Rodinní příslušníci

Rodinní příslušníci

Miembros de familia
Máte děti?
¿Tiene (usted) hijos?
tjene (usteð) iχos?
Nemáme děti.
No tenemos hijos.
no tenemos iχos
Máme tři děti.
Tenemos tres hijos.
tenemos tɾes iχos
Kolik je tvé dceři/tvému synovi (let)?
¿Cuántos años tiene tu hija/hijo?
kwantos aɲos tjene tu iχa/iχo?
Nejstarší se jmenuje Petr.
El mayor se llama Pedro.
el majoɾ se ʎama peðɾo
Nejmladší jsou tři (roky).
La menor tiene tres años.
la menoɾ tjene tɾes aɲos
Máte velkou rodinu?
¿Tiene una familia grande?
tjene una familja gɾande?
Máš nějaké sourozence?
¿Tienes hermanos?
tjenes eɾmanos?
Jsem jedináček.
Soy hijo único.
soj iχo uniko
Mám mladší sestru a staršího bratra.
Tengo una hermana menor y un hermano mayor.
tengo una eɾmana menoɾ i un eɾmano majoɾ
Oba jsou stejně staří.
Los dos son de la misma edad.
los dos son de la misma eðað
Jsem o pět let mladší/starší než moje sestra.
Soy cinco años menor/mayor que mi hermana.
soj θinko aɲos menoɾ/majoɾ ke mi eɾmana
Vypadá starší/mladší.
Parece mayor/menor.
paɾeθe majoɾ/menoɾ
Jste příbuzní?
¿(Ustedes) son parientes?
(usteðes) son paɾjentes?
Je to můj blízký/vzdálený příbuzný.
Es mi pariente cercano/lejano.
es mi paɾjente θeɾkano/leχano
Máte nějaké příbuzné v zahraničí?
¿Tiene algunos en el extranjero?
tjene alɣunos en el ekstɾanχeɾo?
Nemám (skoro) žádné příbuzné.
(Casi) no tengo parientes.
(kasi) no tengo paɾjentes
Žijí ještě vaši rodiče?
¿Sus padres todavía viven?
sus paðɾes toðaβia biβen?
Příliš se s rodiči nestýkám.
No me veo mucho con mis padres.
no me beo mutʃo kon mis paðɾes
příbuzenstvo
parientes, familiares
paɾjentesˌ familjaɾes
příbuzný/příbuzná
pariente
paɾjente
rodiče
padres
paðɾes
otec
padre
paðɾe
matka
madre
maðɾe
dítě
niño
niɲo
jedináček
hijo único
iχo uniko
dvojčata
gemelos, mellizos
χemelosˌ meʎiθos
syn
hijo
iχo
dcera
hija
iχa
sourozenci
hermanos
eɾmanos
bratr
hermano
eɾmano
sestra
hermana
eɾmana
prarodiče
abuelos
aβwelos
dědeček
abuelo
aβwelo
babička
abuela
aβwela
praděd(eček)
bisabuelo
bisaβwelo
prababička
bisabuela
bisaβwela
vnouče
nieto
njeto
vnuk
nieto
njeto
vnučka
nieta
njeta
strýc, strýček
tío
tio
teta
tía
tia
synovec
sobrino
soβɾino
neteř
sobrina
soβɾina
bratranec
primo
pɾimo
sestřenice
prima
pɾima
tchán
suegro
sweɣɾo
tchyně
suegra
sweɣɾa
zeť
yerno
jeɾno
snacha
nuera
nweɾa
švagr
cuñado
kuɲaðo
švagrová
cuñada
kuɲaða
kmotr
padrino
paðɾino
kmotra
madrina
maðɾina
kmotřenec
ahijado
aiχaðo
kmotřenka
ahijada
aiχaða
přítel
novio
noβjo
přítelkyně
novia
noβja
partner, druh
pareja
paɾeχa
partnerka, družka
pareja
paɾeχa
manželství
matrimonio
matɾimonjo
manžel
esposo, marido
esposoˌ maɾiðo
manželka
esposa, mujer
esposaˌ muχeɾ
bývalý manžel
ex marido
eks maɾiðo
bývalá manželka
ex mujer
eks muχeɾ
nevlastní otec
padrastro
paðɾastɾo
nevlastní matka
madrastra
maðɾastɾa
nevlastní syn
hijastro
iχastɾo
nevlastní dcera
hijastra
iχastɾa
nemanželské dítě
hijo ilegítimo/natural
iχo ileχitimo/natuɾal
milenec
amante
amante
milenka
amante
amante
snoubenec
novio, prometido
noβjoˌ pɾometiðo
snoubenka
novia, prometida
noβjaˌ pɾometiða