Prohlídka města

Prohlídka města

Ruta por la ciudad

Turistické informace

Información turística
Kde můžeme získat nějaké informace o městě?
¿Dónde puedo obtener algunas informaciones sobre la ciudad?
donde pweðo oβteneɾ alɣunas infoɾmaθjones soβɾe la θjuðað?
Kde mohu sehnat mapu města?
¿Dónde puedo obtener el plano de la ciudad?
donde pweðo oβteneɾ el plano de la θjuðað?
Kolik stojí tato mapka?
¿Cuánto cuesta el plano?
kwanto kwesta el plano?
Máte také průvodce v angličtině/němčině/francouzštině/češtině?
¿Está disponible la guía también en inglés/alemán/francés/checo?
esta disponiβle la gia tambjen en ingles/aleman/fɾanθes/tʃeko?
Rádi bychom si prohlédli město.
Nos gustaría ver la ciudad.
nos gustaɾia beɾ la θjuðað
Můžete nás provést po městě?
¿Puede enseñarnos la ciudad?
pweðe enseɲaɾnos la θjuðað?
Co bychom měli určitě vidět?
¿Qué debemos ver sin duda alguna?
ke deβemos beɾ sin duða alɣuna?
Jaké místní památky nám doporučujete?
¿Qué monumentos locales nos recomiendan (ver)?
ke monumentos lokales nos rekomjendan (beɾ)?
Je tady nějaké místo s výhledem na město?
¿Hay un lugar por aquí con vistas a la ciudad?
aj un luɣaɾ poɾ aki kon bistas a la θjuðað?
Tam už jsme byli.
Ya hemos estado ahí.
ja emos estaðo ai
Chtěli bychom se podívat na nějaké kostely/památníky.
Nos gustaría ver algunas iglesias/algunos monumentos.
nos gustaɾia beɾ alɣunas iɣlesjas/alɣunos monumentos
Rádi bychom si objednali prohlídku s průvodcem.
Quisiéramos pedir una visita guiada.
kisjeɾamos peðiɾ una bisita gjaða
Jak dlouho prohlídka trvá?
¿Cuánto tiempo dura la visita?
kwanto tjempo duɾa la bisita?
Máme na prohlídku jen půl dne.
Tenemos solo medio día para la visita.
tenemos solo meðjo dia paɾa la bisita
Kdy byl ten kostel postaven?
¿Cuándo fue construida la iglesia?
kwando fwe konstɾwiða la iɣlesja?
Je tady poblíž nějaký park?
¿Hay un parque por aquí cerca?
aj un paɾke poɾ aki θeɾka?
Můžeme se podívat do městského muzea?
¿Podemos visitar el museo municipal?
poðemos bisitaɾ el museo muniθipal?
Slyšel jsem, že je tady poblíž zajímavý starý most.
He oído que hay un antiguo puente interesante por aquí.
e oiðo ke aj un antiɣwo pwente inteɾesante poɾ aki
Co je tamto za budovu/památník?
¿Qué es ese edificio/monumento?
ke es ese eðifiθjo/monumento?
Od kterého je to architekta?
¿Qué arquitecto construyó eso?
ke aɾkitekto konstɾujo eso?
Můžeme se podívat dovnitř?
¿Podemos entrar?
poðemos entɾaɾ?
Můžu tady fotit?
¿Se puede fotografiar aquí?
se pweðe fotoɣɾafjaɾ aki?
Můžeme se tady chvíli zdržet a podívat se kolem?
¿Podemos quedarnos aquí un rato y mirar alrededor?
poðemos keðaɾnos aki un rato i miɾaɾ alɾeðeðoɾ?
Neuděláme si přestávku na oběd/svačinu?
¿No paramos para comer/merendar?
no paɾamos paɾa komeɾ/meɾendaɾ?
Je možné jít nahoru na (tu) věž?
¿Es posible subir a la torre?
es posiβle suβiɾ a la tore?
Platí se tady vstupné?
¿Se paga la entrada?
se paɣa la entɾaða?
Kde dostanu vstupenky?
¿Dónde venden entradas?
donde benden entɾaðas?
Kolik stojí dětská/poloviční vstupenka?
¿Cuánto cuesta la entrada para niños/reducida?
kwanto kwesta la entɾaða paɾa niɲos/reðuθiða?
Poskytujete slevy pro studenty/seniory?
¿Hay descuentos para estudiantes/mayores?
aj deskwentos paɾa estuðjantes/majoɾes?
Máte skupinové slevy?
¿Hay descuentos para grupos?
aj deskwentos paɾa gɾupos?
Je nás pět/šest/deset.
Somos cinco/seis/diez.
somos θinko/sejs/djeθ
Potřebuji se dostat k...
Necesito llegar a...
neθesito ʎeɣaɾ a
Jak se dostanu k...?
¿Cómo llego a...?
komo ʎeɣo a?
Mohu tady někde koupit pohledy/suvenýry?
¿Puedo comprar postales/souvenirs por aquí?
pweðo kompɾaɾ postales/souβeniɾs poɾ aki?
Prodáváte známky?
¿Venden sellos?
benden seʎos?
Jakou známku potřebuji do České republiky?
¿Qué sello necesito para la República Checa?
ke seʎo neθesito paɾa la repuβlika tʃeka?
Kde je tu nejbližší poštovní schránka?
¿Dónde está el buzón más cercano?
donde esta el buθon mas θeɾkano?
Jsou tady někde veřejné záchodky?
¿Hay aseos públicos por aquí?
aj aseos puβlikos poɾ aki?

Pamětihodnosti

Monumentos
turistické zajímavosti
lugares de interés turístico
luɣaɾes de inteɾes tuɾistiko
prohlídka s průvodcem
visita guiada
bisita gjaða
muzeum
museo
museo
přírodovědné muzeum
museo de ciencias naturales
museo de θjenθjas natuɾales
galerie
galería
galeɾia
obrazárna
pinacoteca
pinakoteka
radnice
ayuntamiento
ajuntamjento
věž
torre
tore
kostel
iglesia
iɣlesja
kaple
capilla
kapiʎa
klášter
monasterio, convento
monasteɾjoˌ kombento
opatství
abadía
aβaðia
hrobka
tumba
tumba
hřbitov
cementerio
θementeɾjo
pohřebiště
necrópolis
nekɾopolis
náměstí
plaza
plaθa
bleší trh
rastro, rastrillo
rastɾoˌ rastɾiʎo
kašna
fuente
fwente
památník
monumento
monumento
socha
escultura, estatua
eskultuɾaˌ estatwa
knihovna
biblioteca
biβljoteka
koncertní sál
auditorio
auðitoɾjo
most
puente
pwente
přístav
puerto
pweɾto
výstaviště
recinto ferial
reθinto feɾjal
výstava
exposición, exhibición
eksposiθjonˌ eksiβiθjon
hrad
castillo
kastiʎo
zámek
palacio
palaθjo
zřícenina
ruinas
rwinas
letohrádek
residencia de verano
resiðenθja de beɾano
palác
palacio
palaθjo
vila
villa
biʎa
zahrada
jardín
χaɾðin

Okružní jízda

Visita turística
Kde si můžeme objednat okružní jízdu?
¿Dónde podemos contratar un recorrido?
donde poðemos kontɾataɾ un rekoriðo?
Chtěli bychom prohlídku s průvodcem.
Quisiéramos una visita guiada.
kisjeɾamos una bisita gjaða
Kolik stojí lístek?
¿Cuánto vale un billete?
kwanto bale un biʎete?
Jak dlouho ta vyhlídková jízda trvá?
¿Cuánto dura el recorrido?
kwanto duɾa el rekoriðo?
Co je v prohlídce zahrnuto?
¿Qué incluye la excursión?
ke inkluje la ekskuɾsjon?
V kolik hodin se vyjíždí/vyráží?
¿A qué hora se sale?
a ke oɾa se sale?
denně v 11 hodin
todos los días a las 11 horas
toðos los dias a las onθe oɾas
v každou celou hodinu
cada hora en punto
kaða oɾa en punto