Porozumění

Porozumění

Entendimiento
Prosím? (nerozuměl jsem)
¿Perdone?, ¿Cómo?
peɾðone?ˌ komo?
Promiňte. Nerozumím.
Perdone. No le entiendo.
peɾðone no le entjendo
Nerozuměl jsem vám dobře.
No le he entendido bien.
no le e entendiðo bjen
Můžete to zopakovat?
¿Por favor, puede (usted) repetirlo?
poɾ faβoɾˌ pweðe (usteð) repetiɾlo?
Co jste říkal?
¿Qué ha dicho usted?, ¿Cómo dice?
ke a ditʃo usteð?ˌ komo diθe?
To jste mi špatně rozuměl.
Me ha entendido mal.
me a entendiðo mal
To musí být nějaké nedorozumění.
Debe ser un malentendido.
deβe seɾ un malentendiðo
To se určitě vysvětlí.
Tiene que haber una explicación para eso.
tjene ke aβeɾ una eksplikaθjon paɾa eso
Můžete mi to vysvětlit?
¿Puede explicármelo?
pweðe eksplikaɾmelo?
Mluvíte anglicky/německy/francouzsky/španělsky/italsky/rusky?
¿Habla usted inglés/alemán/francés/español/italiano/ruso?
aβla usteð ingles/aleman/fɾanθes/espaɲol/italjano/ruso?
Nemluvím španělsky.
No hablo español.
no aβlo espaɲol
Nemluvím příliš dobře španělsky.
No hablo español muy bien.
no aβlo espaɲol muj bjen
Umím jen trochu německy.
Hablo un poco de alemán.
aβlo un poko de aleman
Mluvte prosím pomaleji.
Por favor, hable más despacio.
poɾ faβoɾˌ aβle mas despaθjo
Nevím, jak se to řekne španělsky.
No sé cómo decirlo en español.
no se komo deθiɾlo en espaɲol
Co to znamená?
¿Qué significa esto?
ke siɣnifika esto?
Můžete to nějak blíže popsat?
¿Puede describírmelo con más detalle?
pweðe deskɾiβiɾmelo kon mas detaʎe?
Můžete mi to napsat?
¿Me lo puede escribir?
me lo pweðe eskɾiβiɾ?
Můžete mi to nakreslit?
¿Me lo puede dibujar?
me lo pweðe diβuχaɾ?
Jak se to řekne španělsky?
¿Cómo se dice en español?
komo se diθe en espaɲol?
Jak se vyslovuje tohle slovo?
¿Cómo se pronuncia esta palabra?
komo se pɾonunθja esta palaβɾa?
Rozumíte mi?
¿Me entiende?
me entjende?
Rozumím., Chápu.
Sí, le entiendo.
siˌ le entjendo
Pochopil jste to?
¿Lo ha comprendido?
lo a kompɾendiðo?
Už je to jasné?
¿Está claro?
esta klaɾo?
Aha!, Už chápu.
¡Ajá!, Ya entiendo.
aχa!ˌ ja entjendo
Promiňte, stále vám nerozumím.
Perdone, sigo sin entenderle.
peɾðoneˌ siɣo sin entendeɾle
Mohl byste mě opravit, když udělám chybu?
¿Podría corregirme si me equivoco?
poðɾia koreχiɾme si me ekiβoko?