

Čas

Duración de tiempo
Budete mít (zítra) čas?
¿Está libre (mañana)?
esta liβɾe (maɲana)?
Kdy se sejdeme?
¿A qué hora quedamos?
a ke oɾa keðamos?
V kolik hodin tam budete?
¿A qué hora estará allí?
a ke oɾa estaɾa aʎi?
Budu tam za pár minut.
Estaré allí dentro de unos minutos.
estaɾe aʎi dentɾo de unos minutos
Kdy se vrátíte?
¿Cuándo volverá usted?
kwando bolβeɾa usteð?
Hned jsem zpět.
Vuelvo enseguida.
bwelβo enseɣiða
Odjíždím za dvě hodiny.
Me voy dentro de dos horas.
me boj dentɾo de dos oɾas
Odešel před půl hodinou.
Hace media hora que se ha ido.
aθe meðja oɾa ke se a iðo
Je dost pozdě.
Es bastante tarde.
es bastante taɾðe
Je ještě brzy.
Todavía es temprano.
toðaβia es tempɾano
Musím to dodělat do pátku.
Tengo que terminarlo para el viernes.
tengo ke teɾminaɾlo paɾa el bjeɾnes
Musí to být zaplaceno do čtrnácti dní od...
Hay que pagarlo en 15 días desde...
aj ke paɣaɾlo en kinθe dias desðe
Stihneme to?
¿Llegaremos a tiempo?
ʎeɣaɾemos a tjempo?
Nestihnu to včas.
No llegaré a tiempo.
no ʎeɣaɾe a tjempo
Můžeme to odložit?
¿Podemos posponerlo?
poðemos posponeɾlo?
Můžete přijít někdy jindy?
¿Puede venir otro día?
pweðe beniɾ otɾo dia?
Přijedu zítra ráno.
Llegaré mañana por la mañana.
ʎeɣaɾe maɲana poɾ la maɲana
Pozítří nebudu mít čas.
No tendré tiempo pasado mañana.
no tendɾe tjempo pasaðo maɲana
Vlak odjíždí zítra ráno.
El tren sale mañana por la mañana.
el tɾen sale maɲana poɾ la maɲana
Kolik máme času?
¿Cuánto tiempo tenemos?
kwanto tjempo tenemos?
Nemáme moc času.
No tenemos mucho tiempo.
no tenemos mutʃo tjempo
Musíme si pospíšit.
Debemos darnos prisa.
deβemos daɾnos pɾisa
Spěchám.
Tengo prisa.
tengo pɾisa
Jak dlouho to potrvá?
¿Cuánto (tiempo) durará?
kwanto (tjempo) duɾaɾa?
Je nejvyšší čas jít.
Ya es la hora de irse.
ja es la oɾa de iɾse
Nemusím(e) spěchat.
No hay prisa.
no aj pɾisa
Máme dost času.
Tenemos bastante tiempo.
tenemos bastante tjempo
Kolik je ti let?
¿Cuántos años tienes?
kwantos aɲos tjenes?